Научни проекти финансирани по Фонд “Научни изследвания” на МОН за периода 2006-2010 г.

   През 2006/2010 г. в АФ е извършвана научноизследователска дейност по 5 проекта.
   Двата проекта са по програмата за насърчаване на научните изследвания във висшите училища.
  • Проект 1. УСС – 401/2006. "Спектралният анализ в близката инфрачервена област – алтернативен и бърз метод за определяне на основни почвени показатели".
Ръководител  – доц. д-р Стефка Атанасова
Стойност – 8700 евро
Срок за изпълнение – 17. 11. 2006 – до 17. 11. 2010 г.
  • Проект 2. СС – 1608/2006. „Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за бързо определяне на микробиално замърсяване при хранителни продукти” .
Ръководител – доц. д-р Христо Даскалов – НДНИВМИ
Участник от АФ  – доц. Д-р Стефка  Атанасова
Стойност – 20000 лв
Срок за изпълнение – 17. 11. 2006 – до 17. 11. 2010 г.
   По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси е разработен
  • Проект 3. BG051PO001/07/3.3-01. "Разработване на механизъм за училищни и студентски практики. Студентски практики в реалните условия на аграрното производство".
Ръководител – проф. дсн Радослав Славов
Стойност – 76 000 лв.
Срок за изпълнение – януари 2008 до юни 2009 г.     
  • Проект  4. Направление – Стимулиране на научните изследвания в държавните ВУ.
Тема на проекта: Разработването на интелигентни технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителни земеделски продукти.
Ръководител – доц. Миролюб Младенов – Русенски университет
Участници от АФ – доц. С. Атанасова, доц. Г. Михайлова, проф. Т. Димитров, доц. С. Рибарски, ас. Г. Беев, ас. Г. Желязков, докт. Петя Велева
Стойност  –  376 000 лв
Срок за изпълнение – 2008 – 2011 г.
  • Проект 5. “Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER” към ФНИ.
Участници в проекта: Централна лаборатория по обща екология, БАН; Национален природо-научен музей, БАН; Институт по зоология, БАН; Институт по ботаника, БАН; Софийски университет (Биологически факултет); Институт по експериментална патология и паразитология, БАН; Институт за гората, БАН; Аграрен университет, Пловдив; Тракийски университет, Стара Загора (Аграрен факултет); Институт по океанология, БАН.
В проекта от Аграрен факултет участват – ръководител – доц. д-р Златка Димитрова – участници – доц. д-р Диана Ганева и ас. Маргарита Маринова (секция „Зоология и екология” към катедра „Биология и аквакултура”).
Срок за изпълнение – 2008 – 2011
   Една от основните задачи по проекта е надграждане на изследователската лаборатория по таксономия на животните в Тракийски университет, Стара Загора.
   В проектната документация за модернизиране на тази лаборатория е предвидено закупуване на микроскоп Olympus  BX5 1 с ориентировъчна цена 35 000 – 40 000 лв., който е окомплектован с рисувателен апарат и дигитална камера (включени в тази цена).

 

Comments are closed