Катедра Социални дейности

 

Ръководител катедра: 

 

Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

 

 Академичен състав

 

Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф

Проф. Георги Велков Колев, дин

Проф. Емилия Радкова Масларова, ди

Проф. Павел Димов, дмн

Доц. Антон Пенчев Стойков, дп

Гл. aс. д-р Митко Димитров Шошев, д пс

Гл. ас. Румен Василев Василев, д сд

Aс. Надя Влайчева Влаева, д сд

Aс. Екатерина Дончева Георгиева, дх

Aс. Явор Валентинов Георгиев

 

Теодора Петкова Нанева – Организатор учебна дейност 

Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес:

 • Философия на морала
 • Приложна етика (етика на социалната работа; биоетика)
 • Философия на правото. Човешки права.
 • Административноправна регулация на социалната работа

Преподавателска дейност:

В Бакалавърска степен

 • Основи на държавата и правото
 • Административноправна регулация на социалната работа
 • Право и здравно законодателство (за медицински специалности)
 • Професионална етика
 • Философска антропология

В Магистърска степен

 • Философия на морала, правото и политиката
 • Здравно законодателство (за медицински специалности)

Изследователска работа:

Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора:

 • НИП № 3 от 2010 г. Бедността и социалното изключване в теоретико-практическата подготовка на студентите по специалност „Социални дейности”,. (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора) – ръководител на проекта.
 • НИП № 9 от 2013 г. Динамика и превенция на агресията при непълнолетни лица – 14-18 годишни, (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)- ръководител на проекта.
 • НИП № 8 от 2015 г. Методология на научно-изследователска дейност на студента в сферата на здравните грижи и общественото здраве – ръководител на проекта
 • НИП № 12 от 2018 г. Невронауки в социалната работа. Изследване на социалната кохерентност и емоционалното състояние на студентите – ръководител на проекта
 • НИП № 11 от 2019 г. Злоупотреба с наркотици и рискови групи. Изследване на трикомпонентната връзка пол – вида на използваните психоактивни вещества – вид на извършеното престъпление, при лицата лишени от свобода – ръководител на проекта

Национални проекти:

 • Стимулиране на научни изследвания в държавни висши училища, вх. № ОХН –ВУ- 1025, от 2006г
 • Перспективи – достоен живот за всички, BG 051P001/07-5.2-01/D01/0095, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» към МТСП, съфинансирана от ЕС и ЕСФ, 2008- 2009
 • Педагогическо и психоло-етиопатогенетично изследване на разпространението и обучението на деца със задръжка в психическото развитие в българското спрямо европейското  образователно пространство, 2010, Фонд «Научни изследвания», МОМН, Конкурс «Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища»-член на екипа.
 • Квалификация на педагогическите специалисти. Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 към Министерство на образованието, младежта и науката-член на екипа.

Международни проекти:

 • Консултант на екип “Международно правосъдие”, Amnesty International за подготовка на доклад “България: Край на безнаказаността чрез универсална юрисдикция” (Bulgaria: End Impunity through Universal Jurisdiction), London, 2009
 • Перах –Израел- България, Научен институт „Вайцман”, 2009 – 2010-член на екипа

Научно ръководство:

 • Научен ръководител на докторанти и дипломанти от магистърска програма на обучение.

Избрани публикации:

Монографии

 • Бенкова, К. Б. Гьошев (2012) Бизнес етика (измерения в малкия бизнес), София, Авангард Прима, ISBN 978-954-323-979-5.
 • Бенкова К. (2013) Етика на социалната работа, Стара Загора, ISBN 978-954-338-061-9

Учебници

 • Бенкова К. (2004) Основи на правото, Център за дистанционно обучение, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISBN 954-577-252-2.
 • Бенкова К. (2005) Административно право, on-line версия, Център за дистанционно обучение, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, http://www.bglegis.com/administrat.html
 • Бенкова К., Г. Колев (2011) Текстове и коментари по етика (за студенти от специалност Социални дейности), Алфамаркет+, Стара Загора, ISBN 978-954-9443-59-2
 • Шошева В., Бенкова К., Динчийска, Ст.Социален тренинг и социални умения on-line версия, Тракийски университет, Стара Загора http://edu.uni-sz.bg/books/30.Socialen_trening-Kolektiv-html/

Учебни помагала:

 • В. Шошева, Бенкова К., Ст. Динчийска, (2008) Умения за социална работа (помагало за социален тренинг), СД „КОНТРАСТ”, Стара Загора, ISBN 978-954-9443-27-1.
 • Бенкова К. и кол. (2009) Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи – дейност „Социален асистент”, Сборник добри практики, Стара Загора.
 • Шошева В., К.Бенкова, Ст. Динчийска (съставители и автори) (2011) Умения за медиация в социалната работа  (сборник материали), СД „КОНТРАСТ”, Стара Загора, ISBN 978-954-9443-51-6.

Статии:

 • Benkova K., S. Georgieva (2012) Social work ethics and social work practice. Trakia Journal Of  Sciences, Scientific Serial,  Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, Volume 10, Supplement 3, p. 233- 237, ISSN 1313-7069.
 • Бенкова К., С. Георгиева (2012) Вземане на етическо решение и етически практикум. Сборник научни статии от международна научно-практическа конференция  на Асоциация на професорите от славянските страни „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование”, Първа книга, Том първи, Издателство  ЕКС-ПРЕС- Габрово, ISBN: 978-954-490-335-0.
 • Benkova K. (2013) Ethics of Social Work – Approaches of Development, European Applied Sciences, # 4 – 2 (April) Volume 2, ORT Publishing, Stuttgart, Germany, p. 28-31, ISSN 2195-2183.
 • Benkova K. (2013)  Evolution of Social Work Ethics,  International Scientific Publication, Educational Alternatives, ISSN 1313-2571
 • Шошева, В., К. Бенкова, М. Гълъбова, С. Динчийска, Д. Левтерова, А. Стойков, М. Илиева (2014) Задержка в психическом развитии как проблема в педагогической практике. X Международная научно-практическая конференция „Современное образование: Роль психологии.Москва, 2-4. юли,2014г. ISBN 978-5-4469-0336-3
 • Бенкова К., В. Шошева, Ст. Динчийска, Е. Масларова, А. Стойков, М. Илиева,  Р. Василев (2014)  Социалната услуга «Приемна грижа»-правни аспекти. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES" Volume 4, 2014, ISBN 1314-4111
 • V. Shosheva, K. Benkova, S. Dinchiyska, A. Stoykov, M. Ilieva (2014)  Spread the Delay in Mental Development at the Age of Primary Schooling the Distribution and Dynamics in Stara Zagora. 9 th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne.
 • Бенкова, К. Еволюция на етиката на социалната работа. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Volume 11, Part 1, 2014
 • Benkova, K.,N.Vlaeva, S.Georgieva. (2015) The Role Of Ethical Principles Of Social Tem Work in Protected Homes. Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria,
 • Benkova, K.,Y.Georgiev, N. Vlaeva, G. Kolev, K.Peeva. Supervision of professional burnout of social workers in Bulgaria. 4 th International Multidisciplinary Scientific Conference On Social Sciences And Arts Sgem 2017. Book 3, Volume 3, Science and Society.
 • Benkova, K.,Y. Georgiev, A. Stoykov, S.Georgieva, S. Valkanov. The role of ethical expertise in the practice of social work. 4 th International Multidisciplinary Scientific Conference On Social Sciences And Arts Sgem 2017. Book 3 Volume 3. Sociology and healthcare.
 • Benkova, K., P.Stoevska, N. Vlaeva, R. Noikova, S. Raleva. Specifics Of Social Work In The Protected Housing Service In Bulgaria. 5 Th International Multidisciplinary Scientific Conference On Social Sciences And Arts Sgem 2018

 

Проф. Георги Велков Колев, дин

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес

 • Управление и организация на социалните дейности
 • Теория на социалната работа
 • Социална работа с бежанци

Преподавателска дейност

В Бакалавърска степен

 • Основи на социалната работа

 В Магистърска степен

 • Основи и методи на социалната работа

Изследователска работа

Научни проекти към Тракийски Университет, гр. Стара Загора

 1. Социални и здравни параметри на приобщаващото образование, № 10 от 2011 г. (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на работния екип.
 2. Социализация на деца в неравностойно положение и родителската общност, № 10 от 2012 г. (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на работния екип.
 3. Динамика и превенция на агресията при непълнолетни лица – 14-18 годишни, № 9 от 2013 (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)- член на работния екип.
 4. Модели на социална работа при лица изтърпяващи наказанието лишаване от   свобода № 17 от 2015 г(към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа

Научно ръководство

Научно ръководство на докторанти и дипломанти от магистърска програма.

Избрани публикации

Монографии:

 • 2016г. – Колев, Г., Мениджмънт на социалните дейности (в съавт. с Ч. Милков), Антос, София, 171 с., 2016, ISBN 978-954-8665-98-8

Учебници

 • Бенкова К., Г. Колев (2011) Текстове и коментари по етика (за студенти от специалност Социални дейности), Алфамаркет+, Стара Загора, ISBN 978-954-9443-59-2

Учебни помагала

 • Социална педагогика/ /практическо ръководство за семинарни упражнения и самостоятелна работа/-Шумен, 2007.

Статии:

 • 2018г. – Колев, Г., Стигма и стигматизация в обществото, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIID, Педагогически факултет, с. 186-197, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314-6769
 • 2017г. – Колев, Г., Емпатия и толерантност в социалната работа, Сборник „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.“ по проект „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници“ № РД-08-85/03.02.2017 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 5-13, 2017, ISBN 978-619-201-199-4
 • 2017г. – Kolev, G., Supervision of professional burnout of social workers in Bulgaria (co-author K. Benkova, Y. Georgiev, N. Vlaeva, K. Peeva), 4 th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts sgem, Book 3, Volume 3, Science and Society, Indexing process, 2017, ISSN 2376-5659
 • 2016г. – Колев, Г., Зелена концепция, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 185-192, Шумен, 2016, ISBN 978-619-00-0477-6
 • 2016г. – Колев, Г., Зелен маркетинг, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 175-184, Шумен, 2016, ISBN 978-619-00-0477-6
 • 2016г. – Колев, Г., Научноизследователската дейност на катедра “Социална работа“ за последните пет години, Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.“ на катедра „Социална работа“ по проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 5-23, 2016, ISBN 978-619-201-154-3
 • 2015г. – Колев, Г., Институционализация на съвременната библиотека, Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area, T. 1, с. 69-73, (в съавт. с Н. Николов), София, 2015, ISSN 2367-7988
 • 2015г. – 2015г. – Kolev, G., Foods and social problems in children with autism spectrum disorders, (Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov, M. Boneva), Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Vol.3, No.10, pp.17-24, October 2015, APS Impact Factor: 8.80
 • 2015г. – Колев, Г., Бедност и образование, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 180-192, Шумен, 2015, ISBN 978-619-00-0265-9
 • 2015г. – Колев, Г., Кофеин-физиологични ефекти, (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD, Педагогически факултет, с. 604-614, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769
 • 2015г. – Колев, Г., Съвременни рискове за екологичната сигурност, (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD, Педагогически факултет, с. 615-619, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769
 • 2015г. – Колев, Г., Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, (в съавт. с Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD, Педагогически факултет, с. 1046-1052, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769
 • 2015г. – Колев, Г., Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията, (в съавт. с Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIX D, Педагогически факултет, с. 1053-1064, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769
 • 2015г. – Колев, Г., Антропогенно замърсяване и сигурност (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 , с. 105-114, ISBN 978-954-9681-65-9
 • 2015г. – Колев, Г., Социално-екологична грамотност, (в съавт. с М. Бонева, Ал. Иванов), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 172-179, Шумен, 2015, ISBN 978-619-00-0265-9
 • 2014г. – Колев, Г., Социална манипулация и сигурност, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от Научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ НВУ „Васил Левски“, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2014, с. 75-81, ISBN 978-954-9681-49-9
 • 2014г. – Колев, Г., Храни и хранителни добавки, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага – Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 187-194, Шумен, 2014, ISBN 978-619-00-0092-1
 • 2014г. – Колев, Г., Отпадъците-социален проблем, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага – Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 195-209, (в съавторство с М. Бонева, А. Иванов), Шумен, 2014, ISBN 978-619-00-0092-1
 • 2014г. – Колев, Г., Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в масовите детски градини и училище, (в съавт. с Ж. Военкинова), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XVIII D, Педагогически факултет, Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември 2014 г., с. 238-243, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769

 

Проф. д-р Павел Дончев Димов, дм, дмн

e-mail: pddimov@abv.bg

Office Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес:

 • Медицина
 • Оториноларингология
 • Отология и невро-отология
 • Продължително обучение в отологията (СМЕ)
 • Социални дейности
 • Специална педагогика, логопедия

Преподавателска дейност:

В Бакалавърска степен          

 • Лекарски асистент (упражнения)
 • Медицински сестри
 • Специлна педагогика – лекции, упражнения (редовни, задочни студенти)
 • Анатомия, физиология и патология на органите на речта и слуха (АФПОРС)

В Магистърска степен

 • Медицина (лекции)
 • Медицина (упражнения)
 • Социални дейности (лекции)
 • Логопедия  (лекции говорни нарушения) редовни и задочни студенти-
 • Анатомия, физиология и патология на органите на речта и слуха (АФПОРС)

Изследователска работа:

Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора:

 • П. Димов. Тракийски университет Стара Загора проект за научен форум на университетско ниво №1879/10.04.2014 г „Функционална диагностика на намаления слух, обучение и практика“; международна интердисциплинарна конференция по отология, невро-отология, глава-шия и ендоскопска хирургия; Почетен президент: проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент на световно сдружение по отология „Полицер сосаети“; Официален гост: проф. д-р Франко Трабалзини, Италия; Президент: проф. д-р Павел Димов; Председатели: Доц. д-р Анна Толекова, Доц. д-р Марио Милков, 23-25 май 2014 г. Стара Загора, България http://www.prootology.domino.bg
 •  П. Димов. Тракийски университет Стара Загора структурен проект на университетско ниво 10.07.2009 г „Изграждане на обслужващо звено към ТрУ Ст Загора „Център по отология и невро-отология-оборудване на лаборатория по отология, невроотология,и ендоскопия на глава и шия“
 •  П. Димов. Проект за научен форум на тема в Тракийски университет Стара Загора „Юбилейна 10-та международна конференция „От теория към практиката“; Председател: проф. д-р Павел Димов; Почетен президент: проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент на световно сдружение по отология „Полицер сосаети“; Официален гост: проф. д-р Кристиан Диброй, Франция; 8-10 май 2009 г. Стара Загора, България http://www.prootology.domino.bg

Национални проекти:

 • П. Димов. Министерство на Образованието и науката, София – Съфинансиране на международни научни форуми провеждани в България 2014 г: „Функционална диагностика на намаления слух“; Почетен президент: проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент на световно сдружение по отология „Полицер сосаети“; Официален гост: проф. д-р Франко Трабалзини, Италия; Президент: проф. д-р Павел Димов; Председатели: Доц. д-р Анна Толекова, Доц. д-р Марио Милков, 23-25 май 2014 г. Стара Загора, България http://www.prootology.domino.bg

Научно ръководство:

 • Научен ръководител на 6 докторанти и 23 специализанти от магистърска програма на обучение по оториноларингология (1997-2014).

Избрани публикации:

Монографии, сборници, списания

 • P. Dimov (Editor); Assoc. Editors: A. Tolekova, C. Uzun, E. Hellidonis, I. Hizalan, M. Stankovic, 15 Years Continuing Medical Education in Otology, Bulgaria. DominoPress, Stara Zagora, http://www.prootology.domino.bg, 2016: 1-184
 • P. Dimov (Editor).  Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology “Pro Otology”, Ed: print 2M, vol. 4, N 1, 2, 3, 2004.
 • P. Dimov (Editor). Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology “Pro Otology”, Ed: print  2M, vol.3, N 1, 2, 3, 2003.
 • П. Димов (редактор). Сборник доклади “Профилактика на социално значими заболявания”, Рилски симпозиум, 15-16 октомври 2003,  BJONO Pro Otology, vol.3, N2-3, Supplement, 2003, 1-160 стр.
 • P. Dimov (Editor) . Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology “Pro Otology”. Ed: print 2M, Vol.2, N 1, 2, 3, 2002.
 • P. Dimov. (Editor) , Balkan Journal of Otology and Neuro-Otology “Pro Otology”, Ed: print 2M, Vol.1, N 1, 2, 3, 2001.
 • П. Димов, П. Вълканов. Сборник Доклади Семинар по Отология и Невро-Отология, 2-ви Видеосеминар, Стара Загора 21-22 Май, 2000 г . Под редакцията на П. Димов и П. Вълканов, Издателство “Домино Прес” Стара Загора, България, 2000 г., 1-138 стр.
 • П. Димов, П. Вълканов. Сборник Доклади Семинар по Отология и Невро-Отология, 1-ви Видеосеминар, Стара Загора 19-20 Май, 1999 г . Под редакцията на П. Димов и П. Вълканов, Издателство “Домино Прес” Стара Загора, България, 1999 г., 1-135.
 • П. Димов. Хроничен серозен среден отит, Издание 2 М, Стара Загора, 1997 г

Учебници

 • К. Костов, П. Димов, Н. Улевинов. Заболяване на ушите, носа и гърлото. Глава в „Практически наръчник по педиатрия за студенти, педиатри и общо праткикуващи лекари”; под редакцията на Г. Петков и Здр. Станчев второ преработено издание 2010 г, 790-800 стр.

Учебни помагала:

 • В. Стоянов, Ат. Стефанов, В. Михайлов, В. Маринов, П. Димов. Тестови задачи за изпита по оториноларингология, ТрУ Стара Загора, 2009 г.

Продължително обучение в медицината (СМЕ) – организирани научни интердисциплинарни форуми, конференции, срещи с доклади2011 Г Кристален Плакет За Принос „Световен Център По Слуха“ Каетани 2011 Г, 10-Ти Юбилеен Конгрес На Европейската Федерация На Аудилогочните Дружества“, Варшава, Полша 22-25 Юни 2011 Г

2010 Г Почетен Плакет „Император Константин“- За Принос В Международното Балканско Сътрудничество, Vі – Балкански Конгрес По Оториноларингология, Глава-Шия Хирургия, Ниш, Сърбия

2009 Г Почетен Знак „Почетен Гост“ Іх-Ти Национален Конгрес По Оториноларингология, Варна, България

2009 Г Кристален Плакет „90 Години Катедра Оториноларингология, Му София“

2009 Г Лекар На Годината Блс – Рлк Стара Загора , Равда, 19 Откомври 2009 Т

2008 Г Грамота За Значителен Принос В Полето На Научните Изследвания За Холестеатома, Vііі-Ма Международна Конференция За Холестеатома И 10-Ти Международен Конгрес По Средиземноморското Дружество По Отология И Аудиология, Анталия, Турция, 10-15 Юни 2008 Г

2007 Г Лекар На Годината, Почетен Знак За Принос В Медицината, Български Лекарски Съюз Тържествено Честване, Национален Исторически Музей, София 19 Октомври 2007 Г

2006 Г 2-Ра Награда  Най-Добра Постер Презентация, V – Балкански Конгрес По Оториноларингология, Глава-Шия Хирургия, Одрин, Турция   7-10 Септември 2006 Г

2005 Г  Почетен Диплом За Принос В Развитието И Утвърждаването На Тракийски Универ-Ситет Стара Загора И 10 Години От Създаването Му, Стара Загора, 30 Септември 2005 Г

2005 Г Почетен Бюст „Император Константин Велики“- За Принос В Междунароно Балканско Сътрудничество, Инструкционен Курс,Ниш, Сърбия, 22-23 Септември 2005 Г

2002 Г  Почетен Диплом За Принос В 30 Години Висше Образование В Стара Загора

1983 Г Грамота Първа Награда „Младежки Принос В Оториноларингологията“ Юбилейна Научно-Практическа Конференция, Ямбол 17 Април 1987 Г.

 • П. Димов, 2014 г „Функционална диагностика и лечение на намаления слух“; Почетен президент: проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент на световно сдружение по отология „Полицер сосаети“; Официален гост: проф. д-р Франко Трабалзини, Италия; Президент: проф. д-р Павел Димов; Прадседатели: Доц. д-р Анна Толекова, Доц. д-р Марио Милков, 23-25 май 2014 г. Стара Загора, България http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов, 2013 г. Международна конференция „Функционална хирургия в отология и ринология“; Почетен президент: проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент: проф. д-р Павел Димов; Председатели: доц. д-р Пламен Недев и доц. д-р Марио Милков; ТрУ Сз и МУ Варна;18-19 октомври 2013 г  Св. Св. Константин и Елена, Варна, България http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов Официално откриване на международна конференция по отология и ринология с награждаване; Тържествено честване живота и подвига на Св. Иван Рилски Чудотворец; Концерт на октет „Св. Йоан Дамаскин“ Ст Загора от ортодоксални песнопения и народни изпълнения, 19 Октомври 2013 г. Св. Св. Константин и Елена, Варна, България http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов2013 г. Технологии свързани със здравето“ Кръгла маса по проблемите на иновативни технологии свързани със здравето – ендоскопска минимално-инвазивна хирургия; Председател проф. д-р Павел Димов, научен секретар доц. д-р Анна Толекова, Тракийски университет, Академична зала  8 февруари 2013 г. Стара Загора, България http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов, 2012 г. Тържествено честване живота и подвига на Св. Иван Рилски Чудотворец под патронажа на община Стара Загора; Тържествен музикален концерт от ортодоксални песнопения, класически инструментални, солови и народни изпълнения, Държавна опера Стара Загора 19 Октомври 2012 г. http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов, 2012 г. „Бъдещето“ първа интердисциплинарна електронна конференция Тракийски университет; Почетен президент проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент на световно сдружение по отология „Полицер сосаети“; Председател: проф. д-р Павел Димов; 19 октомври 2012 г., Стара Загора, България http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов, 2011 г. Тържествено честване живота и подвига на Св. Иван Рилски Чудотворец, Музикален концерт от ортодоксални песнопения, класически инструментални, солови и народни изпълнения, съвместно с Градска художествена галерия, Регионална библиотека, Държавна опера; 19 Октомври 2011 г. Стара Загора http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов, 2010 г. „Образна диагностика в ОРЛ-клинични и хирургични приложения“; Почетен президент: проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент на световно сдружение по отология „Полицер сосаети“; Официален гост: проф. д-р Дан Флис, Израел; Председател: проф. д-р Павел Димов;   17-19 септември 2010 г. Старозагорски минерални бани, България http://www.prootology.domino.bg
 • П. Димов, 2009 г. Юбилейна 10-та международна конференция „От теория към практиката“; Председател: проф. д-р Павел Димов; Почетен президент: проф. д-р Жак Манян, Марсилия, Франция, президент на световно сдружение по отология „Полицер сосаети“; Официален гост: проф. д-р Кристиан Диброй, Франция; 8-10 май 2009 г. Стара Загора, България http://www.prootology.domino.bg

Дисертации

 • П. Димов. Хроничен среден отит – диагностика, лечение и квалификация на отохирурзи. Дисертация Доктор на Медицинските Науки, 2008 г.
 • П. Димов. Върху етиопатогенезата и лечението на хроничния серозен среден отит, Дисертация Доктор по Медицина, 1990 г.

Статии:

 • Pavel Dimov, Miroslav Dimov. Knowledge, Art Artifacts, Continuing Medical Education in Otology, Proceedings “Parole, Art, Health Symposium, October 21-23, 2015, Printed: Trakya University Edirne, Turkey”, 2016: 270-278.
 • V. Stoyanov, At. Vlaykov, D. Michailov, P. Dimov. Orbital Complication in FESS, International bulletin in Otorhinolaryngology, 2014, 14-17 p
 • R. Benchev, P. Dimov, M. Milkov. 34-th Turkish National Congress of Otorhinolaryngology, Head-Neck Surgery, Antalya, October 10-14, 2012, International Bulletin of Otorhinolaryngology, N 2, 2012.
 • P. Dimov. Conductive hearing loss after chronic suppurative otitis media surgery. Journal of Hearing Science. Vol 1, Numb 2, October 2011: 73-75 pp.
 • P. Dimov. Internet Web Page http://www.prootology.domino.bg качена на сайта с link of web page http://www.eaono.org   EAONO (European Academy of Otology and Neuro-Otology) 2002-2014-.г П. Димов. Хроничен серозен среден отит, Издание 2 М, Стара Загора, 1997 г

Научен актив (поканен лектор/модератор/панелист):

 • Pavel Dimov. First Five Years before IV Congress of Balkan Society of ORL-HNS 2004. Our Activities and Prof. Dr. T. Karchev. Opening Lecture XI-th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head-Neck Surgery, May 31- June 3, 2018. Golden Sands, Varna, Bulgaria 2018. (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Chronic Otitis Media Surgery. International Balkan School of Otolaryngology VIII Winter Oto-Rhino-Laryngology Symposium, February  25 – March 1, 2018, Kopaonik, Serbia (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Black Sea Association of Otology and Neuro-Otology Past, Present, Future, 1-st International Symposium of Black Sea Association in Otology and Neuro-Otology September 1-2, 2017, Varna, Bulgaria (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Snoring and Otitis Media with Effusion – Must Decide One! IV-th Macedonian Congress of Otorhinolaryngology, Head-Neck Surgery June 1-4, 2017, Ohrid, Macedonia (Invited Lecturer)
 • Павел Димов. Св. Киприян българина, Митрополит Киевски, Литовски и
  и на цяла Русия
  . Духовно болнично обгрижване – проблеми и практики Регионална къргла маса,  Регионална библиотека „Захарий Княжески“ 20 април 2017 г  Стара Загора
 • Pavel Dimov. Art and Security. Thracian Protectors of the Bones, Course History Of Medicine Medical University “Prof. P. Stoyanov”, Varna April 07 – 08, 2017 (Invited Lecturer)
 • Cem Uzun, Pavel Dimov. Balkan Otorhinolaryngology Relationship as a example of international communication. 2-nd Trakia Medical Days, Trakia University Stara Zagora-Trakya University Edirne, Medical Faculty Stara Zagorag, November 3-4, 2016.
 • Pavel Dimov. History of Balkan Otorhinolaryngology, 38-th Turkish National Congress of Otorhinolaryngology, Head-Neck Surgery, Antalya, Turkey, October 25-29, 2016. (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Snoring and Otitis Media with Effusion. Must Decide On! Bulgarian Society of Obstructive Sleep Apnea and Snoring, Second National Symposium, Varna, Bulgaria August 25-27, 2016 (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Panelist, Chronic Otitis Media Surgery. Functional Results, Round Table 01, June 3, 2016, 10-th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Tirana, Albania, June 2-5, 2016. (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Paraganglioma. A Case Report, Round Table 01, June 3, 2016, 10-th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Tirana, Albania, June 2-5, 2016. (Panelist)
 • Pavel Dimov – Moderator. Round Table 01: Chronic Otitis Media 8:30-10:00 h, June 3, 2016, Panelists Badr Mostafa, Suela, Sallavaci, Klodiana Zaharia, Omer Ozmen, Elend Dimeska, 10-th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Tirana, Albania, June 2-5, 2016. (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Panelist June 4, 2016, History of Balkan Otorhinolaryngology, Round Table 20, 10-th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Tirana, Albania, June 2-5, 2016. (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Key Lecture June 4, 2016, What to Do? Serous Otitis Media or Otitis Media with Effusion, 10-th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Tirana, Albania, June 2-5, 2016. (Invited Lecturer)
 • Марио Милков, Павел Димов, Джем Узун. История на Балканското дружество по оториноларингология, „Ролята на музеите по История на медицината в здравнто и медицинско образование „15 Години Факултет по обществено здравеопазване“, Медиицнски университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна, 18 май 2016 г.
 • Pavel Dimov. Vertigo and Tinnitus in Continuing Medical Education. Second Varna Otology Days, Varna Otology Meeting with International Participation April 8-9, 2016. (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Chronic Otitis Media Surgery. Our Experience. Sixth International Winter Symposium Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Kopaonik, Serbia, March 2-6, 2016. (Invited Lecturer)
 • Pavel Dimov. Foreign Bodies in Lower Respiratory Tract. Sixth International Winter Symposium Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Kopaonik, Serbia, March 2-6, 2016. (Invited Lecturer)

 

Доц. Антон Пенчев Стойков, дп

soc.dein@abv.bg

+359 42 664 459 

Области на научен интерес

 • Игрови технологии
 • Общуване чрез игри
 • Професионално общуване
 • Комуникативна толерантност в социалната работа
 • Социална диагностика
 • Социална работа с деца.

Преподавателска дейност

 • Въвеждане в специалността
 • Организация и управление на СПИ
 • Комуникативни умения
 • Игрите в живота на човека
 • Социален тренинг
 • Социална педагогика
 • Супервизия
 • Групите в организацията
 • Педагогика на вербалното общуване
 • Педагогика на невербалното общуване
 • Технологии за делово общуване.

Изследователска работа

Ръководство на научни проекти:

 • Модели на социална работа при лица изтърпяващи наказанието лишаване от свобода (2015) -ръководител на проекта
 • Развитие на умения за интерперсонална комуникация и социална диагностика в социалните дейности и здравеопазването (2016)- ръководител на проекта

Избрани публикации:

 • Стойков, А. (2014) Общуване чрез игри /за студенти от специалност „Социални дейности“/. ISBN 978-954-338-075-6 Монография
 • Стойков А.П. Про самоконтроль и толерантност в общении между собой студентов специальности "Социальная работа" / А.П. Стойков // «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Е.Е. Еникеева]. – М.: Изд. Интернаука, 2018. Т. 30. 
 • Стойков, А. (2008) Програмната среда Comenius Logo. В: Предучилищно възпитание, София, № 2, с. 42-50.
 • Стойков, А. (2008) Игровите технологии за общуването на децата. В: Предучилищно възпитание, София, № 6, с. 25-30.
 • Стойков, А. (2008) Стимулиране на общуването чрез игрови технологии. В: Предучилищно възпитание, София, № 8, с. 59-60.
 • Стойков, А. (2009) Влияние на игровите технологии върху реалното общуване на 5-6 годишните. В: сп. Предучилищно възпитание, София, № 9, , с. 22-26
 • Стойков, А. (2013) Развитие на комуникативната толерантност на студентите от специалност «Социални дейности». Списание Известия, СУБ-Сливен, Том 22, с. 56-60, Издателство ОБНОВА-БТ- СИЕ, ISSN 1311-2864.
 • Стойков, А. (2014) Общуване чрез игри /за студенти от специалност „Социални дейности“/. ISBN 978-954-338-075-6 Монография
 • Стойков А.П. Про самоконтроль и толерантност в общении между собой студентов специальности "Социальная работа" / А.П. Стойков // «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Е.Е. Еникеева]. – М.: Изд. Интернаука, 2018. Т. 30. 
 • Stoykov, A. (2013) Gambling addiction as a social problem in Bulgaria. Scientific Journal European Applied Sciences, № 4 2013 (April) Volume 1 – 500, p.91-92, ISSN 2195-2183.
 • Stoykov, A. (2013) PREPARATION ABOUT PROFESSIONAL COMMUNICATION OF STUDENTS IN SPECIALTY "SOCIAL ACTIVITIES" THROUGH COMMUNICATION GAMES Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Volume 11, Part 1, p.39-46, ISSN 1313-2571.
 • Стойков, А. (2013) СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА „ЗАЩИЩЕННОЕ ЖИЛИЩЕ” В ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ „СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА”. Журнал "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук", №10 /57/ Октябр, Часть II, с.315-318, Москва. ISSN 2073-0071
 • Стойков, А. (2014) Конфликты в ходе профессионального общения специалиста социальной работы Журнал "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук", № 03 /62/ Март 2014, Часть II, с.361-363, Москва. ISSN 2073-0071.
 • Стойков А., Р. Василев, М. Илиева (2014).   ФОРМИРАЩИ ФУНКЦИИ НА ДЕЛОВАТА ИГРА В   ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“. ХІVМЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: «ПСИХОЛОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ» 2-6 септември,  КИТЕН. 
 • Stoykov, A. (2015). Emotional Sustainability in Students of Social Activities. The USA Journal of Applied Sciences, Volume 2, ISSN 2310-5577.
 • Стойков, А. (2015) За деловото общуване на социалния работник. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Volume V, Number 7.
 • Стойков, А. Личностная готовность осужденных лиц, приговоренных к наказанию „лишение свободы“ к их успешной ресоциализации. Журнал "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук", №03,  МАРТ 2016.
 • Stoykov, A. Development of communication tolerance through debates in the training of future social workers. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, № 3 -4 2016, ISSN 2310-5593.
 • Stoykov,A. Modern challenges to the successful resocialization of prisoners in Bulgaria. International scientific Journal „Internauka“ ,№ 2, 2017
 • Stoykov, A. "GAMING TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL WORK STUDENTS TRAINING." International  journal of Social Science and Economic Research, vol. 3, no. 2, Feb. 2018, pp. 672-680, ijsser.org/more2018.php?id=47. Accessed 2018.   IF 2.173 BAS
 • Stoykov A. About the communicative tolerance in future social workers // International scientific journal "Internauka". — 2018. — №11.

 

Гл. ас. д-р Митко Димитров Шошев, д пс

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

 • Лекар невролог
 • Клиничен психолог
 • Специален психолог

Преподавателска дейност – задължителни дисциплини

 • Специална психология
 • Клинична социална работа и тренинг
 • Човешко поведение и социална среда
 • Клинична психология в социалната работа

Преподавателска дейност-свободноизбираеми дисциплини

 • Клинични форми на умствената изостаналост
 • Основи на психосоматиката
 • Конфликтология в социалната работа
 • Психология на девиантното поведение

Области на научен интерес

 • Психология на лица с отклонение в психофизическото развитие
 • Деца с разстройства от аутистичния спектър
 • Невронауки в социалната работа
 • Когнитивни невронауки
 • Невротехнологии

Проекти

 • Невронауки в социалната работа
 • Развитие на умения за социална диагностика и интерпесонална комуникация в здравеопазването и социалните дейности
 • Модели за социална работа при лица, изтърпяващи наказанието лишаване от свобода

Публикации

Статии в Чуждестранни списания и сборници

 • Shoshev, M. MODIFICATION OF HEMOENCEPHALOGRAPHIC NEUROFEEDBACK TRAINING BY USING AN EYE TRACKING SYSTEM, 5th International multidisciplinary conference on social science and arts SGEM, 2018
 • Shoshev, M. A Pilot Study Evaluating the Emotional RECOGNITION USING Facial Expressions with Students  of Specialty "Social Activities, 5th International multidisciplinary conference on social science and arts SGEM, 2018
 • Shoshev, M., Shterev, D. СОМАТИЧНОТО И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА, VIII Международная научно-практическая конференция «ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА: РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ», Омск, Русия, 2017
 • Shterev, D., Shoshev СОЦИАЛНАТА ИНХИБИЦИЯ – БАРИЕРА ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, VIII Международная научно-практическая конференция «ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА: РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ», Омск, Русия, 2017
 • Shoshev, M. Образователни невронауки – бъдеще в образованието, Международная научная конференция „Академическое образование для общества. Обучение, воспитание, сопровождение“, Полша, 2017
 • Shosheva, V., A. Stoykov, V. Chocheva, M. Shoshev, S. Dinchiyska Emotional intelligence and communicative tolerance of the students, 4th International multidisciplinary conference on social science and arts SGEM 2017
 • Shoshev, M., A. Stoykov, V. Chocheva, Y. Georgiev, E. Leshtarova Communication as a factor for improving of social cognition in children with autism spectrum disorders, 4th International multidisciplinary conference on social science and arts SGEM 2017
 • Шошев, М. Теоретические основы приложения метода светозвуковой стимуляции как дополнительного метода, в помощь обучения детей с расстройствами аутистического спектра (рас), Научный журнал Педагогическое образование в Росии, 2016

Статии в научни списания в България

 • Shoshev, M. NEUROSCIENCE AS PART OF THE SOCIAL WORK EDUCATION – MYTH, REALITY AND FUTURE PERSPECTIVES, Sociobrains, 2018
 • Shoshev, M. SOME EFFECTS OF HEG NEUROFEEDBACK IN CHILDREN WITH ASD – A BRIEF REPORT, Sociobrains, 2017
 • Шошев, М. Съвременните технологии като предизвикателство пред приобщаващото образование XVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • Petkov, P.,  M. Shoshev STUDY OF FEMALE STUDENTS RESILIENCE, TJS, 2017
 • Шошев, М. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АУДИОВИЗУАЛНОТО УВЛИЧАНЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, Science&Technologies, 2017
 • Shoshev, M.,  M. Ilieva, A. Stoykov Medico-biological grounds of the social coherence in the social worker-client interaction, TJS, 2017
 • Shoshev, M. HEMOENCEPHALOGRAPHY NEUROFEEDBACK – MECHANISM OF ACTION, TJS, 2017
 • Шошев, М., Бенкова, К., В. Шошева, Н. Влаева, Я. Георгиев Емоционалната интелигентност и емоционални очаквания при студенти, XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2017
 • Шошев, М. Психофизиология и БОС-тренинг в помощь процессу обучения, Международна конференция Психология личностного и профессионального развития: современные вызовы и риски, Москва 2016
 • Шошев, М., М. Илиева, А. Стойков Комуникативната парадигма в университетското образование по социална работа и в сферата на здравеопазването, Содержательно-технологические аспекты подготовки    личности социального работника к работе детьми сиротами, Караганда, 2016
 • Илиева, М., А. Стойков, М. Шошев Аспекти на съвременната Българска пенитенциарна доктрина, Содержательно-технологические аспекты подготовки    личности социального работника к работе детьми сиротами, Караганда, 2016

 

Гл. ас. Румен Василев Василев, д сд

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес

 • Административна и правна регулация на социалната работа.
 • Правни аспекти на девиантното поведение на малолетните и непълнолетните правонарушители.
 • Функции, роля, значение и приложими норми по отношение на правонарушенията и престъпленията на малолетните и непълнолетните.

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Основи на държавата и правото
 • Административно-правна регулация на социалната работа
 •  

Изследователска работа

 • Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:
 • „Социални и здравни параметри на приобщаващото образование” (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа
 • „Динамика и превенция на агресията при непълнолетни лица-14-18 годишни” (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа
 • Модели на социална работа при лица изтърпяващи наказанието лишаване от   свобода (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа

Избрани публикации

Студии:

Шошева В., Василев Р., 2011 „Девиантното поведение на малолетни и непълнолетни и медиация“. Сборник материали „Умения за медиация всоциалната работа“. ТрУ, Стара Загора.

Статии 

 1. Василев,  Р., 2008 Правни и социални аспекти на трудотерапията и полагането на труд при промяна на мярката „Пълно запрещение” за възрастни с умствена изостаналост, Trakia Journal Of  Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Biomedical Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 4.
 2. Vasilev, R., Possibilities for socialization of persons with hearing and speech disorders, Юбилейна международна, интердисциплинарна, конференция „10 години срещи по отология и невро-отология”, 08-10.05.2009, Стара Загора,  www.prootology.domino.bg
 3. Vasilev, R. 2010 Educational measures in the meaning of article  13(1) of the antisocial behavior of minors prevention act as an alternative to criminal penalties, Trakia Journal of  Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, Supplement 3, p. 421-427
 4. Василев, Р., 2010 Социална работа с малолетните и непълнолетните правонарушители, В: Сб. Иновации в образованието, Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски”, ФАБЕР-В. Търново,Шумен, с. 861- 870
 5. Бенкова К.Т., Василев Р.В. 2011 Приговор или воспитательная мера – возможности правовой санкции в отношении малолетних и несовершеннолетних в соответствии с законодательством Республики Болгарии.  В: Сб. Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,  Санкт-Петербург, с.184-187.
 6. Vasilev, R., 2012 Legal socialization of  children in Bulgaria, Trakia Journal Of  Sciences, Scientific Serial,  Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, Volume 10, Supplement 3, p. 237 – 241
 7. Vasilev, R., 2013 Role and importance of internationally accepted, ratified pursuant to constitutional procedures, promulgated and effectual treaties, in the presence of a decision by a Bulgarian court, EUROPEAN APPLIED SCIENCES, # 4 – 2 (April) Volume 2, ORT Publishing, Stuttgart, Germany
 8. Milena I. Ilieva, Krasimira T. Benkova, Veska M. Shosheva, Stefka I. Dinchiiska, Emilia R. Maslarova, Rumen Vasilev, Anton P. Stoykov, 2014, CASE MANAGEMENT FOR CLIENTS AT RISK OF HIV AND HIV-POSITIVE PEOPLЕ. Научна конференция на ПФ при ШУ „Еп. Константин Преславски“ на тема: „Иновации в образованието“.
 9. M. Ilieva, R. Vasilev, A. Stoykov, 2014, Social profile of Roma family with child offenders Trakia Journal Of  Sciences, Scientific Serial,  Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, Volume 11, Supplement 3, p.
 10. Rumen Vasilev, Milena I. Ilieva, Anton P. Stoykov, XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените – Стара Загора, 5-6 юни 2014, Социалната услуга приемна грижа – правни аспекти.
 11. Проф. К. Бенкова, дф,  проф. В. Шошева, дп, доц. Ст. Динчийска, дп, доц. Емилия Масларова, ди, гл.ас. А. Стойков, дп, ас. М. Илиева, дп, ас. Румен Василев, XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените – Стара Загора, 5-6 юни 2014,   Ролевата игра и комуникацията в социалната работа.
 12. .K. Benkova, V. Shosheva, Em. Maslarova, St. Dinchiiska, G. Kolev, A. Stoykov, R. Vassilev, M. Ilieva „Values and Socio – Pedagogical Aspects of Care for Persons with Hearing Disorders”, 23-25.05.2014, Стара Загора,  www.prootology.domino.bg

Ас. Надя Влайчева Влаева, д сд

e-mail: soc.dein@abv.bg; nadya.vlaeva@trakia-uni.bg

Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес

 • Социална работа с хора с увреждания
 • Социална работа в социални услуги
 • Социална работа в Защитени жилища
 • Етика и морал в социалната работа
 • Медиация в социалната работа

Образование :

 • Бакалавър по „Социални дейности“, 2006 г.
 • Магистър по „Социална работа и медиация”, 2011 г.
 • Придобиване на научна-образователна степен „доктор“ в професионално направление „Социални дейности“, научна специалност „Организация  и управление извън сферата  на  материалното  производство  /Социални дейности/.“ – 2018 г.

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Социална работа с хора с увреждания
 • Социални проблеми на хора с увреждания
 • Основи на социалната работа
 • Институционален стаж по социална работа

Магистърска степен

 • Институционален стаж по социална работа

Изследователска работа

Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:

 • „Модели на социална работа при лица изтърпяващи наказанието лишаване от свобода” (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа.
 • Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”- академичен  наставник.

Избрани публикации

 • Benkova, K.,Y.Georgiev, N. Vlaeva, G. Kolev, K.Peeva. Supervision of professional burnout of social workers in Bulgaria. 4 th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2017, Book 3, Volume 3, Science and Society, ISSN 2376-5659, Indexing process, 2017, р. 751-757.
 • Benkova, K.,P.Stoevska, N. Vlaeva, R.Noikova, S.Raleva. Specifics of social work in the protected housing service in Bulgaria. 5 th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2018, Book 5, Volume 5, Science and Society, ISSN 2367-5659, Indexing process, 2018.
 • Dinchiyska, S., M. Ilieva, N. Vlaeva, V. Chocheva, Attitude Towards Accepting Differences in the Student-Client Interaction in the Social Sphere. Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, ISSN: 1313-7069, 2017, p. 346-350.
 • Бенкова, К., В. Шошева, Н. Влаева, Я. Георгиев, М. Шошев, Емоционалната интелигентност и емоционални очаквания при студенти. Сборник с научни доклади „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, Международна научна конференция на АПСС, Китен, 2016, стр.156-159
 • Иванова, Н., Н. Влаева, К. Бенкова. Роля на професионалистите по здравни грижи при решаване на медико-социалните проблеми на съвременното общество , XXXIX Научно-технологична сесия, „КОНТАКТ“ 2017, София, изд. „ТЕМТО“, ISSN: 1313-9134, 2017, стр. 269-273.
 • Влаева, Н., Н. Иванова, К. Бенкова. Здравни грижи и социални услуги като специфични практики за хора с увреждания. XXXIX Научно-технолоигчна сесия „КОНТАКТ“ 2017, София, изд. „ТЕМТО“,ISSN: 1313-9134, 2017, стр. 295-299.
 • Влаева, Н. Социална подкрепа и здравни грижи за хората с увреждания. XXXIX Научно-технолоигчна сесия „КОНТАКТ“ 2017, София, изд. „ТЕМТО“, ISSN: 1313-9134, 2017, стр. 300-305.
 • Бенкова, К., Н. Влаева (2011). Социална защита на осиновени деца и медиация. В: Сб. Умения за медиация в социалната работа.Стара Загора.

 

Aс. Екатерина Дончева Георгиева, дх

e-mail: ekaterina.dgeorgieva@gmail.com

Tel: +359 42 664 380

Области на научен интерес:

Методи за анализ в органичната химия, Клинична химия, Биоорганична химия, Медицинска химия, EPR, MRI, GC-FID, GS-MS, LC-MS, Съдебна токсикология, Клинична токсикология, Анализ на алкохол и наркотични вещества в биологични проби, Скринингов анализ, Потвърдителен анализ

Преподавателска дейност

•           Асистент

Заемани длъжности

•           Асистент към катедра Социални дейности, Медицински факултет, Тракийски университет

•           Ръководител „Специализирана химическа лаборатория към Медицински факултет на Тракийски университет“ – Стара Загора

Бакалавърска степен

•           Приложна органична и неорганична химия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Магистърска степен

•           Съвременни методи за анализ и синтез на органични вещества, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Докторска степен

•           Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, Докторска програма по химически науки, Област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Допълнителни курсове и специализации:

•           Национален институт за радиологични изследвания (NIRS) – Япония – 2014, 2015, 2016 г.

•           Токсикохимична диагностика, качествен и количествен анализ на алкохол в кръв, Съдебно-токсикологична експертиза, Аналитична и съдебна токсикология, ВМА – София

Научни награди:

•           Носител на  награда „НАУКА, БИЗНЕС И МЕДИИ“ 2017г.

•           Носител на  награда „НАУКА, БИЗНЕС И МЕДИИ“ 2018г.

Изследователска работа (проекти)

•           НИП №2/2013г. с р-л доц. Живко Желев, дх „Разработване на методи за оценка на нивото на оксидативния стрес и редокс – статуса на живи клетки чрез измененията в редокс-цикъла и ЕПР контраста на нитроксилни радикали“

•           BG051PO001/3.3.04 и BG051PO001/3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”

•           НИП №2/2014г. с р-л проф. д-р Мая Гълъбова, дм „Микросателитна нестабилност при ендомитриален и колоректален карцином“

•           НИП №6/2016г. с р-л проф. д-р Анна Толекова, дм „Протективен ефект на природни антиоксиданти срещу блеомецин-индуцирана белодробна фиброза в модел на мишки“

•           НИП №1/2018г. с р-л проф.Татяна Влайкова, дб „Имунни клетки и цитокини в туморната микросреда (със специално внимание върху  IL-6, IL-17 и дендритни клетки)“

Избрани публикации:

 • Zhelev, Z., Georgieva, E., Lazarova, D., Semkova, S., Aoki, I., Gulubova, M., … & Bakalova, R. (2019). Redox Imaging” to Distinguish Cells with Different Proliferative Indexes: Superoxide, Hydroperoxides, and Their Ratio as Potential Biomarkers. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019.
 • Georgieva E, Ivanova D, Zhelev Z, Bakalova R, Gulubova M, Aoki I. Mitochondrial Dysfunction and Redox Imbalance as a Diagnostic Marker of "Free Radical Diseases". Anticancer Res. 2017 Oct; 37(10):5373-5381
 • Georgieva, E., Zhelev, Z., Aoki, I., Bakalova, R., & Higashi, T. (2016). Detection of redox imbalance in normal lymphocytes with induced mitochondrial dysfunction–EPR study. Anticancer research, 36(10), 5273-5279.
 • Bakalova, R., Georgieva, E., Ivanova, D., Zhelev, Z., Aoki, I., & Saga, T. (2015). Magnetic resonance imaging of mitochondrial dysfunction and metabolic activity, accompanied by overproduction of superoxide. ACS chemical neuroscience, 6(12), 1922-1929.

Статии:

 • Zhelev, Z., Georgieva, E., Lazarova, D., Semkova, S., Aoki, I., Gulubova, M., … & Bakalova, R. (2019). Redox Imaging” to Distinguish Cells with Different Proliferative Indexes: Superoxide, Hydroperoxides, and Their Ratio as Potential Biomarkers. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019.
 • Georgieva E, Ivanova D, Zhelev Z, Bakalova R, Gulubova M, Aoki I. Mitochondrial Dysfunction and Redox Imbalance as a Diagnostic Marker of "Free Radical Diseases". Anticancer Res. 2017 Oct; 37(10):5373-5381
 • Georgieva, E., Zhelev, Z., Aoki, I., Bakalova, R., & Higashi, T. (2016). Detection of redox imbalance in normal lymphocytes with induced mitochondrial dysfunction–EPR study. Anticancer research, 36(10), 5273-5279.
 • Bakalova, R., Georgieva, E., Ivanova, D., Zhelev, Z., Aoki, I., & Saga, T. (2015). Magnetic resonance imaging of mitochondrial dysfunction and metabolic activity, accompanied by overproduction of superoxide. ACS chemical neuroscience, 6(12), 1922-1929.
 • Ts. Georgiev , P. Hadzhibozheva , E. Georgieva, Y. Karamalakova, G. Nikolova, V. Gadjeva, A. Tolekova. Effect of SLCNUgly on Angiotensin II –mediated smooth muscle activity of organs in pelvic cavity. Bulgarian Chemical Communications, Special Issue E, (pp. 191 – 198) 2017.  
 • Ivanova D, Georgieva E, Lazarova D, Gadjeva V, Bakalova R, Zhelev Z. Redox-modulating and/or antioxidant properties of nitroxides – a potential reason for decreasing side-effects of cancer therapy, Trakia J. Sci., 2014, (3), 329-337
 • Ekaterina Georgieva, Donika Ivanova, Desislava Lazarova, Rumiana Bakalova, Ichio Aoki, Zhivko Zhelev. IN VITRO ANALYSIS OF REDOX STATUS OF NORMAL AND TUMOR CELLS USING NITROXIDE RADICALS AND ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY, Anticancer Res., 2014, 34, 5917-5919
 • Ivanova D, Lazarova D, Georgieva E, Aoki I, Zhelev Z, Bakalova R. Systematic study on the cytotoxic and/or cytostatic effects of over twenty anticancer drugs: The crucial importance of the analytical approach and data processing, Anticancer Res., 2014, 34, 5825-5827
 • Ekaterina Georgieva, Yanka Karamalakova, Dimitar Pavlov, Donika Ivanova, Zhivko Zhelev, Antoaneta Zheleva. Investigation of organs allocation and shift of ascorbate radicals levels in different organs by Cynara scolymus Linn. extracts – real time electron paramagnetic resonance study. J. BioSci. Biotech. 2012, SE/ONLINE: 57-61.
 • Georgieva E, Karamalakova Y, Nikolova G, Grigorov B, Pavlov D, Gadjeva V, & Zheleva A. Radical Scavenging Capacity of Seeds and Leaves Ethanol Extracts of Cynara Scolymus L. — A Comparative Study. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2012, 26(sup1), 151-155.

 

Aс. Явор Валентинов Георгиев

e-mail: yavor.georgiev@trakia-uni.bg

Tel: +359 42 664 417

 Докторант по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности). Тема на дисертационния труд: „Морално-професионален профил на социалния работник“. Научен ръководител – проф. К. Бенкова, дф.

Области на научен интерес:

 • Професионални ценности на социалната работа
 • Етични кодекси в социалната работа
 • Историческо развитие на социалната работа

Преподавателска дейност:

Бакалавър

 • Професионална етика (упражнения)
 • Методи на социалната работа (упражнения)
 • Организация и управление на социалната работа (упражнения)
 • Организация и управление на социално-педагогическите институции (упражнения)
 • Институционален стаж

Избрани публикации:

 • К. Benkova, Y. Georgiev, A. Stoykov, S. Georgieva, S. Valkanov (2017). The role of the ethical expertise in the practice of social work.
 • K. Benkova, Y. Georgiev, N. Vlaeva, G. Kolev, K. Peeva (2017). Supervision of professional burnout of social workers in Bulgaria.
 • M. Shoshev, V. Chosheva, Y. Georgiev, E. Leshtarova, A. Soykov (2017). Communication as a factor for the improvement of social cognition in children with autism spectrum disorders.
 • K. Benkova, A. Stoykov, V. Shosheva, R. Vasilev, Y. Georgiev (2017). Dynamics of personality changes in prisoners as a result of the social work with them.
 • Y. Georgiev (2017). About crisis of moral in social work practice in Bulgaria.

 

Теодора Петкова Нанева – организатор учебна дейност

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

Образование:

 • ОКС „бакалавър” – специалност „Социални дейности”
 • ОКС „магистър” – специалност „Социална работа и медиация”

Основни дейности:

 • Организатор на учебния процес на специалност „Социални дейности” (бакалаври, магистри);
 • Техническо оформление на учебните планове и учебни програми за специалността;
 • Организатор на административната дейност в катедра „Социални дейности”.

Comments are closed