Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на Аграрен факултет при Тракийски университет за учебната 2019/2020 година

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
 
ОТ 26.08.2019 Г. ДО 30.09.2019 Г. В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТУДЕНТСКИ ГРАД, СТАЯ 200-А
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕТИ
 
  1. Попълнен състезателен картон – в него кандидат-студентът подрежда желанията си, избирайки измежду всички магистърски програми в университета, за които има право да кандидатства;
  2. Документ за самоличност (връща се веднага след сверяване);
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. В случай че издаването на диплома за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка (оригинал и копие, оригиналът се връща веднага след сверяване) или уверение, което удостоверява специалността, ОКС, среден успех от семестриалните изпити и успех от държавните изпити. Ако кандидатът притежава няколко дипломи за висше образование същия представя първата диплома получена след средно образование;
  4. Платена такса за участие в конкурса. От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди, кръгли сираци (до 25-годишна възраст) и майки и бащи с три и повече деца.

Comments are closed