Утвърдени научни проекти 2018 г.

1АФ/18 Поведенчески особености на домашния заек (Oryctolagus cuniculus) свързани с груповото му отглеждане в шеди – Доц. д-р Евгений Георгиев Райчев, Доц. дбн Дилян Георгиев
Доц. д-р Георгиев, Диян Михаилов
Ас. д-р Пеева, Станислава Пейчева
Докторант Калчева, Силвия Евгениева
 
2АФ/18 Проучване здравословния потенциал на конвенционално и биологично произведено грозде и вино от Южна и Северна България – Гл. ас. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева, Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
Доц. д-р Грозева, Нели Христова
Гл. Ас. д-р Герджикова, Мария Асенова
Ас. д-р Пеева, Пенка Иванова
Ас. Илиев, Анатоли Методиев (докторант)
Студент Грозева, Милена Делчева, ф№ 771, агрономство
Студент Бонев, Динко Русев, ф№ 743, агрономство
 
3АФ/18 Изследване на влиянието на добавката на екстракти от лечебни растения в храната за шаран (Cyprinus carpio L.) и дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.) при култивирането им в аквапонна рециркулационна система  – Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков,  Доц. д-р Ивайло Николаев Сираков, Доц. д-р Галин Янков Николов
Гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова
Гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков
Докторант Йордан Илиев Черпоков
Докторант Кремена Йорданова Георгиева
Студент Мирослав Монев
 
4АФ/18 Проучване на полиморфизми в кандидат гени асоциирани с растежа на  шаран (cyprinus carpio ) – Гл. ас. д-р Деяна Генчева Генчева, Гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова                                  
Проф. д-р Георгиева, Светлана Йорданова                                         
Доц. д-р Николов, Галин Янков
Гл. ас. д-р Койнарски, Цветослав Венциславов
Гл. ас. Атанасов, Александър Павлов
Докторант Желязкова, Мария Тодорова
Магистър Гончев, Петър Георгиев
Студент Иванова, Росица Иванова    
 
5АФ/18 Определяне качеството на водата, състава и степента на антибиотична резистентност на индикаторни микроорганизми от подземни водоизточници в област Стара Загора – Доц. д-р Георги Георгиев Беев, Доц. д-р Звезделина Любенова Янева
Гл. ас. д-р Дерменджиева, Дияна Маринова
Докторант Петров, Александър Красимиров 
 
6АФ/18 Изследване влиянието на торенето и напояване върху заплевелеността, продуктивността, химичния състав  и качеството на плодовете при домати – Доц. д-р Антония Стоянова, Проф. д-р Галина Певичарова
Доц. д-р Грози Делчев
Гл. ас. д-р Митко Георгиев
Гл. ас. д-р Елица Вълкова
Ас. д-р Галин Тиханов
Докторант Александър Траянов
Студент Стела Костадинова
 
7АФ/18 Проучване възможностите за употреба на хербициди и хербицидни комбинации през вегетацията на памука (gossypium hirsutum l.) –  Доц. д-р Грози Делчев Делчев, доц. д-р Галя Панайотова
Доц. д-р Антония Стоянова
Гл. ас. д-р Теодора Баракова
Ас. Ангелина Мухова
Студент Митьо Скечелиев
Студент Пламен Кунев
 
8АФ/18 Изследване на влиянието на пребиотиците при култивирането на риби и растения в аквапонна система – Доц. д-р Ивайло Николаев Сираков, доц. д-р Катя Нанева Величкова
Студент Емил Тенев Иванов
 
9АФ/18 Интегрирано използване на род Lemna за пречистване на води и храна за хидробионти – Доц. д-р Катя Нанева Величкова, гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев, Студент Венцислав Пламенов Байданов
 
10АФ/18 Изследване параметрите на работната среда в доилни зали на говедовъдни ферми в страната – Проф. д-р Митева, Чонка Минчева, Проф. дн Герговска, Живка Илиева
Ас. д-р Димов Димо Проданов
Ас. д-р Маринов Ивайло Богданов
Зооинженер Василева Надежда Генова
Студент Елена Йорданова, Кушлева
Студент Донова Елисавета Цветанова
 
11АФ/18 Оценка влиянието на топлинният стрес върху някои физиологични, продуктивни и репродуктивни показатели при крави за мляко – Доц. д-р Тончо Господинов Пенев, Проф. д-р Юрий Емилов Митев
Проф. дн Герговска Живка Илиева
Ас. д-р Маринов Ивайло Богданов
Ас. Йовчев Давид Господинов ВМФ ТрУ
Ст. експерт Боянова Стефка Валентинова
Студент Бърдарова Христина Ангелова
Студент Стоев Николай Димитров
 
12АФ/18 Доизграждане на материално техническата база на Учебно опитното поле на катедра „Растениевъдство“ към Аграрен факултет на Тракийски университет – Гл. ас. д-р Митко Георгиев Георгиев, Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова
Доц. д-р Стоянова, Антония Колева
Доц. д-р Делчев, Грози Делчев
Гл. ас. д-р Пеева, Пенка Иванова
Ас. Атанасова, Станислава Михайлова
Динева, Дияна Маринова
 
13АФ/18 Екологични и агрономически аспекти при прилагането на утайки от градска пречиствателна станция за отпадъчни води в земеделието – Ас. д-р Дерменджиева, Дияна Маринова, Проф. дсн Денев, Стефан Ангелов
Ас. Плешкуца, Любов Костадинова
Ваня Кехайова, студент от специалност „ЕООС
Адриана Пехливанова , студент от специалност „Агрономство“
 
14АФ/18 Проучване връзката между степента на проява на хигиенно поведение на пчели работнички (Apis mellifera L.) и някои основни биологични признаци – Проф. дн Иванка Желева Желязкова, Ас. Свилен Богданов Лазаров, Гл. ас. д-р Шумкова, Росица Трендафилова
Ас. Д-р Велева-Донева, Петя Маринова
Студент Минкова, Марина  Валентинова
 
15АФ/18 Разработване и изследване на стенд за сцепление и триене на копита на крави при различни подови настилки – доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова – оттеглен
 
16АФ/18 Влияние на пасищното отглеждане върху млечната продуктивност при дъбенски овце, отглеждани в района на Средни Родопи – Доц. д-р Чобанова, Сашка Иванова, Доц. д-р Ярков  Добри Желев 
Гл. ас. д-р Памукова, Дарина Генова
Докторант Стамболиева, Светла Георгиева
Студент III курс Зооинженерство, фак.№10705 Азманов, Иван Костов
Студент III курс Зооинженерство, фак.№10701 Трънчев, Мартин Николаев

Comments are closed