ВАЖНО!!!

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, при промяна в обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на специалност (прекъсване, прекратяване, възстановяване, признаване на етап от обучението), специализантът е длъжен най – късно 7 дни преди настъпване на промяната, да подаде в отдел Следдипломно обучение Заявление (за прекъсване, за въстановяване, за прекратяване и т.н.).

Всеки специализант, който е прекъснал специализацията си, е длъжен да подаде Заявление за възстановяване на обучението си.

Comments are closed