Специалност Организация и управление на социалната сфера

Организация и управление на социалната сфера – специалисти

Организация и управление на социалната сфера – не специалисти

Магистърската програма ″Организация и управление на социалната сфера″ отговаря на съвременните стандарти за обучение по социална работа и е ориентирана към кандидати, които имат трайни интереси към проблемите на управлението и организацията на социалната сфера.

Обучението по програмата има за цел придобиване на задълбочени знания за социалната сфера и нейните различни компоненти; социалната икономика; актуалните насоки за реализация на социалната защита и социалното предприемачество, съгласно Европейските изисквания; за анализ и контрол на социалната среда; управлението и организационното развитие; публично-частното партньорство в социалната работа.

Обучението на студентите се реализира в теоретичен и практически план, съобразно българското законодателство, нормативната уредба на Европейския съюз и областите на хуманитаристиката.

Чрез магистърската програма се развиват умения за анализ и оценка на социалните потребности, за прилагане на Европейските и международни стандарти за социална работа, овластяване на потребителите и техните общности; за участия в научни и практико-приложни изследвания, както и прилагане на техните резултати в социалната практика; за организиране на лобистки кампании в полза на социални инициативи; за въвличане на заинтересовани среди в решаване на проблеми в сферата на социалната заетост и за социално включване; за управление на социално ориентирани предприятия и организации.

Завършилите програмата могат да се реализират като водещи специалисти, експерти  и ръководни кадри на различни равнища в държавната и общинска администрация; в структури на социалните услуги; в организации от неправителствения сектор със социален предмет на дейност; при организиране и прилагане на социално ориентирани инициативи на частни компании. Подготовката на студенти в магистърската програма позволява професионална реализация в социални организации и специализирани структури в други Европейски държави, в общоевропейската администрация, както и в международни организации, свързани със социална работа и защита на лицата.

Форма на обучение: задочна  

Продължителност на обучение:

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Социални дейности” обучението е  2 семестъра

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления обучението е 3 семестъра. В допълния семестър се изучават приравнителни дисциплини от пакета задължителни дисциплини за ОКС „бакалавър” на специалността „Социални дейности”, към която е магистърската програма.

Comments are closed