Катедра “Медицинска химия и Биохимия”

Адрес:

Катедра Медицинска химия и Биохимия;

Тракийски университет,

Медицински факултет, 

ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,

тел: ++359 42 6 64403 ; ++359 42 664 (227, 228, 229, 325, 326) 

факс: ++359 42 600705

Структура:
 • Секция Медицинска химия
 • Секция Биохимия и патобиохимия
 • Център по Електрон Парамагнитен Резонанс (ЕПР)
 • Лаборатория "Антиоксидантен статус"
 • Лаборатория "Конкременти”
 • Лаборатория "Биохимия на туморния растеж"

Академичен състав:

 
 
Ръководител катедра:
Проф. д-р Веселина Гаджева, дхн   
тел: ++359 42 664 403
 
Секция Медицинска химия
 • Проф. д-р Веселина Гаджева, дхн
       E-mail: vgadjeva@mf.uni-sz.bg
       Tел: ++359 42 664 403; ++359 42 664402  
 
 • Проф. д-р Антоанета Желева, дх
       E-mail: azheleva@mf.uni-sz.bg
       Тел: ++359 42 664 227
 • Доц. д-р Васил Хаджиилиев, дп
  E-mail: vashi@abv.bg 
  Тел: ++359 42 664 325
 • гл.aс. Галина Николова, дх
        E-mail: gnikolova@mf.uni-sz.bg
        тел: ++359 42 664 227
 •  гл.ас. Янка Карамалакова, дх 
        E-mail: ykaramalamova@mf.uni-sz.bg
        тел: ++359 42 664 227
 

 

 

 
 
 
 
Преподавателска дейност
·        Лекционен курс по "Биорганична химия" на студенти специалност “медицина”;
·        Лекционен курс по "Химия и опазване на околната среда" за студенти, специалност “социални дейности”;
·        Избираем курс „Оценка на химичните фактори в околната и работната среда”;
·        Избираем курс "Физиологично активни вещества и влиянието им върху антиоксидативната защитва система на организма"
·        Избираем курс "Формиране на екологични компетентности чрез химични знания"
 
ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
 1. Синтез и изследване биологичната  активност на спин-белязани съединения – нитрозоуреи, триазени и нитроксилови радикали.
 2. Изследване антиоксидантната активност на новосинтезирани субстанции; доказване на токсични кислородни видове  (ROS):  О2., ОH. и H2О2.
 3. Изследване механизмите на оксидативния стрес в патогенезата, прогресията и терапията на злокачествени и други заболявания; определяне показатели на оксидативен стрес: нива на ROS и антиоксидантни ензими SOD, CAT и GPx..
 4. Електрон Парамагнитен Резонанс (ЕПР) метод.

 

Секция Биохимия

        Научен актив

        Списък с научни трудове

        Справка за цитирани трудове
 

 • Доц. Живко Желязков Желев, дх
 • ас. Таня Тачева Тачева 

 

 
  
 
 
  
 

Comments are closed