Обща информация

   Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на ТрУ, Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ.

   Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение  и докторантура на самостоятелна подготовка.

   Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

   За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

   В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” от Национална агенция за оценяване и акредитация.

Comments are closed