Учебни графици

Разписи летен семестър учебна 2016-2017 година ОКС "МАГИСТЪР" – двугодишни програми – приравнителни дисциплини

  • Зооинженерство
  • Агрономство
  • ЕООС
  • Аграрно инженерство

Разписи зимен семестър учебна 2017-2018 година ОКС "МАГИСТЪР" – едногодишни програми


Разпределение на студентите от ОКС „МАГИСТЪР“, специалност АГРОНОМСТВО, МП „АГРОЕКОЛОГИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ по групи

Comments are closed