Утвърдени научни проекти 2014 г.

РЕГ. № Тема на проекта Колектив
Направление „Животновъдство“
1.Ж/2014 „Влияние на технологичните параметри на бокса върху индексите на комфорт при свободно отглеждани крави за мляко“ Проф. д-р Чонка Митева, Доц. дн Живка Герговска, Гл. ас. Александър Павлов, Ас. Димо Проданов, д-р И. Маринов, Студенти:  В. Недев, Д. Викторов
2.Ж/2014 „Сезонни промени в хематологичната картина и биохимичните показатели в кръвта при калоферска дългокосместа коза, отглеждана при екстензивни условия“ Доц. д-р Веселин Радев, Проф. д-р Иван Върляков, Гл. ас. д-р Тодор Славов, Доц. д-р Радослав Михайлов, Доц. д-р. Р. Бинев
3.Ж/2014 „Създаване на опитна постановка за изследване на процесите на абсорбция и разсейване при спектрален анализ на селскостопански продукти“ Доц. д-р Стефка Атанасова, Ас. д-р Димитър Йоргов, Ас. д-р. П. Велева – Донева, Доц. д-р Т. Стоянчев, Студент С. Илиев
4.Ж/2014 „Яйчна продуктивност и качествени характеристики на яйца, получени от кръстоски между петли от породите Араукана и Шинделар с кокошки бял Легхорн“ Доц. д-р Атанас Генчев, Докторант Христо Луканов, Студенти: Е. Халил, Н. Исмаил
5.Ж/2014 „Анализ на рибовъдните показатели при различни технологии за отглеждане на шаран / Ciprinus carpio L./“ Проф. д-р Йордан Стайков, Гл. ас. д-р Галин Николов, Ас. Георги Желязков, Гл. ас. д-р Стефка Николова, Студенти: Ал. Господинов, А. Петров
6.Ж/2014 „Проучване възприемчивостта на породи от BOMBYX MORI L. към изкуствена храна“ Доц. д-р Михаил Панайотов, Ас. Радостина Гънчева, Студент:  В. Шаркова
7.Ж/2014 „Морфологични и фенотипни проучва-ния при популацията магарета в района на Стара Загора, Хасково и Кърджали“ Проф. д-р Георги Бързев, Доц. д-р Светлана Георгиева, Докт. Радка Влаева, Студент И. Иванова
8.Ж/2014 „Влияние на добавката на ленено масло във фуража върху някои рибопродук-тивни показатели и мастнокиселинния състав на месото при суперинтензивно отглеждан шаран /Ciprinus carpio L./“ Ас. Георги Желязков
9.Ж/2014 „Изпитване влиянието на нивото на суров протеин в хранителни смески върху рибопродуктивността и прежи-вяемостта на костур /Perca fluviatilis/ култивиран в рециркулационна система“ Ас. д-р Галин Николов
Направление „Екология“
1.Е/2014 „Проучване и оценка качеството на води, използвани за поене на говеда и овце“ Доц. д-р Гергана Костадинова, Проф. Георги Петков, Гл.ас. д-р Георги Беев, Ас. д-р Тончо Господинов, Ас. Диана Дерменджиева, Ас. Елица Вълкова, Студенти: Явор Миков, Димитър Каралилов
2.Е/2014 „Проучване върху ларвни стадии на акантоцефали от междинни гостоприемници (сладководни ракоо-бразни) (Crustacea: Isopoda, Amphipoda) в България и от резервоарни госто-приемници (влечуги) (Reptilia: Squamata) от Палеарктика“ Доц. д-р Златка Димитрова, Ас. Маргарита Маринова, Студент Десислава Ананиева
3.Е/2014 „Определяне на видовия състав на нематоди от род Protostrongylus Kamensky, 1905 от сем. Protostrongylidae Liper, 1962“ Доц. д-р Диян Георгиев, Студент Силвия Калчева
4.Е/2014 „Натрупване на биомаса и пречистване на води чрез Chlorella vulgaris под въздействие на различни въглеродни източници“ Гл. ас. д-р Катя Величкова
Направление „Растениевъдство“
1.Р/2014 „Генотипна специфика на нови сортове памук и твърда пшеница към нивото на минерално хранене в района на Централна Южна България“ Доц. д-р Галя Панайотова, Доц. Грози Делчев, Доц. Светла Костадинова, Ас. Любов Плешкуца, Докт. Мл. Алмалиев, Студенти: Петя Петкова, Петя Николова
2.Р/2014 „Комплексно популационно проучване на видовете от род Suaeda (суеда) в България“ Доц. д-р Нели Грозева, Гл.ас. д-р Мима Тодорова, Гл.ас. М. Герджикова – докторант, Гл. ас. Д. Запрянова, Студент С. Стоев
3.Р/2014 „Проучване на продуктивността, химичния състав и хранителната стойност на хладоустойчиви хибриди царевица, отглеждани в условията на Централна Южна България“ Доц. д-р Ценка Желязкова, Доц. д-р Грози Делчев, Доц. д-р Сашка Чобанова, Доц. Ив. Салджиев, Гл. ас. д-р  Антония Стоянова, Ас. Мария Герджикова, М. Радевска–докторант, Студенти: П. Веселинов, Н. Славов, П. Желязков
4.Р/2014 „Ефикасност и селективност на някои хербициди и хербицидни комбинации и влиянието им върху химичния състав на зърното от обикновена пшеница“ Гл. ас. д-р Антония Стоянова
Направление „Аграрно инженерство“
1.АИ/2014 „Изследване възможностите за снижение на енергийните разходи и  производство на биогориво-дървесни пелети” Доц. д-р Рашко Георгиев, Доц. д-р Ваня Димова, Ас. И. Бинев, Галина Динева, Студент: А. Нейкова
2.АИ/2014 „Изследване натиска на доилното чорапче върху изкуствена цицка при различни параметри на доилния апарат“ Доц. д-р инж. Веселин Влашев, Доц. д-р Банко Банев, Доц. д-р Кънчо Пейчев, Ас. Л. Панов, Галина Динева, Студент: Т. Николова

Comments are closed