Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт

 
             
 
Ръководител катедра:
 
Проф. д-р. Юлияна Крумова Маринова, дм
 

През 1983 г. в състава на новооткрития Висш медицински институт в гр. Стара Загора е разкрита катедра „Социална медицина”. Неин основател и пръв ръководител е доц. д-р Павел Дамянов Кушев, дм. Той ръководи катедрата от 1983 до 1987 г. Присъдено му е академично звание „професор” през 1984 г. Проф. Кушев е зам.-ректор по научната дейност на ВМИ от основаването му.

Катедрата се развива през годините, като наименованието й търпи промени в съответствие с нормативните такива относно развитието на социомедицинския научен комплекс от дисциплини и акцентите в тяхното преподаване в университетското висше медицинско образование. Нейното наименование първоначално е „Социална хигиена и история на медицината”, след това „Социална медицина и организация на здравеопазването”, последвано от „Социална медицина и обществено здраве”, „Социална медицина и медицинска етика” и към настоящия момент „Социална медицина и здравен мениджмънт”. Съответно изискванията на ЗВО, който търпи промени през годините, за известен период Катедрата се обособява като Секция. Катедрата отново функционира като самостоятелна структурна единица на МФ от 2004 г.

 

Проф. д-р П. Кушев и доц. д-р Ст. Маркова, 1987 г.

Източник: Родова памет, Фамилия Кушеви

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Учебната дейност в Катедрата се развива от самото начало с обучение на студенти медици по социална медицина, медицинска статистика, медицинска социология и история на медицината във втори и пети курс.

            Към настоящия момент в Катедрата се провежда обучение на студенти от всички специалности в Медицинския факултет:

Специалност "Медицина" по дисциплините: „Социална медицина”, „Медицинска етика”, „Биостатистика”, „История на медицината”, „Информационни технологии”, „Информационни ресурси в интернет”;

Специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка" по дисциплините: „Социална медицина и медицинска етика”, „Медицинска информатика”;

Специалност "Социални дейности" – редовна и задочна форма ОКС "Бакалавър" и "Магистър" по задължителни дисциплини: „Социална медицина” и „Медиация в здравеопазването”, както и по други, избираеми за студентите;

            Специалност "Управление на здравните грижи" – редовна и задочна форма, ОКС "Бакалавър" и "Магистър" по дисциплините: „Управление на здравните грижи”, „Социална медицина”, „Медицинска етика”, „Медицинска статистика и информатика”, „Основи на управлението в здравеопазването”, „Епидемиология на здравето”, „История на управлението в здравеопазването и здравните грижи”, „Икономика на здравеопазването”, „Методология на научноизследователската дейности” и други избираеми дисциплини.

Катедрата участва в следдипломното обучение на специализанти по социална медицина. Към настоящия момент преподавателите от Катедрата участват още в СДО по обща медицина с лекции от модул „Основи на общата медицина”. Преподавателите от Катедрата активно се включват в различните форми на продължаващо обучение, осъщестявани в Медицински факултет.

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Успоредно с учебно-преподавателската, от самото основаване на Катедрата се развива и научноизследователската дейност. Областите на научен интерес на сътрудниците на Катедрата са широкообхватни и насочени към решаване на актуални проблеми на общественото здраве с приноси, имащи важни приложни аспекти. Основните области на научноизследователска дейност можем да представим като:

– Здравно състояние на населението: исторически поглед; индикатори; състояние и тенденции;

– Предизвикателства пред съвременната медицинска етика: етични аспекти на сексуалното и репродуктивно здраве и права; етика на аборта; медико-етични проблеми, свързани с взаимоотношението лекар – пациент; информирано съгласие на пациента; права на пациента;

– Иновации в медицинското образование: оценка качество на обучението;

– Здравнополитически проблеми в условията на здравна реформа: актуални проблеми на общата медицинска практика;

– Съвременна епидемиология;

– Медицинска информатика и биостатистика.

В Катедрата са реализирани многобройни научни изследвания през 30-годишния период на нейното развитие. Списъците на дългогодишните сътрудници на Катедрата съдържат приблизително по 100 публикации в периодични научни специализирани издания – списания и сборници в страната и чужбина. Научният актив на същите се изразява с между 120-150 участия, на всеки един от тях, в научни форуми в страната и чужбина.

 

Дисертации:

  1. Маринова Ю., “Медико-социални аспекти на аборта по желание”, дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", научен ръководител проф. д-р Станка Маркова, дм, 1999, МФ, ТУ, Стара Загора, 180 с.
  2. Димитрова Св., “Информираното съгласие в медицинската практика – етични процедури”, дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", научен ръководител проф. д-р Станка Маркова, дм, 2002, МФ, ТУ, Стара Загора, 143 с.

Монографии:

  1. Кушев П., “Здравно състояние на населението в България 1880-1980”, М и Ф, С., 1985, 215 с.
  2. Маринова Ю., “Аборт – международни и национални тенденции и изменения” ДИПКУ, С З., 2001, 160 с.
  3. Димитрова Св., “Информираното съгласие в медицинската практика” Алфамаркет, Стара Загора, 2003, 104 с.
  4. Атанасов, Лазаров, Н., Атанасов, А., Димитрова, Св., Янков, Н. Въведение в “Mедицина, основана на доказателства”. ЕТ “Васил Петров – ВАП”, Пловдив, 2004, 271 с.

Учебници и учебни помагала:

    ​1. Маринова, Ю., Димитрова, Св. "Проблеми на медицинската етика" – учебно ръководство за практически занятия за студенти по медицина, под ред. на доц. д-р Ст. Маркова, 1993: 100 с.
       2. Пеева, К. "Медицинска информатика", ИПКУ "Ан. Тошева ", 1997, 74 с.
      3. "Социална медицина и обществено здраве", под ред. на проф. д-р Ст. Маркова, "Знание" ООД – Ст.Загора, 1996, 256 с.
      4. "Социална медицина и обществено здраве", второ преработено издание, под ред. на проф. д-р Ст. Маркова, "Знание" ЕООД – Ст. Загора, 1998, 233 с.
     5. Пеева, К. "Медицинска информатика", II преработено и допълнено издание, АРИА СД, Стара Загора, 1998, 106 с.
    6. Симидчиев, Ал., Димитрова, Св., Маркова, Ст., Попова, Т. "Основи на общата медицинска практика", ръководство за студенти по медицина и лекари, специализиращи обща медицина; под ред. на: Е. Шипковенска и Дж. Джолис, "Отечество", София, 1998, 139 с.
       7. Пеева К., "Основи на медицинската информатика", Изд. "Con-Car Universe", Стара Загора, 2004, 200 с.
     8. Пеева К., Ю. Маринова, С. Димитрова, "Практически упражнения по биостатистика", учебно помагало за студенти по медицина и бакалаври по здравни грижи, "Контраст", Стара Загора, 2006 г., 56 с.
        9. Димитрова Св., Б. Торньова, Т. Стойчева, Ж. Иванова-Канева, Д. Иванова. "Учебно помагало по хосписни палиативни грижи", издателска къща "АБ" ЕООД, 2007, 61 с.
     10. Пеева К., Ю. Маринова, С. Димитрова, "Практически упражнения по биостатистика", Второ преработено и допълнено издание, "Контраст", Стара Загора, 2009, 80 с.
       11. Петков Г., Костадинова Г., Димитрова Св, Митева, Ч., Илиев А. "Защита при бедствия и първа долекарска помощ", учебник за студентите от специалностите в Аграрен факултет -. ТрУ, под общата ред. на проф. дсн Георги Петков, Академично издателство, Тракийски университет, Стара Загора, 2009, 117с.

Академичният състав на Катедрата активно е участвал и продължава да работи по повече от 15 международни, национални и университетски научни проекти. 

 
Академичен състав на катедрата:
1.     Проф. д-р. Светлана Методиева Димитрова, дм
2.     Доц. Катя Генова Пеева, ди
3.     Доц. д-р. Боряна М.Парашкевова-Симеонова, дм
4.     гл. ас. д-р. Галя Димитрова Чамова-Стойчева, дм
5.     ас. Дамян Петров Петров
6.     Фелина Делчева Христова – организатор
 
Проф. д-р. Юлияна Крумова Маринова, дм
телефон: +359 42 664 408
Ръководител на специалност Управление на здравните грижи
Специалности: Социална медицина и здравен мениджмънт (1988), Обща медицина (2006)
Тема на дисертационен труд: Медико-социални аспекти на аборта по желание, 1999, МФ, ТУ, Стара Загора.
Области на научен интерес
1.    Предизвикателства пред съвременната медицинска етика;
–        Етични аспекти на сексуалното и репродуктивно здраве и права;
–        Етика на аборта;
–        Медико-етични аспекти на семейното планиране;
–        Права на пациента.
2.    Здравно състояние на населението. Здраве на приоритетни групи от населението.
–        Социално-здравни аспекти на семейното планиране; Медико-социални аспекти на аборта по желание.
–        Здраве на жените;
–        Здраве на децата;
–        Здравни проблеми на етническите малцинства в неравностойно положение.
3.    Съвременна епидемиология
–        Съвременни подходи в поведенческата епидемиология;
–        Социална епидемиология.
4.    Въпроси на медицинското образование
5.    Проблеми на здравната политика и здравния мениджмънт
 
 
 
Проф. д-р. Светлана Методиева Димитрова, д.м
телефон: +359 42 664457
Специалности: Социална медицина и здравен мениджмънт (1992), Обща медицина (2003)
Докторантура: "Информираното съгласие в медицинската практика – етични процедури", 2003, София.
Научни интереси: медицинска етика, обществено здраве и здравеопазване, медицинско образование
 
 

Доц. Катя Генова Пеева, дм
e-mail:
Kate@mf.uni-sz.bg , Katya.Peeva@gmail.com
телефон: +359 42 664320
Специалности: Математика, 1978 г.; Информатика (ЕИТ и програмиране), 1987 г.; Медицинска информатика и здравен мениджмънт, 2005 г.

Научни интереси: медицинска информатика, качество на образованието, биостатистика, епидемиология на незаразни болести.
 
 
Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, дм
Телефон:
+359 42 664362, +359 898 259 906
e-mail: b_par@abv.bg, Boriana@mf.uni-sz.bg
Специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт (2008)
 
 
Научни интереси: промоция на здраве, стратегии за промоция на сексуалното и репродуктивно здраве, професионална лекарска етика, здравен мениджмънт – управление на човешките ресурси в здравеопазването.
 
 
 
гл. ас. д-р. Галя Димитрова Чамова, дм
телефон: +359 42 664362
Научни интереси: промоция на здраве, медицинска етика, здравен мениджмънт, история на медицината
 
 

секция Здравен мениджмънт

 

 

д-р. Петър Атанасов Атанасов – асистент

 

Comments are closed