Специалност Медицинска сестра

"Медицинска сестра" – професионална квалификация "медицинска сестра".

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 03.10.2013 година.
Медицинската сестра притежава необходимите компетенции, за да работи във всички структури на здравеопазването, регламентирани със Закона за лечебните заведения / ДВ бр. 62 / 25.06.2002 г. /, според потребностите в страната, световните тенденции и европейските изисквания и реалните възможности на университета.
Медицинската сестра извършва обем от дейности / самостоятелно, по лекарско предписание, и в екип / насочени към лечебно-профилактичните цялостни сестрински грижи за човека – здрав или болен.
Обучението на медицинските сестри в Медицинския факултет е с образователно – квалификационна степен "бакалавър" и е с продължителност четири години.

 

Comments are closed