Утвърдени научни проекти 2013 г.

Рег. №
Тема / Рецензенти
Ръководител,
Членове
Факултетски научни проекти
1Ф/13
Научно списание Agricultural Science and Technology
Рецензенти:
Доц. Веселин Радев,АФ- 31 т.
Проф. Георги Иванов,ПФ- 31 т.
Доц. Михаил Панайотов
Проф. Гюрга Михайлова
Направление Животновъдство
1Ж/13
Изследване влиянието на Optigen върху храносмилането и поведението на овце
Рецензенти:
проф. Атанас Илчев,АФ – 36 т.
доц. Бойчо Биволарски,ВМФ – 36 т.
проф. Иван Върляков
1.доц. Веселин Радев
2.доц. Радослав Михайлов
3.доц. Румен Бинев, ВМФ
4.гл.ас. Тодор Славов
5.Александър Димов, студент
6.Еркан Халил, студент
2Ж/13
Оценка на някои линейно описателни признаци и връзката им с продуктивни, репродуктивни и здравословни показатели при Черно-шарени крави
Рецензенти:
проф. Петко Петков,АФ – 33 т.
доц. Теодора Ангелова,ЗИ,Ст. Загора – 38 т.
доц. Живка Герговска
1.проф. Юри Митев
2.доц. Лина Йорданова
3.ас. Тончо Пенев
4.Иванка Герчева Славева – студент
3Ж/13
Оценка на енергийната хранителност на соеви шротове по видима и истинска обменна енергия
Рецензенти:
проф. дсн Атанас Илчев, АФ Ст. Загора – 35 т.
Проф. Димо Пенков, АУ, Пловдив – 33 т.
доц. Сашка Чобанова
1.доц. Виолета Георгиева
2.гл.ас. Крум Неделков, ВМФ
3. Илия Евлогиев Лечев, студент
4Ж/13
Разработване на бързи методи за определяне на смилаемостта и хранителната стойност на фуражите за свине
Рецензенти:
проф. Валентин Кацаров,АФ – 30 т.
проф. Димо Гиргинов,ВМФ – 35 т.
доц. Ганчо Ганчев
1.проф. Атанас Илчев
2.гл.ас. Крум Неделков, ВМФ
3.Емил Димитров, студент
5Ж/13
Разработване на технологични параметри за промяна на храненето на личинки от бяла риба (Sander lucioperca L.): преминаване от естествена към изкуствена храна
Рецензенти:
проф. Ангел Зайков,АФ – 32 т.
Проф. Лиляна Хаджиниколова,ИРА ,Пловдив – 31 т.
проф. Йордан Стайков
1.гл.ас. Ивайло Сираков
2.ас. Галин Николов
3.ас. Георги Желязков
4.ас. Стефка Стоянова
5.Антон Петров, студент
6. Александър Господинов, студент
6Ж/13
Определяне на истинската смилаемост на аминокиселините на соеви шротове при птици.
Рецензенти: доц. Атанас Генчев,АФ – 33 т.
доц. М. Облакова,ЗИ,Ст. Загора – 27 т.
доц. Виолета Георгиева
1. доц. Ценка Желязкова
2.ас. Давид Йовчев, ВМФ
3.гл.ас. Ивелина Иванова, ЗИ, Стара Загора
4.Нина Джагалова, студент
7Ж/13
Влияние на някои генетични и средови фактори върху репродуктивните качества при кобили от чистокръвна Английска порода
доц. Светлана Георгиева,АФ – 30 т.
проф. Лилян Сотиров,ВМФ – 29 т
проф. Георги Бързев
1.доц. Станимир Димитров
2.Радка Влаева, докторант
3.Персия Колфалчева, студент
8Ж/13
Яйчна продуктивност, качествени характеристики и състав на кокоши яйца, получени от „Великденски носачки”
Рецензенти:
Проф. Марин Кабакчиев,АФ – 27 т.
Доц. Митко Лалев,ЗИ,Ст. Загора – 27 т.
доц. Атанас Генчев
1.Христо Христов, редовен докторант
2.Димо Проданов, магистър
3.Иван Пенчев,  магистър
9Ж/13
Приложение на системата GEDIS® за изкуствено осеменяване на свине
Рецензенти
проф. Валентин Кацаров,АФ – 22 т.
доц. Станимир Йотов,ВМФ – 28 т.
доц. Станимир Димитров
1.доц. Георги Бонев
2.Каролина Иванова, студент
10Ж/13
Проучване технологичните признаци на различни типове български и вносни производствени партиди вълна
Рецензенти
проф. Радослав Славов,АФ – 26 т.
проф. Илия Димитров,пенсионер – 29 т.
гл.ас. Дарина Памукова
11Ж/13
Разработване на технология за отглеждане на зарибителен материал от европейски сом (Silurus glanis L.) в рециркулационна система
Рецензенти:
Проф. Йордан Стайков,АФ – 25 т.
Проф. Лиляна Хаджиниколова,ИРА Пловдив – 24 т.
ас. Галин Николов
12Ж/13
Влияние на добавката на ленено и слънчогледово масло във фуража за дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) върху съдържанието на холестерол и мастни киселини в месото
Рецензенти:
Доц. Стефан Рибарски,АФ – 20 т.
Проф. Александър Павлов – 28 т.
ас. Георги Желязков
Направление Растениевъдство
1Р/13
Проучване на аминокиселинния състав на зърното на зърнени бобови фуражни култури, отглеждани в условията на Старозагорски регион
Рецензенти:
доц. Виолета Георгиева,АФ – 36 т
доц. Ана Салджиева,ИПК Чирпан – 36 т
доц. Ценка Желязкова
1.доц. Сашка Чобанова
2.гл.ас. Лилко Доспатлиев
3.гл.ас. Мария Герджикова
4.Анатоли Христов, студент 
5.Яна Бутракова, студент
2Р/13
Проучване на агрономическата и агрохимическа оценка на продуктивността на памук и твърда пшеница при различни нива на минерално торене
Рецензенти:
доц. Ценка Желязкова,АФ – 29 т.
доц. Светла Костадинова,АУ Пловдив – 31 т.
доц. Галя Панайотова
1.доц. Грози Делчев
2.гл.ас. Мима Тодорова
3.ас. Любов Плешкуца
4.Кремена Пенева, студент
5.Диана Димитрова, студент
3Р/13
Проучване на продуктивните възможности на различни сортове обикновена пшеница и ефективността на някои нови хербициди
Рецензенти:
доц. Ценка  Желязкова,АФ – 23 т
доц. Иван Салджиев,ИПК Чирпан – 23 т.
доц. Грози Делчев
1.гл.ас. Антония Стоянова
2.гл.ас. Митко Георгиев
3.Светослав Давидов ,студент
4.Иван Сяров, студент
5.Таня Траянова, студент
4Р/13
Проучване влиянието на тритикале, отглеждано след различни предшественици и при различни азотни торови норми, върху някои почвени показатели
Рецензенти:
доц. Грози Делчев,АФ – 27 т.
доц. Васил Базитов,ЗИ Ст. Загора – 27 т.
гл.ас. Мария Герджикова
Направление Екология
1Е/13
Микотоксилогичен мониторинг върху нивата на замърсяване с афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти
Рецензенти:
проф. Стойчо Стоев,ВМФ -39 т
Проф. Майя Попова,АФ – 36 т.
проф. Стефан Денев
1.проф. Светлана Бойчева
2.гл.ас. Георги Беев
3.гл.ас. Димитринка Запрянова
4.Михаела Михайлова, докторант към катедрата
5.Теньо Тенев, студент
2Е/13
Комплексно популационно проучване на видовете от род Bassia (басия), род Petrosimonia (петросимония) и род Salicornia (солянка) в България
Рецензенти:
проф. Румен Младенов,ПУ,Пловдив – 37 т
доц. Галя Панайотова,АФ – 37 т.
доц. Нели Грозева
1.гл.ас. Мима Тодорова
2.ас. Петя Велева
3.ас. Любов Плешкуца
4.Светослава Господинова, студент
5.Красимира Джаргова, студент
6.Иван Кузманов, студент
3Е/13
Доизграждане на експериментален охлювен център
Рецензенти:
доц. Атанас Германов,пенсионер – 34 т.
доц. Сашка Чобанова,АФ – 31 т.
доц. Диян Георгиев
1.гл.ас. Евгений Райчев
2.гл.ас. Александър Атанасов
3.Стойко Лефтеров, студент
4Е/13
Изпитване ефективността на стимулиращи вещества, подходящи за подхранване на пчелните семейства при екологично (органично) пчеларство
Рецензенти:
доц. Първан Първанов,ВМФ – 37 т.
доц. Динко Динков,ВМФ – 31 т.
доц. И. Желязкова
1.гл.ас. Росица Шумкова
2.Виола Димова, студент 
3.Марияна Господинова, студент
5Е/13
Използване на водорасли за пречистване на води от аквакултурата и за производство на биомаса
Рецензенти:
проф. Иван Киряков,пенсионер – 28 т.
доц. Нели Грозева,АФ – 27 т.
гл.ас. Катя Величкова
6Е/13
Проучване на типови и сравнителни материали от хименолепидиди (Cestoda: Cyclophyllidea, Hymenolepididae) по птици от сем. Rallidae (Aves: Gruiformes)
Рецензенти:
доц. Вълко Бисерков- ИБЕИ,София – 28 т
доц. Златка Димитрова,АФ – 28 т.
ас. Маргарита Маринова
Направление Аграрно инженерство
1АИ/13
Изследване на нискотемпературна соларнотермична система за лъчисто подово отопление в животновъдството
Рецензенти:
Доц. Банко Банев,АФ
проф. Петър Костов,пенсионер
доц. Рашко Георгиев
1.доц. Кънчо Пейчев
2.ас. Иван Бинев, ФТТ
3.Галина Динева,  докторант
4.Райчо Райчев, студент-магистърска степен
2АИ/13
Изследване топлотехническите характеристики на подови конструкции при подрастващи прасета
Рецензенти:
доц. Стефка Атанасова,АФ
Проф. Димитър Динев,пенсионер
доц. Ваня Димова
1.доц. Рашко Георгиев
2.доц. Кънчо Пейчев
3.доц. Красимира Узунова
4.доц. Йовка Попова, ЗИ-Стара Загора
5.гл.ас. Красимир Трендафилов
6.ас. Димитър Георгиев
7.Галина Динева, докторант
8.Евгения Николова,  студент-магистър 
9.Сали Дуран Сали, студент-магистър

Comments are closed