Материално техническа и учебна база

Медицинският факултет разполага с добра материално-техническа база като учебни зали за лекции, упражнения и семинари, лаборатории за учебна и научна дейност, специализирани зали за обучение, така и зали за развиване на спортна дейност. Във Факултета има общо 189 зали за провеждане на учебния процес с 3224 места, на обща площ 7810 м2. Медицинският факултет разполага с 11 лекционни зали, 96 учебни зали и 82 лаборатории.
Учебните пособия включват аудио- и видеоапаратура, както и шрайбпроектори – 23 бр., диапрожектори – 20 бр. и фотокопирни машини – 5 бр. Във Факултета има оборудвана езикова зала, аудиомагнитофони – 20 бр. и два броя озвучителни уредби. Факултетът разполага с 210 броя компютри, от които 147 са с интернет-връзка. В Медицинския факултет има две компютърни зали за обучение на студенти с достъп до Интернет. В процес на изграждане е трета зала. По-малки компютърни зали има в отделни катедри – Химия и биохимия, Патоанатомия и секция Физиология. 
Видеоапаратурата, освен видеозала и видеокамери – 12 бр., видеомагнетофони с монитори – 4 комплекта, включва и видеоапартура за наблюдение на хирургически и ендоскопски операции – 4 комплекта и видеомикроскопски системи – същия брой.
Спортната база на Медицински факултет включва: два физкултурни салона; две фитнес зали; зала за аеробика; една спортна площадка за футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика; един тенис корт с олимпийски размери и закрит плувен басейн.

 

Сградният фонд на Факултета включва: сграда на Деканата, Учебно-лабораторен корпус, Морфологичен блок, студентски стол, студентски общежития и други.

Медицински факултет разполага с 23 аудиторни зали за провеждане на лекции, с обща площ 2289 м2 и 2050 работни места.  На територията на Медицински факултет има общо 97 зали за провеждане на практически упражнения с площ 3946 м2 и 1858 работни места. Всяка предклинична катедра разполага с между 2 и 6 учебни зали, оборудвани според спецификата на образователния процес. Всички катедри във Факултета притежават необходимите технически средства за провеждане на качествен учебен процес, при който се съчетават класическите с интерактивните методи на обучение. Всички катедри и секции разполагат с мултимедийни системи за презентация на учебния материал.

Практическите упражнения по клиничните дисциплини се провеждат основно в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”, АД, Стара Загора, а клиничните и преддипломни стажове  в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”, АД и в други лечебни заведения в града и страната, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения.

Там където е необходимо демонстрациите по предклиничните и клиничните дисциплини се осъществява посредством специфичен софтуер и компютърни системи, свързани с новозакупената апаратура.

През 2019 година в Катедра Анатомия е обновен, разширен и обогатен Анатомичният музей към МФ. През 2020 г. е поставено и началото на създаването на Симулационен център, като към момента е изградена първата от четири зали за симулации, оборудвана с три манекена – висок клас, съчетани с висококачествен диагностичен и сиимулационен софтуер.

Медицински факултет разполага с общо 278 компютърни конфигурации с осигурена Internet връзка. Лекционните зали са оборудвани с мултимедийни системи за презентация на лекционния материал. Всички компютри са свързани към университетската компютърна мрежа. Достъпът на студенти, докторанти и преподаватели до компютърна система и интернет се осъществява и в 7 специализирани компютърни зали. От няколко години е осигурен и свободен wi-fi достъп в публичните места на Деканата и част от аудиториите. В допълнение факултетът разполага и с 29 компютри със специализиран софтуер за осигуряване на научна дейност, разпределени в отделните катедри/секции.

По отношение на спортната база Медицински факултет разполага с два физкултурни салона на обща площ 1050 м 2 ; две фитнес зали, зала за аеробика, зала за тежка атлетика, спортни площадки с асфалтово покритие за футбол, волейбол и лека атлетика на обща площ 1100 м 2 .

За научноизследователската дейност на преподаватели, студенти и докторанти в Медицински факултет има създадени над 10 лаборатории със съвременно оборудване:

1. Лаборатория по имунология.

2. Лаборатория по медицинска генетика.

3. Лаборатория по молекулярна биология

4. Лаборатория по имунохистохимия.

5. Лаборатория по молекулярна патология.

6. Лаборатория по електронна микроскопия.

7. Лаборатория по газова хроматография.

8. Експериментална лаборатория за изолирани тъкани и органи.

9. Лаборатория по електрон парамагнитен резонанс.

10. Лаборатория биофизика и бионанотехнологии.

11. Лаборатория по конфокална микроскопия.

След основния ремонт през 2019 г. – библиотеката на Медицински факултет е разширена и вече разположена на площ от 650 м2 в западното крило на Моефологичния блок. Тя разполата със заемна, читалня за студенти с 18 работни места, читалня за преподаватели и специализанти със 16 работни места, 3 компютърни читални – 2 компютърни читални с 20 работни места и 1 компютърна читалня със 6 работни места за специализанти и преподаватели – ОБЩО  60 работни места, хранилища – за монографии и учебници на чужди езици, за български монографии, за периодика, за български учебници и многоекземплярни дарения, за стара периодика.

Библиотечният фонд е над 42 900 библиотечни единици, от които: книги – над 35 000, периодика – над 3 800 и други.

Comments are closed