МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2021г.

На основание Заповед № РД-19-7/29.10.2020г. на министъра на здравеопазването за местата за специализанти, финансирани от държавата за 2021г., Медицински факултет обявява следните места за специализанти по НЕКЛИНИЧНИ специалности:

За лица с професионална квалификация „Лекар“ за специалност

1.1. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ – 1 място
За лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ за следните специалности:

2.1. БОЛНИЧНА ХИГИЕНА (превенция и контрол на инфекциите) – 1 място
2.2. КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА (за медицински сестри, акушерки, фелдшери и рехабилитатори) – 1 място

2.3. КОНСУЛТАНТ ПО КЪРМЕНЕ И ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ – 1 място

2.4. ПЪРВИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) – 1 място

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Диплома за придобита професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото да упражнява съответната професия, когато е придобита в друга държава;
Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
Заявление за участие в конкурс за място за специализант, финансирано от държавата.
Документите се подават в отдел СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ до 04. 12.2020 г.

8.00 – 16.00 ч.

гр. Стара Загора, ул. Армейска 11

тел: + 359  42 664 419; +359 42 664 203

Comments are closed