Утвърдени научни проекти 2017г.

1АФ/17 – „Антимикробна активност на растителни екстракти срещу микроорганизми ,влияещи върху качеството и безопасността на основни суровини и фуражи“ – гл. ас. д-р Тончо Динев, доц. д-р Катя Нанева Величкова, Албена Христова Бекярова – студент

2АФ/17 – „Ефект на някои биологични добавки на основата на микроводорасли върху чревната морфология, имунния, здравния статус и растежната продуктивност на бройлери“ – проф. дсн Стефан Денев, проф. двмн Иван Динев Иванов, проф. дсн Лилян Крумов Сотиров, доц. д-р Сашка Иванова Чобанова, ас. д-р Исмет Ирфанов Калканов, Светла Георгиева Стамболиева – докторант, Господин Славов Иванов – студент

3АФ/17 – „Ефективност и риск при системно торене на памук“ – доц.д-р Галя Панайотова, проф. д-р Светла Стоянова Костадинова, доц. д-р Грози Делчев Делчев, ас. Любов Костадинова Плешкуца, Стефка Н. Стефанова-Добрева – докторант, Делчо Грозев Делчев – студент, Тодор Нанков Тодоров – студент

4АФ/17 – „Определяне на биологичната активност на различни растителни видове, подходящи за проложение в биологичното земеделие“ – гл. ас. д-р Мария Герджикова, проф. дсн Димитър Христов Павлов, ас. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева, Светослава Росенова Господинова – мл. експерт, Радомира Динкова Величкова – студент

5АФ/17 –  „Интегрирана рециркулационна система за отглеждане на риби“ – доц. д-р Галин Николов, проф. д-р Йордан Стефанов Стайков, гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова, Йордан Илиев Черпоков – докторант, Кремена Йорданова Георгиева – докторант, Атанас Минчев Иванов – студент

 

Comments are closed