Специалност Управление на здравните грижи

"Управление на здравните грижи" – професионална квалификация
"Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".
Специалността "Управление на здравните грижи" е разкрита с Решение от заседание на Акредитационния съвет на НАОА от 13.11.2003 г. (Протокол № 35), с което се дава положителна оценка на Проекта за откриване на специалността в Медицински факултет към Тракийски университет, гр. Стара Загора. С решение на АС на НАОА от 07.07.2016г. (протокол N16) специалността е акредитирана с обща оценка по критериите 8,48. Срокът на валидност на акредитацията е 5 години. Висшето образование по тази специалност е за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве".
Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика ". В тази връзка, в процеса на обучение те придобиват теоретични знания и практически умения за изпълнение на основните функции в тези направления.
Учебният план е изцяло съобразен с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" (ДВ, бр.70, от 08.29.2006 г. , изм. ДВ бр. 87 от 07.10.2008 г.). Учебният план и учебните програми са разработени за обучение на студенти от ОКС "бакалавър" – за редовна и задочна форма и за ОКС "магистър" – за задочна форма, чл. 6 (2) от Наредбата.
Продължителността на обучението за ОКС "бакалавър" е 5 семестъра за редовна и 6 семестъра за задочна форма
Реализацията на завършилите специалността може да се осъществява като:
– Ръководители на здравни грижи в лечебни заведения за извънболнична (първична и специализирана) и болнична медицинска помощ, както и социални заведения за деца и възрастни;
– Завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването и здравните отдели на общините, РЦЗ, здравно-осигурителните фондове, центровете и други структури по управление на здравните грижи;
– Ръководители на частни здравни структури по здравни грижи – профилактични, промотивни, семейно планиране и др .;
– Експерти по здравни грижи в национални и международни правителствени и неправителствени организации;
– Експерти по здравни грижи във ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на околната среда, средства за масова комуникация и др .;
– Преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

Comments are closed