Учебни графици

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Социални дейности" задочно обучение

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "УЗГ" задочно обучение

 

График за зимен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Медицинска сестра"​

График за зимен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Акушерка"

График за зимен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Лекарски асистент"

График за зимен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"

График за зимен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Социални деиности"

График за зимен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Управление на здравните грижи"

 

График за преддипломен стаж за 2017/2018 година специалност "Медицинска сестра"

График за преддипломен стаж за 2017/2018 година специалност "Акушерка"

График за преддипломен стаж за 2017/2018 година специалност "Лекарски асистент"

 

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Медицинска сестра"​

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Акушерка"

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Лекарски асистент"

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Социални деиности"

График за летен семестър 2017/2018 учебна година специалност "Управление на здравните грижи"

Comments are closed