Професионално признание за специалност „Зооинженерство“ в Аграрен факултет при Тракийски университет!

     Патентно ведомство на Р България издаде сертификат за нова порода животни с регистрационен № 11241Р2 от 22.07.2022 година. Новата порода е Български спортен кон.
     Авторският колектив, видно от сертификата, е представен от възпитаници на Аграрният факултет, работили и продължаващи да работят към секция „Коневъдство“, катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“.
     Работата по създаването на породата започва в далечната 1965
година на миналия век. Пионери в това начинание са членовете на катедрата по коневъдство към Зоотехническия факултет – проф. Р. Ст. Караиванов и доц. Д. Г. Добрев, които провеждат първите експериментални кръстосвания на Дунавски кобили и Чистокръвни английски жребци. Целенасочено и последователно, следвайки конюнктурата на обществено-икономическите условия в страната ни, те продължават да следват поставената цел, а именно създаване на нова за страната ни порода коне, насочени изцяло към конния спорт.
     Селекционната работа в първоначалния етап се провежда в експерименталната база на катедрата по Коневъдство, а в последствие се разширява в основните конезаводи в страната. По този начин в селекционната работа са включени почти всички специалисти по коневъдство, без чиято помощ и съдействие реализирането на идеята не би
било възможно. В този процес трябва да се отчетат заслугите и на Българска федерация по конен спорт (БФКС), където се отчитаха качествата и успехите на бъдещата нова порода.
     В резултат дългогодишната селекционна дейност и приемствеността между поколенията на специалистите по коневъдство в Аграрен факултет, Български спортен кон вече е утвърдена порода!
   

Comments are closed