Докторанти на АФ

Списък на редовните докторанти – учебна 2018/2019 г.

Красимир Богданов Кирилов
Катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“
Научна специалност: Специални отрасли (промишлен дивеч)
Научен ръководител: Доц. д-р Евгений Георгиев Райчев

Галина Христова Господинова
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност: Агрохимия
Научен ръководител: Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова
Научен консултант: Доц. д-р Антония Колева Стоянова

Петър Николаев Николов
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност: Растениевъдство
Научен ръководител: Доц. д-р Грози Делчев Делчев

Мустафа Али Мустафа
Катедра „Биология и аквакултура“
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
Научен ръководител: Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

Николай Асенов Къркеланов
Катедра: „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научна специалност: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Научен ръководител: Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова

Светослава Росенова Терзиева
Катедра „Биология и аквакултура“
Научна специалност: Ботаника
Научен ръководител: Доц. д-р Нели Христова Грозева
Научен консултант: Доц. д-р Катя Нанева Величкова

Янко Господинов Янков
Катедра „Биология и аквакултура
Научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“
Научен ръководител: Доц. д-р Диян  Георгиев

Стоян Николов Горанов
катедра „Биология и аквакултура“
научна специалност „Зоология“
Научен ръководител: Доц. д-р Златка  Димитрова
Научен консултант: Проф. дбн Бойко Георгиев

Ивелина Николаева Недева
Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научна специалност: Физиология на животните и човека
Научен ръководител : проф. д-р Иван Стоянов Върляков
Научен консултант: проф. д-р Веселин Димчев Радев

Мария Тодорова Желязкова
Научна специалност: Генетика
Катедра „Генетика, развъждане и репродукция“
Научен ръководител: проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева

 

Comments are closed