Специалност Акушерка

"Акушерка" – професионална квалификация "акушерка".
Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 03.10.2013 година.
Акушерката извършва обем от дейности / самостоятелно, по лекарско предписание, и в екип (насочени към профилактичните, промотивните, диагностичните, медико – социалните и лечебните грижи) мероприятия за девойката, жената и семейството, приоритетно към бременната жена, родилката, новороденото и гинекологично болната жена.
Основната цел на обучението по специалност "Акушерка" е да формира здравни професионалисти, притежаващи необходимите компетенции, за да работят във всички структури на здравеопазването, регламентирани със Закона за лечебните заведения / ДВ бр. 62 / 25.06.2002 г. /, според потребностите в страната, световните тенденции и европейските изисквания и реалните възможности на университета.
Обучението по специалност "Акушерка" в Медицинския факултет е с образователно – квалификационна степен "бакалавър" и е с продължителност четири години.
Мисията на Медицинския факултет е част от мисията на университета и е насочена към подготвянето на специалисти с висше образование за задоволяване потребностите на населението от прилагането на медицински и профилактични дейности, нужни за нуждаещия се човек.

Comments are closed