Докторанти на АФ

Списък на редовните докторанти – учебна 2020/2021 г.

Красимир Богданов Кирилов
Катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“
Научна специалност: Специални отрасли (промишлен дивеч)
Научен ръководител: доц. д-р Евгений Георгиев Райчев

Петър Николаев Николов
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност: Растениевъдство
Научен ръководител: доц. д-р Грози Делчев Делчев

Мустафа Али Мустафа
Катедра „Биология и аквакултура“
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
Научни ръководители: доц. д-р Стефка Николова Стоянова, доц. д-р Ивайло Николаев Сираков

Николай Асенов Къркеланов
Катедра: „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научна специалност: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Научен ръководител: доц. д-р Сашка Иванова Чобанова

Ивелина Николаева Недева
Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“
Научна специалност: Физиология на животните и човека
Научни ръководители : проф. д-р Иван Стоянов Върляков, доц. д-р  Димитър Панайотов Панайотов


Десислава Иванова Тинчева
Катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“
Научна специалност „Специални отрасли (промишлен дивеч)“
Научен ръководител: Доц. д-р Евгений Георгиев Райчев


Мартин Стойнов Стойнов
Катедра „Приложна екология и зоохигиена“
Научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“
Научен ръководител: Доц. д-р Тончо Господинов Пенев
Научен консултант: Проф. д-р Юрий Емилов Митев


Анета Вълева Чолакова
Катедра „Растениевъдство“
Научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“
Научни ръководители: Доц. д-р Ценка Жекова Желязкова
Доц. д-р Мария Асенова Герджикова


Comments are closed