Национални проекти 2021 г.

1АФ „Модернизация на съществуващ научно-експериментален комплекс при Аграрен факултет, Тракийски университет“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Христо Луканов
Срок 2 г.
Сума 4 394.52 лв.
 
2АФ „Проучване влиянието на хербициди при обикновено просо (Panicum miliaceum) в района на Централна Южна България“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светлин Иванов
Срок 2 г.
Сума 4 127.76 лв.
 
3АФ „Проучване на генетично разнообразие на видове Rosa L. в България“
Ръководител на проекта: доц. дн Нели Грозева
Срок 2 г.
Сума 3 903.12 лв.
 
4АФ „Сравнително изследване на сезонните изменения в плътността на две колонии на европейския лалугер (Spermophilus citellus L., 1766), намиращи се на разлина надморска височина. Установяване на структурата и вариабилността на звуковите сигнали за опасност в същите колонии“
Ръководител на проекта: доц. д-р Диана Ганева
Срок 2 г.
Сума 3 727.62 лв.
 
5АФ „Проучване възможностите за прилагане на растежни регулатори при някои полски, зеленчукови култури и трайни насаждения“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Митко Георгиев
Срок 2 г.
Сума 3 727.62 лв.
 
6АФ „Изследване на иновативна машина при внасяне на почвен подобрител в лавандулово насаждение“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галя Христова
Срок 3 г.
Сума 3 720.60 лв.
 
7АФ „Асоцииране на ДНК полиморфизми от генома на Домашния заек (Oryctolagus cuniculus) с тегловното развитие и месодайни признаци“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Деяна Генчева
Срок 2 г.
Сума 3 699.54 лв.
 
8АФ „Влияние на срока на съхранение в охладено и замразено състояние върху технологичните качества, химичния състав, микробиологичния статус и хистоструктурата на месо от рапан (Rapana venosa) и черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) добити от Черно море“
Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Желязков
Срок 2 г.
Сума 3 594.24 лв.
 
9АФ „Определяне на еколого-биохимичното състояние на Поддържан резерват „Атанасовско езеро“, Защитена местност „Пода“ и Защитена местност „Поморийско езеро“ на базата на нивата на някой хидрофизични и хидрохимични показатели и тежки метали (Cd, Pb, Zn, Cu и Ni) във води и организма на представители на ракообразни (Branchiopoda: Anostraca и Malacostraca: Amphipoda“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Елица Вълкова
Срок 2 г.
Сума 3 088.80 лв.
 
10АФ „Изследване на влиянието на някои микроклиматични фактори върху мастнокиселинния състав на мляко от крави“
Ръководител на проекта: доц. д-р Тончо Пенев
Срок 2 г.
Сума 2709.72 лв.
 
11АФ „Проучване влиянието на топлинният стрес върху някои физиологични, продуктивни и репродуктивни показатели при крави от породите Симентал и Монбелиярд“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Димо Димов
Срок 2 г.
Сума 2 646.54 лв.
 
12АФ „Проучване върху някои физиологични, хематологични и биохимични параметри преди и след състезания при коне в дисциплината издръжливост“
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радка Влаева
Срок 2 г.
Сума 1 537.38 лв.

Comments are closed