Специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия

"Медицинска рехабилитация и ерготерапия" – професионална квалификация "Медицински рехабилитатор и ерготерапевт"
Специалността осигурява висококвалифицирани кадри, компетентни да извършват функционално – диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност.
Завършилите специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" могат да се реализират в болничната и доболничната помощ (кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники, СПА – центровете, в детските заведения / домове и училища), спортните центрове и др.

С решение на АС на НАОА специалността е акредитирана до 20.12.2020г.  

Comments are closed