Специалност Лекарски асистент

"Лекарски асистент"
Лекарските асистенти са медицински специалисти с висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър", професионално направление "Здравни грижи", обучени във висши медицински училища, подготвени по медицински модел и преминали клинична практика. Срок на обучение 4 години, редовна форма на обучение.
Подготвените специалисти могат да извършат самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при всякакви условия. За изпълнение на многостранните и отговорни задачи лекарския асистент притежава солидни знания относно диагностиката, лечението, рехабилитацията, профилактиката и промоцията на различните заболявания. Извършва превантивна дейност свързана със социално значимите заболявания.
Професията лекарски асистент изисква динамичност, самостоятелност, възможност за вземане на решения. Лекарският асистент може да се реализира: в звената на ЦСМП и НМП като помощник на лекаря в състав на спешния екип или като самостоятелен екип; като помощник на общопрактикуващия лекар; като помощник на лекаря в специализираните екипи; като помощник на лекаря анестезиолог в анестезиологичния екип; в заведенията за хематология и трансфузология; в заведенията за социални грижи, в социални домове; в медико-физкултурните диспансери, спортни зали; в училищен здравен пункт; медицинско осигуряване на летни лагери, зелени училища, екскурзионни и туристически летувания; като медицински специалист в здравните служби на промишлените предприятия.

С решение на АС на НАОА от 27.07.2017г. (протокол N19) е дадена положителна оценка за срок от 3 години на Проект за откриване на специалност от регулираните професии "Лекарски асистент"

Comments are closed