Специалност Управление на здравните грижи след ОКС “Бакалавър” по УЗГ

"Управление на здравните грижи" – ОКС "Магистър" след "Бакалавър" по специалност "Управление на здравните грижи"

Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика ". В процеса на обучение те придобиват теоретични знания и практически умения за изпълнение на основните функции в тези две направления.

Учебният план е изцяло съобразен с единните държавни изисквания, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания (ЕДИ) за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" (ПМС № 215 от 18.08.2006 г., ДВ, бр.70, от 29/08/2006 г., изм. ДВ , бр.87, от 07.10.2008 г.). Учебният план и учебните програми са разработени за обучение на студенти в ОКС "магистър" според изискванията на чл.5 от Наредбата за ЕДИ и включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

Реализацията на кадрите с висше образование по специалността може да се осъществява като: ръководители на здравни грижи в здравни и лечебни заведения за извънболнична (първична и специализирана) и болнична медицинска помощ, както и социални заведения за деца и възрастни; Завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването и здравните отдели на общините, РЗИ, здравно-осигурителни фондове, центрове и други структури по управление на здравните грижи; ръководители на частни здравни структури за здравни грижи – профилактични, промотивни, семейно планиране и др .; експерти по здравни грижи в национални и международни правителствени и неправителствени организации; експерти по здравни грижи във ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве; преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

Продължителността на обучението е: два семестъра (след придобита бакалавърска степен по специалността "Управление на здравните грижи").

Обучението се провежда в задочна форма. Задължителните учебни дисциплини са 19 с определения според ЕДИ минимален хорариум. Включен е и държавен преддипломен стаж с продължителност съгласно наредбата. Обучението по специалността завършва с държавен изпит или с дипломна работа.

Comments are closed