Специалност Социални дейности


Учебен план на специалност Социални деиности – редовно обучение

Учебен план на специалност сициални деиности – задочно обучение

"Социални дейности" – професионална квалификация "социален работник".
Специалността е разкрита и акредитирана с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 2001 г. Специалността е получила програмна акредитация за професионално направление "Социални дейности" в МФ за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"  и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години с решение на НАОА от 18.12.2013 г.
Подготовката на кадри с висше образование по "Социални дейности" е съобразена с многообразните и сложни социални проблеми и потребности на различните обществени категории лица. Те са специалисти с широка медицинска, психологическа, педагогическа, икономическа, социологическа и правна подготовка, което е предпоставка за ефективното решаване на многообразието от проблеми в социалната сфера.
В учебния процес са включени научни дисциплини, съответстващи на изискванията за подготовка по тази специалност в синхрон с новата нормативна уредба на Министерството на труда и социалната политика и изискванията на съвременните международни тенденции за развитието на социалната работа.
Учебният план очертава параметрите на едно ново виждане, изградено върху модулно обучение, извеждащо следните акценти:
– Психолого-педагогическо и методическо съдържание на социалната работа;
– Медицински проблеми на социалната работа;
– Философско-правни аспекти на социалната работа;
– Организационно-икономически параметри на социалната работа.
Особено внимание при подготовката на бъдещия специалист е отредено на работа в екип и формиране на практико-приложни умения. Тази ориентация в подготовката е стратегическа посока при въвеждането на кредитна система в обучението на бъдещите специалисти.
Академичният курс на следване осигурява добра подготовка и умения за:
– Издирване и установяване на лица / деца и възрастни /, нуждаещи се от помощта на държавата и обществото;
– Събиране на конкретна информация за лицата, координиране и контролиране въздействието на различни фактори и освидетелстване на тези лица;
– Настаняване в социални заведения;
– Социално обслужване, рехабилитация, абилитация и социален патронаж;
– Консултиране, психотерапия, трудотерапия, защита на правата;
– Социално подпомагане и социално включване;
– Превенция на лица в риск;
– Водене на отчет на освободените от специализираните социални заведения;
– Управленски умения.
Овладяването на изброените умения се осигурява с институционален стаж, който се въвежда още през втората година на обучението.
Научно-практическата подготовка гарантира възможности за реализация в съзвучие с общите потребности в подразделенията на: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, системата за борба с детската престъпност, Министерството на правосъдието, в неправителствени организации и др.
Продължителността на обучението за ОКС "бакалавър" е четири години за редовна и за задочна форма на обучение.
Студентите придобили ОКС "бакалавър" от същото или други професионални направления, както и тези с ОКС "професионален бакалавър" от същото направление, имат възможност да продължат обучението си по магистърска програма "Организация и управление на социалната работа".

 

Comments are closed