Научна конференция с международно участие „Аграрни науки и бизнес“

               Уважаеми дами и господа,      От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви съобщим, че срокът за регистрация в Научна конференция с международно участие „Аграрни науки и бизнес“, организирана от Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора, се удължава до 10 май 2022 г.      Научна конференция с …

Continue reading

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”

                                          Проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0022 …

Continue reading

АФ организира научна конференция с международно участие „Аграрни науки и бизнес“

                                                                                                 АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА, ОРГАНИЗИРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: „Аграрни науки и бизнес“ 26-27 май 2022 г. гр. Стара Загора, България ПОКАНА                Уважаеми дами и господа,                от името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Научната конференция с международно …

Continue reading

Поправителна сесия на Държавни изпити за ОКС “Бакалавър”

Държавен теоретичен изпит на 10.03.2022 г. Защита на дипломни работи на 11.03.2022 г. Допускането до държавен изпит е въз основа на подадено заявление, в срок до един месец преди датата на изпита/защитата,  до Декана на АФ в учебен отдел – стая 408 или на lina.popova@trakia-uni.bg, при изпълнени изисквания по учебен план.