Правила за провеждане на колоквиуми

 

В съответствие с чл.15 (6)  и чл. 49 (1) и (2) от Наредба 1 от 22.01.2015 г., ДВ бр.54 от 2020 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и решение на ФС на МФ към ТУ-Ст.Загора от 03. 06. 2021 г., се въвеждат правила за провеждане на колоквиуми по съответните учебни програми:

1. Колоквиумите се провеждат от Комисия, определена със заповед на Ректора на ТУ-Ст.Загора в състав председател и членове;

2. Положените колоквиуми се вписват в книжката на специализанта с подпис от най-малко двама специалисти от състава на комисията и в протокол за положен колоквиум (формуляра е на сайта на МФ-СДО);

3. Протоколите от проведените колоквиумите се сканират и изпращат в отдел СДО на МФ в края на всяко тримесечие;

4. Всеки Председател на комисия предлага график за провеждане на колоквиуми, който е достъпен на сайта на МФ, отдел СДО. Графиците се представят за шестмесечие.

5. Всеки специализант, 7 дни преди датата на колоквиума, подава по електронен път в отдел СДО заявление за явяване на колоквиум (формуляра е на сайта на МФ-СДО);

6. Часовете за проведените колоквиуми на всеки специалист от състава на комисията, се предават с отчетните форми за проведено теоретично обучение (формуляра е на сайта на МФ-СДО);

7. Председателят на комисията за провеждане на колоквиуми, до 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие, предава отчетната форма за съответните специализанти. Отчетът се заверява в отдел СДО, като за всеки специализнат се отчитат по 2 а.ч. от всеки член на комисията, провела колоквиума.

Отчетните форми (подписани и сканирани) могат да се изпращат и по електронен път в отдел СДО – sdo_mf@mf.uni-sz.bg. или ganka.krumova@trakia-uni.bg

Comments are closed