Проект BG05M2OP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”

             

 

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

     Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Обявява процедура за набиране на представители на целевата група за участие в интензивно обучение за придобиване /усъвършенстване на дигитални умения, и обучения за подобряване на чуждоезиковите умения

  1. Допустими кандидати за участие в интензивно обучение за придобиване /усъвършенстване на дигитални умения и обучения за подобряване на чуждоезиковите умения са преподавателите от Тракийски университет – Стара Загора от ПН 6.1 Растениевъдство, които обезпечават учебния процес на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от ПН 6.1, които попадат в специфичните целеви групи на докторанти, млади учени, постдокторанти, специализанти и преподаватели, съобразно долупосочените определения:
  • Докторанти – докторант е този, който притежава образователната степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Докторанти от ТрУ – Стара Загора без ограничение на формата на докторантурата (самостоятелна подготовка, редовна или задочна форма), които са зачислени към момента на стартиране на проекта или са отчислени с право на защита.
  • Постдокторанти – постдокторант е учен, който е придобил образователна и научна степен „доктор", но са изминали не повече от 5 години след придобиването на тази степен;
  • Специализанти – специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност.
  • Млади учени – млад учен е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър", но не повече от 10 години след придобиването;
  • Преподаватели – лица извършващи преподавателска дейност на основен или граждански договор в ТрУ – Стара Загора.
  1. Необходими документи за участие в процедурата:
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в подбора:

Документите за участие се предават на проф. Нели Грозева – координато в стая 200 на Ректорат, а за в подбора се представят на сайта на ТрУ – Стара Загора.

Краен срок за подаване на документи – до 15.09.2023 г..

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТрУ – Стара Загора

Comments are closed