Приоритетни научни направления

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 1. Биотехнологии, храни и здраве.
 2. Екология, биоразнообразие и природна среда.
 3. Културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда.
 4. Информационни и комуникационни технологии.

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

 1. Направление „Животновъдство“:
 • Иновативни технологии в животновъдството.
 • Морфофункционални особености на селскостопанските животни, във връзка с качеството и количеството на продукцията.
 • Репродуктивни технологии.
 • Опазване на генофонда на селскостопанските животни.
 • Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от животински произход.
 • Технологии за повишаване на продуктивността на селскостопанските животни.
 • Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към селскостопанските животни.
 • Съвременни енергоспестяващи технологии в животновъдството.
 • Биологично производство на животинска продукция.
 1. Направление „Растениевъдство“:
 • Иновативни технологии в растениевъдството.
 • Усъвършенстване на технологиите за отглеждане на земеделски култури.
 • Растително биоразнообразие.
 • Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от растителен произход.
 • Биологично производство на растителна продукция.
 1. Направление „Екология“:
 • Оценка на замърсяването и опазване на околната среда в природни и агроекосистеми.
 • Екологизация на технологии и дейности в аграрния сектор.
 • Биоразнообразие и природни екосистеми.
 1. Направление „Аграрно инженерство“:
 • Иновативна аграрна техника, сгради и технологии.
 • Интелигентни системи за прецизно земеделие.
 • Енергоспестяващи съоръжения, сгради и технологии.
 • Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор.

Comments are closed