Бакалавър

ЗООИНЖЕНЕРСТВО

СПЕЦИАЛНОСТТА Е АКРЕДИТИРАНА

 • Професионална квалификация: Зооинженер
 • Прием: кандидатстудентски изпит – писмен тест по биология или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма – 4 години и задочна – 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
     Целта на обучението е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на животновъдството, с фундаментална и практическа подготовка, съответстваща на съвременните изисквания на аграрния бизнес. Подготовката им включва обучение в областта на биохимия, физиология и хранене, генетика и развъждане, микробиология, биотехнологии, агромениджмънт и маркетинг, поведение, растеж и развитие, репродукция, както и специфична подготовка в областта на механизацията, автоматизацията и аграрните сгради, мениджмънта в говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството, свиневъдството, коневъдството и в други икономически значими дялове на животновъдството.
     Бакалавърът зооинженер планира, организира и управлява процесите на устойчиво развитие при производството на животинска продукция за постигане на висока продуктивност, качество на продукцията, при технологии гарантиращи здравословния статус и хуманно отношение към животните, съобразени с опазването на екосистемите и с промените в климата.
     Знанията и уменията на зооинженерите с ОКС „бакалавър” гарантират професионалните им умения да:
 • организират и управляват системите за ефективно производство на различни видове животински продукти, фуражи и фуражни смески, както и да извършват тяхното окачествяване и стандартизация;
 • организират развъдната дейност и възпроизводствения процес за съхраняването и усъвършенстването на генофонда в животновъдството;
 • осигуряват пълна реализация на генетичния потенциал на отглежданите животни при постоянни и оптимални условия, задоволяващи биологичните им изисквания и щадящи околната среда;
 • имат компетентност да отглеждат дивеч, животни за ценни кожи, любителски животни, декоративни птици, риби и полезни насекоми;
 • извършват технологично проектиране при реконструкции на съществуващи или изграждане на нови животновъдни ферми, познават и експлоатират селскостопанска техника;
 • организират и осъществявят производството на качествени животински суровини за преработка;
 • въвеждат добри производствени практики и участват в управлението на системите за безопасност и качество на храните;
 • организират и осъществяват пълноценно хранене на селскостопанските животни, за осигуряване на висока продуктивност, здравословно състояние и качество на продукцията;
 • осъществяват маркетингова дейност по проучване потребностите на пазара за животински продукти, фуражи, стокови и разплодни животни и да организират дейности за тяхното задоволяване.
     Завършилите тази специалност могат да организират и ръководят животновъдни ферми и да изпълняват организаторски, оперативни, консултантски и др. дейности свързани с производство, преработка, окачествяване и реализация на животинска продукция, в предприятия от животновъдния бранш, фуражната промишленост, развъдните асоциации и станции за изкуствено осеменяване, в държавната администрация, зоопаркове, търговски дружества, животновъдни асоциации, научни и образователни институции, обществени организации и други предприятия, произвеждащи и осигуряващи стоки и услуги за аграрния бизнес.
     За обучението по специалност „Зооинженерство” отговаря доц. д-р Димитър Панайотов, декан на АФ.
     Председател на Методичния съвет на специалността е проф. д-р Иван Върляков.

УЧЕБЕН ПЛАН

АГРОНОМСТВО

СПЕЦИАЛНОСТТА Е АКРЕДИТИРАНА

 • Професионална квалификация: "Агроном"
 • Прием: кандидатстудентски изпит – писмен тест по биология или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма – 4 години и задочна – 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
     В специалност Агрономство се подготвят квалифицирани специалисти за производство на растителна продукция. Обучаващите се усвояват  задълбочени знания по основните технологични направления: земеделие, растениевъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, растителна защита, напояване, както и основни познания, свързани с използването на земеделска техника и съоръжения.
     Агрономът бакалавър, подготвен в АФ при ТрУ – Стара Загора, притежава качества и умения да организира производството и реализацията на продукцията от полски, фуражни, плодови и зеленчукови култури, да прилага авангардни технологии за отглеждането им.
     Дипломираните агрономи могат да се реализират като организатори и изпълнители в земеделското производство, консултанти във фирми за преработка и реализация на земеделска продукция, както и експерти  в държавни, областни и общински институции, свързани с аграрния сектор.
     Завършилите специалността „Агрономство“ могат да продължат обучението си в по-висока образователна степен.
     За обучението по специалност „Агрономство” отговаря доц. д-р Нели Грозева, заместник-декан на АФ.
     Председател на Методичния съвет на специалността е доц. д-р Мима Тодорова.

УЧЕБЕН ПЛАН

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СПЕЦИАЛНОСТТА Е АКРЕДИТИРАНА

 • Професионална квалификация: „Еколог"
 • Прием: кандидатстудентски изпит по математика, писмен тест по биология или изпит по химия, или оценка от Държавен зрелостен изпит по математика или биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма – 4 години и задочна – 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
     Екологът бакалавър, подготвен в Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора, е висококвалифициран специалист със задълбочена теоретична подготовка по фундаментални за специалността природни, биологични и технологични дисциплини, върху които са надградени необходимите знания по приложна екология, свързани с опазване компонентите на околната среда, екологосъбразно управление на отпадъците, въвеждане на системи за управление на околната среда в производствени предприятия, предприемачество и иновации.
     Специалистът еколог, завършил обучението си, е подготвен да извършва екологичен мониторинг, анализи, оценки и експертизи на въздух, води (природни и отпадъчни), земеделски земи и почви; да оценява и прогнозира реалното състояние и екологичния риск за екосистемите, за опазване на защитените територии и биологичното разнообразие, за влиянието на вредни вещества във въздуха, почвите и водите върху организмите и екосистемите, за степените на въздействия и промените в биогеоценозите, както и да предлага решения за ограничаване и предотвратяване на негативни изменения в природни и антропогенни екосистеми. Той може да планира, прогнозира, разработва, контролира, въвежда и управлява екологосъобразни технологии на производство, с акцент на дейностите в аграрния сектор. Познава и прилага екологичното законодателство и норми.
     Дипломираният бакалавър еколог може да се реализира като ръководител, организатор и изпълнител в редица държавни, частни и обществени структури и организации – МОСВ, ИАОС, ПУДООС, РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални и природни паркове, ПСОВ, МЗ, МЗХ, РЗИ, Общини, фир­ми и предприятия, ВУЗ, научни институти, училища, НПО, фондации, медии, национални и международни организации, с дейности в областта на екологията и др.
     За обучението по специалност „Екология и опазване на околната среда” отговаря доц. д-р Нели Грозева, заместник-декан на АФ.
     Председател на Методичния съвет на специалността е проф. дсн Стефан Денев.

УЧЕБЕН ПЛАН

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

СПЕЦИАЛНОСТТА Е АКРЕДИТИРАНА

 • Професионална квалификация: "Аграрен инженер"
 • Прием: писмен тест по биология или математика, или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или математика или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма – 4 години и задочна – 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
     Основната цел  на обучението по специалност „Аграрно инженерство“ е да се подготвят високо квалифицирани специалисти с висше образование за различни отрасли на пазарната икономика и основно за аграрния сектор, които да отговарят на изискванията на съвременното механизирано и високотехнологично земеделско и животновъдно производство и на свързаните с него производствени и непроизводствени структури. Неизменна част от тази цел е да се отговори и на очакванията на обществото за нов тип ръководни и изпълнителски кадри с високи професионални качества.
     При обучението студентите придобиват базови знания в областта на фундаменталните инженерни и аграрни науки: математика, физика, химия, механика и съпротивление на металите, хидравлика и хидрозадвижване, електротехника и електрозадвижване, почвознание и земеделие, растениевъдство, животновъдство. Специализираните знания се получават чрез изучаване на дисциплините: трактори и автомобили, механизация в растениевъдството, механизация и автоматизация в животновъдството, топлотехника, икономика на селското стопанство, екология на земеделското производство, агромениджмънт и др. Чрез много избираеми и факултативни дисциплини студентите могат да се специализират и в други близки области на знанието. Обучението се извършва чрез теоретически и практически занятия, като се ползват и модерните и съвременни бази на производствени и търговски фирми.
     Придобитите комплексни теоретични знания и конкретни практически умения позволяват на завършилите специалността “Аграрно инженерство“ да решават широк кръг задачи и проблеми, свързани с производствена, технологична, проектантска и конструкторска дейност в областта на аграрното производство. Завършилите тази специалност могат успешно да се реализират в производствени аграрни структури, фирми занимаващи се с производство, търговия, сервизиране и технически контрол на земеделска техника, както и в държавната администрация, свързана с аграрното производство.
     За обучението по специалност „Аграрно инженерство” отговаря проф. д-р Светлана Георгиева, заместник-декан на Аграрен факултет.
     Председател на Методичния съвет на специалността е доц. д-р Неделчо Делчев.

УЧЕБЕН ПЛАН

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРИ

СПЕЦИАЛНОСТТА Е АКРЕДИТИРАНА 

 • Професионална квалификация: “Технолог по аквакултури”.
 • Прием: Кандидатстудентски изпит – писмен тест по биология или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма – 4 години и задочна – 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
     Целта на подготовката на технолога по рибовъдство и аквакултура е изграждането  на висококвалифициран специалист в различните направления на аквапроизводството – рибовъдство, производство на мекотели, ракообразни и водни растения. Той познава спецификата на отделните направления на производство на различни видове хидробионти и тяхното влияние върху водните екоситеми.
     Методите за обучение на студентите, получаващи квалификацията технолог по рибовъдство и аквакултура, са: лекции; практически занятия; семинари; учебни практики; изнесени занятия в различни обекти със значение за българската аквакултура. Средствата на обучение включват съвременни подходи. Използват се модерно оборудвани зали и лаборатории. Практическото обучение на студентите от специалност „Рибовъдство и аквакултура“ се провежда в Учебно-експериментална база по аквакултура и редица сладководни и морски акваферми в страната и в чужбина.
     Равнището на придобитите знания и умения през курса на обучение дават възможност на завършилите специалността да:
 • извършват анализи на хидрохимичните показатели при различните производствени системи за култивиране на хидробионти и организират размножаването на хидробионтите, обект на аквакултурата;
 • управляват цялостната дейност във фермите за хидробионти и икономически да я ръководят;
 • прилагат промишлени технологии, които не нарушават екологичното равновесие и осигуряват производство на качествени хидробионти и продукти от тях;
 • участват във финансовия мениджмънт на фермите, в планирането и оптимизирането на аквапроизводството, в маркетинга на хидробионти и продукти от тях, в мениджмънта на производствения риск и  рекреачната дейност, спортния риболов и др.;
 • извършват консултантска дейност при производството и размножаването на хидробионти, както и при промишления им улов от естествените водоеми.
     Завършилите специалността могат да се реализират като технолози по промишлено аквапроизводство, специалисти в Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури, в системата на ловно-рибарската дейност, преподаватели в професионални гимназии по селско стопанство и във висши училища; специалисти в аквариуми и зоологически градини; изследователи в научни институти.
     За обучението по специалност „Рибовъдство и аквакултура” отговаря проф. д-р Веселин Радев, заместник-декан на АФ.
     Председател на Методичния съвет на специалността е проф. д-р Йордан Стайков.

УЧЕБЕН ПЛАН

Comments are closed