Екология и опазване на околната среда

  • Професионална квалификация: Еколог
  • Акредитация
  • Прием
  • Форми на обучение: редовна и задочна.
  • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма – 4 години и задочна – 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
  • Квалификационна характеристика
  • Учебен план

Comments are closed