Учебна база

Медицинският факултет разполага с добра материално-техническа база като учебни зали за лекции, упражнения и семинари, лаборатории за учебна и научна дейност, специализирани зали за обучение, така и зали за развиване на спортна дейност. Във Факултета има общо 189 зали за провеждане на учебния процес с 3224 места, на обща площ 7810 м2. Медицинският факултет разполага с 11 лекционни зали, 96 учебни зали и 82 лаборатории.
Учебните пособия включват аудио- и видеоапаратура, както и шрайбпроектори – 23 бр., диапрожектори – 20 бр. и фотокопирни машини – 5 бр. Във Факултета има оборудвана езикова зала, аудиомагнитофони – 20 бр. и два броя озвучителни уредби. Факултетът разполага с 210 броя компютри, от които 147 са с интернет-връзка. В Медицинския факултет има две компютърни зали за обучение на студенти с достъп до Интернет. В процес на изграждане е трета зала. По-малки компютърни зали има в отделни катедри – Химия и биохимия, Патоанатомия и секция Физиология. 
Видеоапаратурата, освен видеозала и видеокамери – 12 бр., видеомагнетофони с монитори – 4 комплекта, включва и видеоапартура за наблюдение на хирургически и ендоскопски операции – 4 комплекта и видеомикроскопски системи – същия брой.
Спортната база на Медицински факултет включва: два физкултурни салона; две фитнес зали; зала за аеробика; една спортна площадка за футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика; един тенис корт с олимпийски размери и закрит плувен басейн.

Comments are closed