Утвърдени научни проекти 2010 г.

Инфраструктурни проекти

 • 1Ф/2010. Дооборудване на научноизследователската лаборатория на Аграрен факултет при Тракийски университет за изследване на суровини и храни чрез доставяне на модули. Ръководител проф. дсн Г. Михайлова
Направление Животновъдство
 • 1Ж/2010. Разработване на технологии за производство на нови видове сирена от краве и биволско мляко. Ръководител проф. дсн Т. Димитров
 • 2Ж/2010. Проучване възможността за изкуствена хибридизация на пъстървови видове риби с помощта на спермопротективни среди. Ръководител проф. дсн В. Атанасов
 • 3Ж/2010. Асистирана репродукция при овце на база полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1). Ръководител доц. д-р Г. Бонев
 • 4Ж/2010. Използване на инфрачервен анализ (NIRS) за определяне на хранителната стойност, смилаемостта на фуражите и ретенцията на азот и минерални вещества при угоявяне на. свине. Ръководител доц. д-р А. Илчев
Направление Растениевъдство
 • 2Р/2010. Оптимизиране химичната борба с плевелите при пшеница и ечемик за старозагорски регион – най разпространени плевели и най-често използвани хербициди. Ръководител ст. ас. М. Георгиев
 • 3Р/2010. Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху качеството на тритикале. Ръководител ст. ас. М. Герджикова
 • 4Р/2010. Изпитване на едногодишни бобови култури във връзка с адаптацията на земеделието в района на гр. Стара Загора към глобалната промяна на климата. Ръководител гл. ас. д-р Ц. Желязкова
Направление Екология
 • 1Е/2010. Медоносните пчели (Apis mellifera L) и пчелните продукти като акумулативни индикатори за оценка качеството на околната среда в регион гр. Стара Загора. Ръководител доц. д-р И. Желязкова
 • 2Е/2010. Макрофитите в охладителните басейни на ТЕЦ Марица изток 2 към язовир Овчарица. Ръководител ас. д-р К. Величкова
 • 3Е/2010. Проучване флората на Защитена местност "Находище на див божур" край гр. Средец. Ръководител гл. ас. д-р Н. Грозева

Comments are closed