Катедра Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология

Структура:

 • секция Биофизика  
 • секция Медицинска физика
 • секция Рентгенология и радиология

            

 

Академичен състав:
 

    

Ръководител катедра: 

Проф. Иван Танев Иванов, дфн

e-mail: ivanov_it@hotmail.com

Области на научни интереси

еритроцитна мембрана, диелектроскопия, мембранопатия, анемия, термична некроза, киселинна хемолиза, термичен анализ, термична резистентност на бактерии и еритроцити.
 
секция Биофизика
Д​оц. Мирослав Иванов Карабалиев, дб
тел: 042 664217, 
факс: 042 600705
Области на научни интереси:
·        Биологични и моделни мембранни системи
·        Биосензори на основата на тънки липидни филми
·        Лекарствено-мембранни взаимодействия
·        Биоелектрохимия
·        Бионанотехнологии
 
 
 
Доц. Радостина Николова Георгиева, дб

        Списък с научни трудове 

 

ас. Биляна Бенева Тачева, дб

                      секция Медицинска физика

 

 

проф.Иван Танев Иванов,дфн

Доц. д-р Атанас Тодоров Атанасов, дф

ас. Бояна Кънчева Първанова

мед.лаб. Иванка Вълкова Маркова

 

 

 

        

 

 

 
секция Рентгенология и радиология
 
доц.д-р Нина Кирилова Георгиева, дм

           e-mail: ngeorgieva21@yahoo.com 

              GSM: +359887286960.

Административен асистент и отговорник за учебната работа.

Главен асистент по Нуклеарна медицина и Лъчелечение ( Медицинска радиология).
Области на научни интереси:
Нуклеарна медицина на белия дроб. Съавтор
Ръководител на Кръжока по Нуклеарна медицина.

   
ас. д-р. Лъчезар Иванов Манчев, дм

        e-mail: lachezar_manchev@yahoo.it    
ас. д-р. Митко Атанасов Митев    
ас. д-р. Юлиана Генчева Тонева-Иванова    
        
e-mail: julit@dir.bg , GSM +359889602323.

Главен асистент по Образна диагностика ( Рентгенология ).
Има 37 научни публикации,съавтор е в два учебника.
Области на научни интереси:
Компютърна томография.
 
 
 Учебна дейност

     Академичният състав на катедрата води следните дисциплини:

     Задължителни дисциплини за специалност "Медицина"

 • Медицинска физика
 • Биофизика
 • Рентгенология и радиология
 • Образна диагностика

 

     Избираеми дисциплини за специалност "Медицина"

 • Нови технологии в медицината

 

     Задължителни дисциплини за специалност "Акушерка":

 • Медицинска апаратура в акушерогинекологичната практика

 

     Задължителни дисциплини за специалност "Медицинска сестра":

 • Медицинска апаратура в сестринската практика

 

     Избираеми дисциплини за специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия":

 • Мозъчносъдова болест – съвременни методи за образна диагностика

Comments are closed