Докторанти на АФ

Докторанти на АФ

Списък на редовните докторанти – учебна 2018/2019 г.

 

Красимир Богданов Кирилов

Катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“

Научна специалност: Специални отрасли (промишлен дивеч)

Научен ръководител: Доц. д-р Евгений Георгиев Райчев


Галина Христова Господинова

Катедра „Растениевъдство“

Научна специалност: Агрохимия

Научен ръководител: Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова

Научен консултант: Доц. д-р Антония Колева Стоянова


Петър Николаев Николов

Катедра „Растениевъдство“

Научна специалност: Растениевъдство

Научен ръководител: Доц. д-р Грози Делчев Делчев


Мустафа Али Мустафа

Катедра „Биология и аквакултура“

Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

Научен ръководител: Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков


Николай Асенов Къркеланов

Катедра: „Морфология, физиология и хранене на животните“

Научна специалност: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

Научен ръководител: Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова


Светослава Росенова Терзиева

Катедра „Биология и аквакултура“

Научна специалност: Ботаника

Научен ръководител: Доц. д-р Нели Христова Грозева – АФ, ТрУ

Научен консултант: Доц. д-р Катя Нанева Величкова


Янко Господинов Янков

Катедра „Биология и аквакултура

Научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“

Научен ръководител: Доц. д-р Диян  Георгиев


Стоян Николов Горанов

катедра „Биология и аквакултура“

научна специалност „Зоология“

Научен ръководител: Доц. д-р Златка  Димитрова

Научен консултант: Проф. дбн Бойко Георгиев


Ивелина Николаева Недева

Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“

Научна специалност: Физиология на животните и човека
Научен ръководител : проф. д-р Иван Стоянов Върляков
Научен консултант: проф. д-р Веселин Димчев Радев


Мария Тодорова Желязкова

Научна специалност: Генетика

Катедра „Генетика, развъждане и репродукция“

Научен ръководител: проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева


 

Comments are closed