Специалности

Образователно-квалификационна степен „Магистър”

Медицина

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

Медицинска сестра

Акушерка        

Социални дейности  

Управление на здравните грижи  

Медицинска рехабилитация и ерготерапия  

Лекарски асистент  

Образователно-квалификационна степен „Магистър” след завършено висше образование 

Социална работа и медиация

Организация и управление на социалната сфера

Управление на здравните грижи

Управление на здравните грижи след ОКС "Бакалавър" по УЗГ


"Медицина" – професионална квалификация "лекар".
Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 28.01.2015 година.
Във факултета се провежда висококвалифицирана и специализирана учебно-преподавателска, научно-изследователска и диагностично-лечебна дейност, осъществявана в Университетската болница, консултативна, организационна, методична и други дейности. Основната мисия на факултета е да подготвя специалисти с висше медицинско образование, с цел осигуряване на лекарски кадри за здравната система на България. Допълнителната мисия е обучението на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти, с което се повишава престижа на България, като добре развита страна и предпочитана образователна система по медицина.  
Обучението в Медицинския факултет е в пълно съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Медицина" и се осъществява в продължение на 6 години – 10 учебни семестъра и десетмесечен държавен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. Учебният план на факултета включва 52 задължителни и 36 избираеми дисциплини. Въведена е система за натрупване на кредити по отделните учебни дисциплини за целия курс на обучение по Медицина, съобразно изучаваните задължителни и избираеми дисциплини. В утвърдения учебен план са залегнали като задължителни практически стажове за студентите от 1-ви до 6-ти курс. По време на тези стажове става действително осмисляне на знанията на студентите, като се формират практическите им умения на бъдещи лекари.   
В Медицинския факултет могат да се обучават български и чуждестранни лица, завършили специалност "Медицина" за придобиване на специалност или квалификация и редовни докторантури.   
Солидната подготовка на завършилите обучение в Медицинския факултет при Тракийския университет, Стара Загора им предоставя възможност за добра професионална реализация и внедряване в здравно-осигурителната система на страната. Завършилите чуждестранни и български студенти успешно приравняват дипломите си в други държави. От 2011 година при поискване дипломираните лекари получават и европейско дипломно приложение.  
Формата на обучение по медицина е само редовна, която се осъществява по учебен план, разработен на базата на Единните държавни изисквания за специалността. След завършване на пълния курс на обучение (6 години), студентите получават професионална квалификация "лекар" и придобиват образователно-квалификационна степен "магистър-
лекар". Те имат право да специализират по всички медицински дисциплини, след успешно представяне на конкурс. Успешно дипломиралите се могат да продължат обучението си за получаване на образователната и научната степен "доктор".

 

"Медицинска сестра" – професионална квалификация "медицинска сестра".

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 03.10.2013 година.
Медицинската сестра притежава необходимите компетенции, за да работи във всички структури на здравеопазването, регламентирани със Закона за лечебните заведения / ДВ бр. 62 / 25.06.2002 г. /, според потребностите в страната, световните тенденции и европейските изисквания и реалните възможности на университета.
Медицинската сестра извършва обем от дейности / самостоятелно, по лекарско предписание, и в екип / насочени към лечебно-профилактичните цялостни сестрински грижи за човека – здрав или болен.
Обучението на медицинските сестри в Медицинския факултет е с образователно – квалификационна степен "бакалавър" и е с продължителност четири години.

 

"Акушерка" – професионална квалификация "акушерка".
Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 03.10.2013 година.
Акушерката извършва обем от дейности / самостоятелно, по лекарско предписание, и в екип (насочени към профилактичните, промотивните, диагностичните, медико – социалните и лечебните грижи) мероприятия за девойката, жената и семейството, приоритетно към бременната жена, родилката, новороденото и гинекологично болната жена.
Основната цел на обучението по специалност "Акушерка" е да формира здравни професионалисти, притежаващи необходимите компетенции, за да работят във всички структури на здравеопазването, регламентирани със Закона за лечебните заведения / ДВ бр. 62 / 25.06.2002 г. /, според потребностите в страната, световните тенденции и европейските изисквания и реалните възможности на университета.
Обучението по специалност "Акушерка" в Медицинския факултет е с образователно – квалификационна степен "бакалавър" и е с продължителност четири години.
Мисията на Медицинския факултет е част от мисията на университета и е насочена към подготвянето на специалисти с висше образование за задоволяване потребностите на населението от прилагането на медицински и профилактични дейности, нужни за нуждаещия се човек.

 

"Социални дейности" – професионална квалификация "социален работник".
Специалността е разкрита и акредитирана с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 2001 г. Специалността е получила програмна акредитация за професионално направление "Социални дейности" в МФ за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"  и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години с решение на НАОА от 18.12.2013 г.
Подготовката на кадри с висше образование по "Социални дейности" е съобразена с многообразните и сложни социални проблеми и потребности на различните обществени категории лица. Те са специалисти с широка медицинска, психологическа, педагогическа, икономическа, социологическа и правна подготовка, което е предпоставка за ефективното решаване на многообразието от проблеми в социалната сфера.
В учебния процес са включени научни дисциплини, съответстващи на изискванията за подготовка по тази специалност в синхрон с новата нормативна уредба на Министерството на труда и социалната политика и изискванията на съвременните международни тенденции за развитието на социалната работа.
Учебният план очертава параметрите на едно ново виждане, изградено върху модулно обучение, извеждащо следните акценти:
– Психолого-педагогическо и методическо съдържание на социалната работа;
– Медицински проблеми на социалната работа;
– Философско-правни аспекти на социалната работа;
– Организационно-икономически параметри на социалната работа.
Особено внимание при подготовката на бъдещия специалист е отредено на работа в екип и формиране на практико-приложни умения. Тази ориентация в подготовката е стратегическа посока при въвеждането на кредитна система в обучението на бъдещите специалисти.
Академичният курс на следване осигурява добра подготовка и умения за:
– Издирване и установяване на лица / деца и възрастни /, нуждаещи се от помощта на държавата и обществото;
– Събиране на конкретна информация за лицата, координиране и контролиране въздействието на различни фактори и освидетелстване на тези лица;
– Настаняване в социални заведения;
– Социално обслужване, рехабилитация, абилитация и социален патронаж;
– Консултиране, психотерапия, трудотерапия, защита на правата;
– Социално подпомагане и социално включване;
– Превенция на лица в риск;
– Водене на отчет на освободените от специализираните социални заведения;
– Управленски умения.
Овладяването на изброените умения се осигурява с институционален стаж, който се въвежда още през втората година на обучението.
Научно-практическата подготовка гарантира възможности за реализация в съзвучие с общите потребности в подразделенията на: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, системата за борба с детската престъпност, Министерството на правосъдието, в неправителствени организации и др.
Продължителността на обучението за ОКС "бакалавър" е четири години за редовна и за задочна форма на обучение.
Студентите придобили ОКС "бакалавър" от същото или други професионални направления, както и тези с ОКС "професионален бакалавър" от същото направление, имат възможност да продължат обучението си по магистърска програма "Организация и управление на социалната работа".

 

"Управление на здравните грижи" – професионална квалификация
"Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".
Специалността "Управление на здравните грижи" е разкрита с Решение от заседание на Акредитационния съвет на НАОА от 13.11.2003 г. (Протокол № 35), с което се дава положителна оценка на Проекта за откриване на специалността в Медицински факултет към Тракийски университет, гр. Стара Загора. Към настоящия момент специалността е акредитирана на основание обща оценка "много добра" (максимална) за срок от шест години (Протокол № 27 от 09.07.2009 г.). Висшето образование по тази специалност е на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве".
Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика ". В тази връзка, в процеса на обучение те придобиват теоретични знания и практически умения за изпълнение на основните функции в тези направления.
Учебният план е изцяло съобразен с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" (ДВ, бр.70, от 08.29.2006 г. , изм. ДВ бр. 87 от 07.10.2008 г.). Учебният план и учебните програми са разработени за обучение на студенти от ОКС "бакалавър" – за редовна и задочна форма и за ОКС "магистър" – за задочна форма, чл. 6 (2) от Наредбата.
Продължителността на обучението за ОКС "бакалавър" е 5 семестъра за редовна и 6 семестъра за задочна форма
Реализацията на завършилите специалността може да се осъществява като:
– Ръководители на здравни грижи в лечебни заведения за извънболнична (първична и специализирана) и болнична медицинска помощ, както и социални заведения за деца и възрастни;
– Завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването и здравните отдели на общините, РЦЗ, здравно-осигурителните фондове, центровете и други структури по управление на здравните грижи;
– Ръководители на частни здравни структури по здравни грижи – профилактични, промотивни, семейно планиране и др .;
– Експерти по здравни грижи в национални и международни правителствени и неправителствени организации;
– Експерти по здравни грижи във ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на околната среда, средства за масова комуникация и др .;
– Преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

"Медицинска рехабилитация и ерготерапия" – професионална квалификация "Медицински рехабилитатор и ерготерапевт"
Специалността осигурява висококвалифицирани кадри, компетентни да извършват функционално – диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност.
Завършилите специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" могат да се реализират в болничната и доболничната помощ (кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники, СПА – центровете, в детските заведения / домове и училища), спортните центрове и др.

 

"Лекарски асистент"
Лекарските асистенти са медицински специалисти с висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър", професионално направление "Здравни грижи", обучени във висши медицински училища, подготвени по медицински модел и преминали клинична практика. Срок на обучение 4 години, редовна форма на обучение.
Подготвените специалисти могат да извършат самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при всякакви условия. За изпълнение на многостранните и отговорни задачи лекарския асистент притежава солидни знания относно диагностиката, лечението, рехабилитацията, профилактиката и промоцията на различните заболявания. Извършва превантивна дейност свързана със социално значимите заболявания.
Професията лекарски асистент изисква динамичност, самостоятелност, възможност за вземане на решения. Лекарският асистент може да се реализира: в звената на ЦСМП и НМП като помощник на лекаря в състав на спешния екип или като самостоятелен екип; като помощник на общопрактикуващия лекар; като помощник на лекаря в специализираните екипи; като помощник на лекаря анестезиолог в анестезиологичния екип; в заведенията за хематология и трансфузология; в заведенията за социални грижи, в социални домове; в медико-физкултурните диспансери, спортни зали; в училищен здравен пункт; медицинско осигуряване на летни лагери, зелени училища, екскурзионни и туристически летувания; като медицински специалист в здравните служби на промишлените предприятия.

 

"Социална работа и медиация"

Магистърската програма “Социална работа и медиация” отговаря на съвременните стандарти за обучение по социална работа. Чрез процеса на обучение студентите придобиват знания и умения за решаване на конфликти и постигане на споразумение.

Магистърската програма е в отговор на съвременните европейски изисквания медиацията да бъде използвана, като алтернативен способ за разрешаване на правни и не правни спорове извън съда в различните сфери на обществото.

Обучението на студентите се реализира в теоретичен и практически план, детерминиран от нормативната уредба на Европейския съюз, българското законодателство и области на обществознанието.

След завършване на магистърската програма студентите имат възможност да се реализират в: публичната администрация; неправителствения сектор; управление на човешките ресурси; частната практика.

Формата на обучение: задочна

Продължителност на обучение:

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Социални дейности” обучението е  2 семестъра

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления обучението е 3 семестъра. В допълния семестър се изучават приравнителни дисциплини от пакета задължителни дисциплини за ОКС „бакалавър” на специалността „Социални дейности”, към която е магистърската програма.

 

"Организация и управление на социалната сфера"

Магистърската програма ″Организация и управление на социалната сфера″ отговаря на съвременните стандарти за обучение по социална работа и е ориентирана към кандидати, които имат трайни интереси към проблемите на управлението и организацията на социалната сфера.

Обучението по програмата има за цел придобиване на задълбочени знания за социалната сфера и нейните различни компоненти; социалната икономика; актуалните насоки за реализация на социалната защита и социалното предприемачество, съгласно Европейските изисквания; за анализ и контрол на социалната среда; управлението и организационното развитие; публично-частното партньорство в социалната работа.

Обучението на студентите се реализира в теоретичен и практически план, съобразно българското законодателство, нормативната уредба на Европейския съюз и областите на хуманитаристиката.

Чрез магистърската програма се развиват умения за анализ и оценка на социалните потребности, за прилагане на Европейските и международни стандарти за социална работа, овластяване на потребителите и техните общности; за участия в научни и практико-приложни изследвания, както и прилагане на техните резултати в социалната практика; за организиране на лобистки кампании в полза на социални инициативи; за въвличане на заинтересовани среди в решаване на проблеми в сферата на социалната заетост и за социално включване; за управление на социално ориентирани предприятия и организации.

Завършилите програмата могат да се реализират като водещи специалисти, експерти  и ръководни кадри на различни равнища в държавната и общинска администрация; в структури на социалните услуги; в организации от неправителствения сектор със социален предмет на дейност; при организиране и прилагане на социално ориентирани инициативи на частни компании. Подготовката на студенти в магистърската програма позволява професионална реализация в социални организации и специализирани структури в други Европейски държави, в общоевропейската администрация, както и в международни организации, свързани със социална работа и защита на лицата.

Форма на обучение: задочна  

Продължителност на обучение:

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Социални дейности” обучението е  2 семестъра

– за кандидати с ОКС „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления обучението е 3 семестъра. В допълния семестър се изучават приравнителни дисциплини от пакета задължителни дисциплини за ОКС „бакалавър” на специалността „Социални дейности”, към която е магистърската програма.

 

"Управление на здравните грижи" – ОКС "Магистър" – след "Бакалавър" по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка",  "Социални дейности "," Социална педагогика "," Социален мениджмънт" или "Здравен мениджмънт" и базово образование по " Здравни грижи "(чл.6 от Наредбата за ЕДИ)

Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика ". В тази връзка, в процеса на обучение те придобиват теоретични знания и практически умения за изпълнение на основните функции в тези направления.

Учебният план е изцяло съобразен с единните държавни изисквания, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания (ЕДИ) за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" (ПМС № 215 от 18.08.2006 г., ДВ, бр.70, от 29/08/2006 г., изм. ДВ , бр.87, от 07.10.2008 г.). Учебният план и учебните програми са разработени за обучение на студенти в ОКС "магистър" според изискванията на чл.6, ал. 2 от Наредбата за ЕДИ и включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

Реализацията на кадрите с висше образование по специалността може да се осъществява като: ръководители на здравни грижи в здравни и лечебни заведения за извънболнична (първична и специализирана) и болнична медицинска помощ, както и социални заведения за деца и възрастни; завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването и здравните отдели на общините, РЗИ, здравно-осигурителни фондове, центрове и други структури по управление на здравните грижи; ръководители на частни здравни структури за здравни грижи – профилактични, промотивни, семейно планиране и др .; експерти по здравни грижи в национални и международни правителствени и неправителствени организации; експерти по здравни грижи във ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве; преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

Продължителността на обучението е 3 семестъра и се провежда в задочна форма. Задължителните учебни дисциплини са 19, с общ минимален хорариум 500 часа. Държавният преддипломен стаж е с продължителност 120 часа. Обучението по специалността завършва с държавен изпит.

 

"Управление на здравните грижи" – ОКС "Магистър" след "Бакалавър" по специалност "Управление на здравните грижи"

Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика ". В процеса на обучение те придобиват теоретични знания и практически умения за изпълнение на основните функции в тези две направления.

Учебният план е изцяло съобразен с единните държавни изисквания, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания (ЕДИ) за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" (ПМС № 215 от 18.08.2006 г., ДВ, бр.70, от 29/08/2006 г., изм. ДВ , бр.87, от 07.10.2008 г.). Учебният план и учебните програми са разработени за обучение на студенти в ОКС "магистър" според изискванията на чл.5 от Наредбата за ЕДИ и включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

Реализацията на кадрите с висше образование по специалността може да се осъществява като: ръководители на здравни грижи в здравни и лечебни заведения за извънболнична (първична и специализирана) и болнична медицинска помощ, както и социални заведения за деца и възрастни; Завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването и здравните отдели на общините, РЗИ, здравно-осигурителни фондове, центрове и други структури по управление на здравните грижи; ръководители на частни здравни структури за здравни грижи – профилактични, промотивни, семейно планиране и др .; експерти по здравни грижи в национални и международни правителствени и неправителствени организации; експерти по здравни грижи във ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве; преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

Продължителността на обучението е: два семестъра (след придобита бакалавърска степен по специалността "Управление на здравните грижи").

Обучението се провежда в задочна форма. Задължителните учебни дисциплини са 19 с определения според ЕДИ минимален хорариум. Включен е и държавен преддипломен стаж с продължителност съгласно наредбата. Обучението по специалността завършва с държавен изпит или с дипломна работа.

Comments are closed