Утвърдени научни проекти 2009 г.

Инфраструктурни проекти
 • 1Ф/09 Дооборудване на научноизследователската лаборатория на Аграрен факултет при Тракийски университет за изследване качеството и безопасността на суровините и храните по цялата хранителна верига. Ръководител – проф. дсн Г. Михайлова
Направление Животновъдство
 • 1Ж/09 Функционални млечни храни, произведени с биологично активни добавки. Ръководител – проф. дсн Т. Димитров
 • 2Ж/09 Разработване на технологични параметри за култивиране на барамунди (Lates calcarifer) в рециркулационна система. Ръководител – проф. д-р Й. Стайков
 • 3Ж/09 Експериментиране на спермопротективни среди при хибридизация на пъстървови риби. Ръководител – проф. дсн. В. Атанасов – Проектът е прекратен по споразумение с възложителя.
 • 4Ж/09 Репродуктивенн отговор при овце след установяване полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1) и третиране с екзогенен мелатонин извън размножителния сезон. Ръководител доц. д-р Г. Бонев
 • 5Ж/09 Разработване на технологични параметри и математически модел за органично производство на руска есетра. Ръководител доц. д-р Е. Иванчева
 • 6Ж/09 Интензифициране технологията за изкуствено осеменяване на свине. Ръководител доц. д-р С. Димитров
 • 7Ж/09 Генетични ресурси и възможности за маркерна селекция по някои репродуктивни признаци при местни популации свине. Ръководител доц. д-р С. Георгиева
 • 8Ж/09 Проучване възможностите за интензификация на селекцията при тънкорунната и полутънкорунната популация овце, развъждани в Република България. Ръководител доц. д-р Д. Панайотов
 • 9Ж/09 Оценка на факторите, влияещи върху продължителността на използване на свине-майки. Ръководител доц. д-р В. Кацаров
 • 10Ж/09 Модел за регистрация и преценка по собствена продуктивност на коне от спортен тип в Република България. Ръководител доц. д-р Г. Бързев
 • 11Ж/09 Проучване на ефекта от различни равнища на азот в дажбите върху ретенцията на белтъчини и минерални вещества при растящи и угоявани свине. Ръководител доц. д-р А. Илчев
 • 12Ж/09 Проучване на възможностите за използване на слънчева енергия и отпадна технологична топлина при процеси на охлаждане и климатизация в животновъдството. Ръководител доц. д-р К. Пейчев
 • 13Ж/09 Модифициране на храносмилателните процеси при преживни животни, с цел повишаване количеството на ненаситените мастни киселини в млякото и месото. Ръководител проф. дсн К. Сивкова
 • 14Ж/09 Установяване на истинската обменна енергия и истинската смилаемост на аминокиселините на някои основни и нетрадиционни фуражи за птици. Ръководител доц. д-р В. Георгиева
 • 15Ж/09 Проучване влиянието на срока на съхранение върху физико-химичните свойства и органолептичните качества на охладено и замразено бледо меко и воднисто месо (БЕМ-МЕСО). Ръководител доц. д-р Ст. Рибарски
Направление Растениевъдство
 • 1Р/09 Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху продуктивността и качеството на продукцията на тритикале. Ръководител доц. д-р М. Видева
 • 2Р/09 Проучване върху агробиологичните и технологични характеристики на нови сортове лози от subsp. VITIS VINIFERA L и зеленчуци от сем. CUCURBITACEAE, CUCUMIS SATIVUS. Ръководител доц. д-р В. Ковачев
 • 3Р/09 Морфологични особености на българските видове от род Atriplex L (Лобода). Ръководител гл. ас. д-р Н. Грозева
 • 4Р/09 Влияние съдържанието на карбонати при определяне на органичен въглерод в почви чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. Ръководител гл. ас. М. Тодорова
Направление Екология
 • 1Е/09 Проучване и оценка на екологичния статус на ферма за 50 свине-майки. Ръководител проф. дсн Г. Петков
 • 2Е/09 Оценка на въздействието на говедовъдни ферми върху околната среда по индикаторни характеристики на пчели и пчелни продукти. Ръководител доц. д-р И. Желязкова
 • 3Е/09 Оценка на млечни говедовъдни ферми с различен капацитет е технологични решения за съответствие към нормативно определени зоохигиенни изисквания. Ръководител доц. д-р Ч. Митева
 • 4Е/09 Проучване върху морфологията, таксономията и фауната на акантоцефали (Acanthocephala) по врабчови птици (Passeriformes) от Литва. Ръководител доц. д-р З. Димитрова
 • 5Е/09 Проучвания върху фауната и фенологията на кръвосмучещите мухи от сем. Tabanidae (Diptera) в Средна гора. Ръководител доц. д-р . Д. Ганева
 • 6E/09 Проучване на популационната плътност на мрачният бръмбър (Alphitobius diaperinus) в условията на антропогенни екосистеми-птицевъдни сгради, в Южна България. Ръководител гл. ас. д-р Д. Георгиев
 • 7Е/09 Таксономична ревизия на цестодите от род (Retinometra (Hymenolepididae) от водоплаващи птици. Ръководител ас. М. Маринова
 • 8Е/09 Култигенните екосистеми като ресурсен източник на лечебни растения. Ръководител ст. ас. д-р С. Раданова
 • 9Е/09 Анализ на климатичните условия в района на Стара Загора за последните 110 години и оценка на свързания с климатичната специфика риск за замърсявания на околната среда с промишлен, аграрен и битов произход. Ръководител гл. ас. Н. Такучев

Comments are closed