Утвърдени научни проекти 2011 г.

І. Факултетски проекти
Факултетски инфраструктурни проекти
 • 1Ф/2011 Издаване на научно списание на Аграрен факултет Agricultural Science and Technology. Ръководител: проф. Д. Павлов
Направление Животновъдство
 • 1Ж/2011 Разработване на технологични параметри за размножаване и отглеждане на бяла риба (Stizostedion lucioperca). Ръководител: Проф. Й Стайков
 • 2Ж/2011 Вариации на някои плазмени компоненти и ефекта им върху асистирананата репродукция при овцете. Ръководител: доц. Г. Бонев
 • 3Ж/2011 Изследване възможностите за охлаждане на животновъдни сгради чрез използване на слънчева енергия. Ръководител: доц. Р. Георгиев
 • 4Ж/2011 Оценка на аминокиселинната хранителност на някои основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържанието на истински смилаеми аминокиселини, чрез използването на прецизни методи за хранене на интактни и цекооектомирани птици. Ръководител: доц. В. Георгиева
 • 5Ж/2011 Изследване работата на доилен апарат за крави с различни по форма доилни чорапчета и влиянието им върху времевите компоненти на работния импулс. Ръководител: доц. В. Влашев
 • 6Ж/2011 Възможности за управление на репродукцията в свиневъдството.Ръководител: доц. С. Димитров
 • 7Ж/2011 Установяване съдържанието на истинска обменна енергия в слънчогледов шрот с различно съдържание на сурови влакнини при птици. Ръководител: доц. С. Чобанова
 • 8Ж/2011 Използване на етологични параметри като маркер за биологичен комфорт при изследвания върху животни. Ръководител: доц. И. Върляков
 • 9Ж/2011 Възможности за използване на сух спиртоварен остатък (ССО) от производството на етанол при различни категории свине. Ръководител: доц. А. Илчев
 • 10Ж/2011 Проучване възможностите за приложение на спектралния анализ вблизката инфрачервена област за недеструктивно определяне на основни селекционни и технологични признаци при Bombix mori L. Ръководител: доц. М. Панайотов
 • 11Ж/2011 Използване на брашно от водорасли в дажбата на зарибителен материал от дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)Ръководител: ас. И. Сираков
 • 12Ж/2011 Влияние на фуражната суровина "Зърнела" върху храносмилателните процеси в предстомашията и някои кръвни показатели при дребни преживни животниенти. Ръководител: ас. Т. Славов
 • 13Ж/2011 Изследване влиянието на технологията на отглеждане върху копитните заболявания при говедото и разпространението на патогенните за копитата микроорганизми при различни технологии на отглеждане Ръководител: ас. Т. Пенев
 • 14Ж/2011 Проучване технологичните свойства на тънка вълна, с оглед изискванията на текстилната промишленост. Ръководител: гл. ас. Д. Памукова
Направление Растениевъдство
 • 1Р/2011 Проучване върху някои звена от технологията на отглеждане на зърнени житни култури. Ръководител: доц. М. Видева
 • 2Р/2011 Оптимизиране химичната борба с плевелите при пшеница и ечемик за Старозагорски регион – химичен състав на полученото зърно. Ръководител: ст. ас. М. Георгиев
 • 3Р/2011 Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху белтъчния състав на зърното на тритикале. Ръководител: ст. ас. М. Герджикова
Направление Екология
 • 1Е/2011 Биоразнообразие на млечнокисели бактерии в сурово биволско мляко. Ръководител: проф. С. Денев
 • 2Е/2011 Нови данни за видовия състав на цестодите от семейство Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea), паразитиращи по водоплаващи птици в България. Ръководител: ас. М. Маринова
 • 3Е/2011 Използване на водните макрофити Lemnа minor и Wolffia arrhiza като биофилтър на азот и фосфор при култивирането на зарибителен материал от шаран (Cyprinus carpio). Ръководител: ас. К. Величкова
 • 4Е/2011 Еколого-биохимични проучвания върху хидробионти на водоема в района на ТЕЦ "Марица-изток 2". Ръководител: aс. Е. Вълкова
 • 5Е/2011 Екологична секвенция на малакосъобществата в Източна Стара планина. Ръководител: гл. ас. Д. Михайлов
ІІ.Общоуниверситетски инфраструктурни и за научни форуми проекти
 1. 4ОУП/2011 Дооборудване на научноизследователската лаборатория на Аграрен факултет при Тракийски университет за изследване на суровини и храни. Ръководител: проф. Г. Михайлова
 2. 1НФ/2011 "Деветдесет години Висше аграрно образование в България". Ръководител: доц. В. Радев

Comments are closed