Научна конференция с международно участие “100 години висше аграрно образование в България”, 27-28 май 2021 година