Докторанти на АФ

Списък на редовни докторантите – учебна 2015/2016 г.

  • Силвия Евгениева Калчева
Катедра „Биология и аквакултура“
Научен ръководител : доц. д-р Диян Георгиев
Научен консултант: доц. д-р дбн Дилян Георгиев – ПУ, гр. Пловдив
Научна специалност: Екология и опазване на екосистемите


  • Кремена Йорданова Георгиева
Катедра „Биология и аквакултура“
Научен ръководител : проф. д-р Йордан Стайков
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов


  • Йордан Илиев Черпоков
Катедра „Биология и аквакултура“
Научен ръководител : проф. д-р Йордан Стайков
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов


Списък на докторанти на самостоятелна подготовка – учебна 2015/2016 г.

  • Дияна Маринова Дерменджиева
Катедра „Приложна екология и зоохигиена“
Научен ръководител : доц. дн Гергана Костадинова
Научна специалност: Екология и опазване на екосистемите


  • Димо Проданов Димов
Катедра „Приложна екология и зоохигиена“
Научен ръководител : проф. д-р Чонка Митева
Научна специалност: Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване


  • Станислава Пейчева Пеева
Животновъдство – непреживни и други животни“
Научен ръководител : доц. д-р Евгений Райчев
Научна специалност: Специални отрасли(промишлен дивеч)

Comments are closed