Поправителна сесия на държавните изпити за ОКС „Магистър“

Държавен изпит на 24.03.2022 г. Защита на дипломни работи на 25.03.2022 г. Допускането до държавен изпит е въз основа на подадено заявление в срок до един месец преди датата на изпита/защитата на ДР до Декана на АФ в учебен отдел – стая 410 или на nina.peneva@trakia-uni.bg при изпълнени изисквания по …

Continue reading

Указания за онлайн обучение на специалностите от първи курс задочно обучение в АФ

Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора Задочно обучение Първи курс Зимен семестър Специалност Курсов ръководител контакт Зооинженерство гл. ас. д-р Ивайло Маринов +359886062256 marinov.ib@abv.bg Рибовъдство и аквакултура ЕООС гл. ас. д-р Галина Динева +359879020197 galinats@abv.bg Аграрно инженерство Агрономство гл. ас. д-р Митко Георгиев +359898451063 agro74@gmail.com ЕМК    Във връзка …

Continue reading

Учебни графици зимен семестър учебна 2021-2022 година ОКС “МАГИСТЪР” – двугодишни програми – приравнителни дисциплини

На сайта на АФ са качени учебните графици зимен семестър учебна 2021-2022 година ОКС "МАГИСТЪР" – двугодишни програми – приравнителни дисциплини.