Места за специализанти за 2019 г., финансирани от държавата

ОБЯВА

 • Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора – отдел СДО обявява конкурс по документи за места, финансирани от държавата за 2019 г. по чл.40 (1) и /или чл.41, (1) от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, определени със Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г. на Министъра на задравеопазването

Места за специализанти за 2019 г., за които държавата ще финансира таксата за обучение

 • НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В
 • ОТДЕЛ СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
 • ОТ 08.10.2018 Г. ДО 08.11.2018 Г.
 • гр. Стара Загора, ул. Армейска 11
 • тел: + 359  42 664 419; +359 42 664 203
 • ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9.00 – 15.00 ЧАСА
 • Части от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, касаещи конкурса по документи за местата, финансирани от държавата – Глава пета „Определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата“
 • Чл. 45 Министърът на здравеопазването ежегодно в срок до 30 септември определя със заповед броя на местата за специализанти, разпределени по специалности и по висши училища, за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1.
 • Чл.46 (1) За тези места,/ за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1/, могат да кандидатстват специализанти, обучаващи се по специалности и регистрирани във висши училища,  които са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, както и чужденците, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност
 • Чл. 46(2) За целта, специализантите подават заявление във висшето училище, което ги е регистрирало, в срок от 1 до 31 октомври
 • Чл. 46(3) Висшето училище класира кандидатите в срок до 1 декември. Класирането се публикува на интернет страницата на висшето училище.
 • Чл. 47  При наличие на повече кандидати от броя на утвърдените места, финансирани от държавата, класирането се извършва съобразно средния успех от следването и от държавните изпити

 

Чл. 48  Финансирането на обучението на класираните кандидати започва от 1 януари на следващата календарна година.

 

Comments are closed