Актуално

Плащане на семестриални такси

Начин на плащане:
С банков превод:
IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC:UNCRBGSF                                                                                                  
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК – клон Стара Загора
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Ид. номер по ЗДДС BG123024538
БУЛСТАТ 1230245380077

Важно: Студентите при попълване на вносната бележка,  задължително да  изписват трите си имена, ЕГН, факултет, специалност/магистърска програма/, факултетен номер, форма на обучение/редовно или задочно/ и семестъра за който се внася таксата/зимен, летен/.


Необходими документи за кандидатстване за ОКС "МАГИСТЪР"

 1. Копие на дипломата за завършено предходно ВИСШЕ образование (магистър, бакалавър или професионален бакалавър (завършилите професионален бакалавър имат право да продължат в ОКС “Магистър” само в същото професионално направление, в което са завършили!)
 2. Копие на дипломата за завършено СРЕДНО образование.
 3. Заявление по образец
 4. Такса за кандидатстване – 35.00 лв. (внася се в касата на факултета).
 5. Среден успех от дипломата за ВИСШЕ образование (включва среден успех от курса на обучение и среден успех от държавен изпит) – добър (4)

Необходими документи за записване за ОКС "МАГИСТЪР"

 1. Диплома за завършено предходно ВИСШЕ образование (оригинал)
 2. Диплома за завършено СРЕДНО образование (оригинал).
 3. Студентска книжка
 4. Именник (по образец)
 5. Квитанция за платена семестриална такса (внася се в касата на факултета).
 6. Четири снимки с формат 3/4
 7. Лична карта, която след проверка се връща.

Такси за обучение

 • Специалност „Зооинженерство” държавна поръчка – редовно и задочно обучение – 900 лв. годишна такса.
 • Специалност „ЕООС” държавна поръчка – редовно и задочно обучение – 800 лв. годишна такса.
 • Специалност „Агрономство” държавна поръчка – редовно и задочно обучение – 900 лв. годишна такса.
 • Специалност „Аграрно инженерство“ държавна поръчка – редовно и задочно обучение – 800 лв. годишна такса.
 • Платено обучение за всички специалности редовно и задочно обучение -1300 лв. годишна такса.

Изисквания при оформяне и защита на дипломна работа


Форма дипломна работа – ОКС "МАГИСТЪР"


КОНСПЕКТИ

КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност ЗООИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност АГРОНОМСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност АГРАРНО ИЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

Leave a Reply