Специалност Кинезитерапия

 

Специалността „Кинезитерапия“ е регулирана професия от професионално направление „Обществено здраве“. Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Кинезитерапия“ са с професионална квалификация „Кинезитерапевт“. образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Кинезитерапия“ са с професионална квалификация „Магистър по кинезитерапия“.

Обучението по специалност „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се провежда в редовна форма и е с продължителност четири учебни години, съответстващи на осем семестъра.

 Обучението включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции и упражнения с обща продължителност седем семестъра. Практическата подготовка се осъществява чрез клинична практика, лятна клинична практика  и преддипломен стаж.

Изграждането на професионалните компетенции на студентите  включва задълбочени медико-биологични и теоретични познания за устройството на човешкото тяло и неговите функции; промените в структурата и функциите на отделните органи и системи; функционална диагностика на ОДА и различните системи, прилагане на специализирани и  високоспециализирани методики на кинезитерапията;

Формирането на специалните умения и компетенции се осъществяват  чрез съставяне и провеждане на кинезитерапевтична програма; извършване на рехабилитационни мероприятия при възстановяването на пациента:  извършване на профилактични  дейности при деца и възрастни пациенти; участие в ресоциализацията на хората с трайни увреждания и развитие на комуникативни умения и компетенции при работа с пациента и неговото семейство.

Възможностите за професионална реализация включват всички структури на извънболничната и болничната медицинска помощ: кабинети и специализирани центрове за рехабилитация; диагностично-консултативни центрове /ДКЦ/; балнеолечебни заведения; курортни центрове; социални домове за деца и възрастни; специализирани практики; в екип с личния лекар и други специалисти;  хосписи; фитнес центрове; козметични центрове; специализирани кабинети по кинезитерапия за деца и възрастни пациенти; СПА и Уелнес–центрове и балнеохотели.

Comments are closed