Докторанти на АФ

Списък на редовните докторанти – учебна 2016/2017 г.

  • Ивелина Николаева Недева
Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научен ръководител : проф. д-р Иван Стоянов Върляков
Научен консултант: проф. д-р Веселин Димчев Радев
Научна специалност: Физиология на животните и човека


  • Мария Тодорова Желязкова
Катедра „Генетика, развъждане и репродукция“
Научен ръководител: проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева
Научна специалност: Генетика


  • Силвия Евгениева Калчева
Катедра „Биология и аквакултура“
Научен ръководител : доц. д-р Диян Георгиев
Научен консултант: доц. д-р дбн Дилян Георгиев – ПУ, гр. Пловдив
Научна специалност: Екология и опазване на екосистемите


  • Кремена Йорданова Георгиева
Катедра „Биология и аквакултура“
Научен ръководител : проф. д-р Йордан Стайков
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов


  • Йордан Илиев Черпоков
Катедра „Биология и аквакултура“
Научен ръководител : проф. д-р Йордан Стайков
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов


Списък на докторанти на самостоятелна подготовка – учебна 2016/2017 г.

  • Свилен Богданов Лазаров
Катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“
Научен ръководител : проф. дн Иванка Желязкова
Научна специалност: Специални отрасли (пчели)

  • Димо Проданов Димов
Катедра „Приложна екология и зоохигиена“
Научен ръководител : проф. д-р Чонка Митева
Научна специалност: Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

Comments are closed