Докторанти на АФ

Списък на редовните докторанти – учебна 2022/2023 г.

Десислава Иванова Тинчева
Катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“
Научна специалност „Специални отрасли (промишлен дивеч)“
Научен ръководител: Доц. д-р Станислава Пейчева Пеева


Мартин Стойнов Стойнов
Катедра „Екология и зоохигиена“
Научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“
Научни ръководители: Доц. д-р Тончо Господинов Пенев
Доц. д-р Димо Проданов Димов


Анета Вълева Чолакова
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“
Научни ръководители: Доц. д-р Ценка Жекова Желязкова
Доц. д-р Мария Асенова Герджикова


Богомил Радославов Михайлов
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност „Растениевъдство“
Научни ръководители: Доц. д-р Грози Делчев Делчев
Проф. д-р Антония Колева Стоянова


 Ваня Стоянова Бонева
Катедра „Биологически науки“
Научна специалност „Ботаника“
Научен ръководител: Проф. дн Нели Христова Грозева


Даниела Цветанова Стоева
Катедра „Биологически науки“
Научна специалност „Микробиология“
Научен ръководител: Доц. д-р Георги Георгиев Беев


Нелко Костадинов Йорданов
Катедра „ Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли “
Научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов “
Научен ръководител: Доц. д-р Галин Янков Николов


 

Comments are closed