Актуално

Плащане на семестриални такси

Начин на плащане:
С банков превод:
IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC:UNCRBGSF                                                                                                  
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК – клон Стара Загора
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Ид. номер по ЗДДС BG123024538
БУЛСТАТ 1230245380077

Важно: Студентите при попълване на вносната бележка,  задължително да  изписват трите си имена, ЕГН, факултет, специалност/магистърска програма/, факултетен номер, форма на обучение/редовно или задочно/ и семестъра за който се внася таксата/зимен, летен/.


Изисквания при оформяне и защита на дипломна работа 


Форма дипломна работа – ОКС "БАКАЛАВЪР"


КОНСПЕКТИ за теоретичен държавен изпит по специалностите ЗООИНЖЕНЕРСТВО, АГРОНОМСТВО, ЕООС, АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО и РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР


 

Comments are closed