Специалност Социална работа и медиация

"Социална работа и медиация"

Магистърската програма “Социална работа и медиация” отговаря на съвременните стандарти за обучение по социална работа. Чрез процеса на обучение студентите придобиват знания и умения за решаване на конфликти и постигане на споразумение.

Магистърската програма е в отговор на съвременните европейски изисквания медиацията да бъде използвана, като алтернативен способ за разрешаване на правни и не правни спорове извън съда в различните сфери на обществото.

Обучението на студентите се реализира в теоретичен и практически план, детерминиран от нормативната уредба на Европейския съюз, българското законодателство и области на обществознанието.

След завършване на магистърската програма студентите имат възможност да се реализират в: публичната администрация; неправителствения сектор; управление на човешките ресурси; частната практика.

Формата на обучение: задочна

Продължителност на обучение:

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Социални дейности” обучението е  2 семестъра

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления обучението е 3 семестъра. В допълния семестър се изучават приравнителни дисциплини от пакета задължителни дисциплини за ОКС „бакалавър” на специалността „Социални дейности”, към която е магистърската програма.

Comments are closed