Докторанти на АФ

Списък на редовните докторанти – учебна 2017/2018 г.

Галина Христова Господинова
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност: Агрохимия
Научен ръководител: Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова
Научен консултант: Доц. д-р Антония Колева Стоянова


Петър Николаев Николов
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност: Растениевъдство
Научен ръководител: Доц. д-р Грози Делчев Делчев


Мустафа Али Мустафа
Катедра „Биология и аквакултура“
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
Научен ръководител: Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков


Николай Асенов Къркеланов
Катедра: „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научна специалност: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Научен ръководител: Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова


Светослава Росенова Терзиева
Катедра „Биология и аквакултура“
Научна специалност: Ботаника
Научен ръководител: Доц. д-р Нели Христова Грозева – АФ, ТрУ
Научен консултант: Доц. д-р Катя Нанева Величкова


Янко Господинов Янков
Катедра „Биология и аквакултура
Научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“
Научен ръководител: Доц. д-р Диян  Георгиев


Стоян Николов Горанов
катедра „Биология и аквакултура“
научна специалност „Зоология“
Научен ръководител: Доц. д-р Златка  Димитрова
Научен консултант: Проф. дбн Бойко Георгиев


Ивелина Николаева Недева
Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научна специалност: Физиология на животните и човека
Научен ръководител : проф. д-р Иван Стоянов Върляков
Научен консултант: проф. д-р Веселин Димчев Радев


Мария Тодорова Желязкова
Научна специалност: Генетика
Катедра „Генетика, развъждане и репродукция“
Научен ръководител: проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева


Силвия Евгениева Калчева
Научна специалност: Екология и опазване на екосистемите
Катедра „Биология и аквакултура“
Научен ръководител : доц. д-р Диян Георгиев
Научен консултант: доц. д-р дбн Дилян Георгиев – ПУ, гр. Пловдив


Кремена Йорданова Георгиева
Катедра „Биология и аквакултура“
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
Научен ръководител : проф. д-р Йордан Стайков


Йордан Илиев Черпоков
Катедра „Биология и аквакултура“
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
Научен ръководител : проф. д-р Йордан Стайков


Списък на докторанти на самостоятелна подготовка – учебна 2017/2018 г.
Любов Костадинова Плешкуца
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност: Агрохимия
Научен ръководител: доц. д-р Галя Панайотова


Иван Георгиев Пенчев
Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научна специалност: Технология на месните и рибните продукти
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Рибарски

Comments are closed