Научни форуми

    

     Организатор на научния форум е Тракийски университет – Стара Загора 

Международна Научна  конференция “Аграрни науки и бизнес”  (ICASAB – 2019), 30-31 May 2019 г.

     Организатор на научния форум е Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора

Международна научна конференция “Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2018”, 10-12 май 2018 г.

     Съорганизатори на научния форум са Аграрен факултет в Тракийски университет – Стара Загора и Аграрен факултет в Университет Улудаг – Бурса, Република Турция.    
     Целта на ICASAB 2018 е разпространението на нови знания в областта на Аграрната наука, засилването на връзките между различните университети и институти и обмяната на знание между университети, организации, изследователи и бизнеса.
     Учени от България, Турция, Полша, Англия, Русия, Македония, Румъния, Нигерия и др. представиха доклади и постери в пет секции:
„Животновъдни науки“,
„Растениевъдни науки“,
„Екология, околна среда и качество на храните“,
„Аграрна техника и технологии“,
и секция „Студенти и докторанти“.

Научен семинар „Научната дейност в Тракийски университет – международни измерения и предизвикателство за бизнеса“, 4 май 2018г.

Научна конференция с международно участие „Аграрна наука, екология и бизнес за интелигентен растеж“, 25-26 май 2017 г.

   Конференцията беше открита с два пленарни доклада:
  • Професор  Hocquette  от института INRA – Франция на тема: „Research on herbivores at Inra-Clermont-Ferrand“  и
  • Професор Yalcin Kaya от Турция на тема: „Key issues for profitable sunflower production in drylands“
   Гости на конференцията бяха проф. Г. Михайлова – Зам. Ректор на Тракийски университет, проф. д-р Наско Василев  – Зам. Ректор на ТрУ, доц. д-р Дарина Заимова, Зам. Ректор на ТрУ, проф. д-р Тоня Георгиева-Зам. Декан на факултет по Агрономство в Аграрен университет гр. Пловдив; проф. д-р Н. Костадинова и проф. дмн В. Видев – Декан и Зам. Декан на Стопански факултет; доц. д-р П. Георгиев – Зам. Декан на Ветеринарномедицински факултет; Ректори и Декани на университети в страната; Директори на научни институти; Ръководители на фирми от аграрния бизнес, преподаватели и студенти от Аграрен факултет.
   На конференцията бяха представени 52 научни доклада и 53 постера от учени от България, Франция, Великобритания, Полша, Румъния, Македония, Иран, Турция и Китай.
   Научната конференция беше проведена в пет секции: ”Животновъдни науки”, „Растениевъдни науки”, „Екология, околна среда и качество на храните”, „Аграрна техника и технологии” и „Студенти и докторанти“.

 Научна конференция с международно участие „Актуални проблеми и хоризонти пред аграрнoто образование, наука и бизнес“,12-13.05. 2016 г.

    Деканът на Аграрен факултет доц. д-р Димитър Панайотов  изнесе  пленарен доклад на тема „Актуални проблеми и хоризонти пред аграрното образование, наука и бизнес”. В доклада си доц. Панайотов представи в перспективен  план развитието на аграрното образование, наука и бизнес в България.
    Гости на конференцията бяха проф. дн Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет, проф. Г. Михайлова, Зам. Ректор на ТрУ, проф. д-р Малгожата Ян Берова – Декан на факултет по Агрономство в Аграрен университет гр. Пловдив,  проф. Христо Даскалов – Зам. Председател на Селскостопанска академия гр. София, д-р Златка Възелова – Директор на Дирекция „Животновъдство“ при Министерство на Земеделието и храните,   г-жа Силвия Василева от Дирекция „Животновъдство“ при Министерство на Земеделието и храните, доц. д-р Мая Игнатова  – Директор на институт по животновъдни науки гр. Костинброд,  Декани на структурни звена в университета, Ректори и Декани на университети в страната, Директори на научни институти, Ръководители на фирми от аграрния бизнес, преподаватели и студенти от Аграрен факултет.
    На конференцията бяха представени 40 научни доклада  и  70 постера от учени  от България, Румъния, Македония и Турция.
    Научната конференция беше проведена в пет секции: ”Животновъдни науки”, „Растениевъдни науки”, „Екология, околна среда и качество на храните”, „Аграрна техника и технологии” и „Студенти и докторанти“. 

Национален семинар на тема „ Приложение на възобновяемите енергийни източници в животновъдството“

    На 05.11.2015 г. в Тракийски университет – Стара Загора (Студентски град) проведе Национален семинар на тема „ Приложение на възобновяемите енергийни източници в животновъдството“.
    Организатори на семинара бяха Аграрен факултет при Тракийски университет, Министерство на земеделието и храните, БИОСЕЛЕНА и Norges Vel, Норвегия.
    Семинарът се проведе под патронажа на Заместник-министър д-р Цветан Димитров.

Национална кръгла маса под надслов:  „Проблеми на селекционната дейност в преживното животновъдство“

    На 13.07. 2015 г. в Тракийския университет в гр. Ст. Загора (Студентски град),  се състоя Национална кръгла маса под надслов „Проблеми на селекционната дейност в преживното животновъдство“ под патронажа на Зам. Министър на МЗХ – д-р зооинж. Цветан Димитров.
    Водещ на научния форум бе проф. дсн Радослав Славов – декан на Аграрен факултет.
    Организатори на кръглата маса бяха Аграрен факултет при Тракийски университет, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Национален съюз на зооинженерите в България, Национален съюз на говедовъдите в България и Национална овцевъдна асоциация.
    На форума присъстваха зам. министърът  на земеделието и храните д-р Цветан Димитров, проф. дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет и народен представител, проф. двмн Иван Въшин – изпълняващ длъжността Ректор на Тракийски университет, проф. дсн Радослав Славов – Декан на Аграрен факултет, Госпожа Силвия Василева – Дирекция Животновъдство към МЗХ, Проф. д-р Васил Николов – изпълнителен директор на ИАСРЖ, председатели на развъдни организации в животновъдството, преподаватели от Тракийски университет, фермери, зооинженери, представители на аграрния и животновъден бизнес в страната.
    Пленарни доклади бяха представени от г-жа Силвия Василева – на тема – „Ефект от   прилагането на държавната помощ за развъдна дейност върху състоянието и развитието на животновъдството“.
    В съпленарния си доклад проф. Васил Николов говори за проблемите и предстоящите задачи в селекционната дейност в преживното животновъдство в България.
    Срещата продължи с дискусии по поставените на пленарното заседание въпроси  в две секции – Говедовъдство и биволовъдство,  Овцевъдство и козевъдство.
    В резултат на дискусиите бяха направени предложения в следните насоки:
  • Да бъде изградена и въведена в действие нова идентификационна система в животновъдството.
  • Да бъде извършена проверка на породността на стадата, обхванати от развъдните организации.
  • Унифициране на документите, минимизиране и електронизация на документооборота, съпътстващ селекционната дейност.
  • Изграждане на единни селекционни програми за породи селскостопански животни, обхванати в няколко развъдни организации.
  • Регламентиране на производството на мъжки разплоден материал и субсидиране производството на мъжки разплодни животни.
  • Обучение на изпълнителски кадри и селекционери.
  • Определяне статута на селекционерите в Закона за животновъдството. Селекционерите да притежават професионална квалификация – „Зооинженер“.
    След приключване на кръглата маса беше взето решение за обобщаване на всички предложения и предоставянето им в МЗХ.

 Кръгла маса на тема „Възможности за финансиране на аграрната наука и образование в програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

    На 19.06. 2015 г.  в Тракийски университет (проф. Д. Димов),  се проведе кръгла маса на тема „Възможности за финансиране на аграрната наука и образование в програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
    Организатор на кръглата маса бе Аграрен факултет при ТрУ и Министерството на земеделието и храните.
    Презентация и разяснения по темата на кръглата маса беше представена от д-р инж. Мая Нинова – държавен експерт от Дирекция „Развитие на селските райони“, отдел „Мерки по ос 1“ на МЗХ.
    На кръглата маса присъстваха преподаватели и служители от Тракийски университет, колеги от научни институти, представители на аграрния бизнес  и медиите.
    Дискутирани бяха въпроси свързани с възможностите за финансиране на аграрната наука и образование от фондове за развитие на селските райони в ЕС.

Научна конференция с международно участие "Българското земеделие – Хоризонт 2020" 15 -16 май 2014 г.

    На 15 и 16 май в хотел Калиста в Старозагорски минерални бани се проведе традиционната научна конференция с международно участие, организирана от Аграрен факултет, при Тракийски университет, Стара Загора.
    Конференцията се проведе под мотото "Българското земеделие – Хоризонт 2020".
    На  научния форум присъстваха проф. дсн Иван Станков- Ректор на Тракийски университет, председателя на Селскостопанска академия – доц. д-р Христо Бозуков, д-р Евгения Ачкаканова – директор на дирекция „ Наука и образование“ в МЗХ и председател на Съюза на зооинженерите в България, директори на научни институти от страната, колеги-научни работници от институти и университети от цялата страна,  мениджъри на фирми в областта на аграрния сектор, преподаватели, служители и студенти от Аграрен факултет.
    В научната конференция участие взеха учени от Италия, Румъния, Сърбия, Турция, Ирак.
    Пленарен доклад на тема "Българското земеделие – Хоризонт 2020" изнесе декана на Аграрен факултет- проф. дсн Радослав Славов.
    За предизвикателствата пред българското земеделие и животновъдство говори в свой доклад и един от доайените на Аграрен факултет – проф. д-р Николай Тодоров.
    След обяд заседанията продължиха по секции. В секциите Животновъдни науки, Растениевъдни науки, Екология, околна среда, качество на храните, Аграрна техника и технологии бяха представени над 150 научни доклада и постери.
    Организирана беше и секция, в която своите научни разработки имаха възможност да докладват студенти и докторанти от Аграрен факултет,  университетите и научните институти от цялата страна.

Научна конференция с международно участие „Иновации и развитие на земеделието в България“

    На 16 и 17 май, 2013 г. в Тракийски университет се проведе Научна конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ“.
    Научният форум беше открит от проф. дсн Радослав Славов – декан на Аграрен факултет. На откриването присъстваха проф. дсн Иван Станков – министър на Земеделието и храните, академик Атанас Атанасов – Агробиоинститут, гр. София, декани на факултети в Тракийски университет, директори на научни институти в България, преподаватели от Аграрен факултет, учени от страната и чужбина, бизнесмени и управители на фирми в областта на аграрния сектор,  студенти.
    Приветствие към участниците в Конференцията поднесе министър Станков. Той връчи почетен Плакет на Министерството на земеделието и храните на декана на АФ – професор Славов.
    Пленарен доклад беше представен от професор Радослав Славов.
    Със своя доклад пред участниците на Конференцията, академик Атанас Атанасов акцентира върху взаимовръзката между устойчивото земеделие и климатичните промени в глобален мащаб.
    В конференцията взеха участие над 150 учени от България и чужбина. Научните доклади бяха изнесени в секции Животновъдни науки, Растениевъдни науки, Екология и опазване на околната среда и Аграрна техника и технологии.
    За втора поредна година със свои доклади в Конференцията участваха  докторанти и студенти от АФ, Тракийски университет, университети и научни институти от страната.

Научна конференция Обща селскостопанска политика на европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България

    На 10 и 11 май 2012 г. в Тракийски университет се проведе  Научна конференция с международно участие  на тема „Обща селскостопанска политика на европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България”.
    Гости и участници в конференцията бяха проф. дсн Иван Станков – Ректор на Тракийски университет, ректорското ръководство на ТрУ, Декани на структурни звена в университета, Ректори и Декани на университети в страната, Директори на научни институти, Ръководители на фирми от аграрния бизнес, преподаватели и студенти от Аграрен факултет.
    Пленарен доклад на тема „Обща селскостопанска политика на европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България” изнесе проф. дсн Радослав Славов – Декан на АФ. В доклада си професор Славов представи в перспективен  план развитието на аграрното производство в България в унисон с Общата селскостопанска политика на ЕС.
    Конференцията продължи с представяне на доклади в секции Животновъдни науки, Растениевъдни науки, Екология и околна среда, Аграрна техника и технологии. Свои научни разработки  представиха и студенти от АФ и други университети в страната.
    На конференцията бяха представени 130 научни доклада от учени  от България, Румъния и Македония.

Юбилейна научна конференция с международно участие „90 ГОДИНИ ВИСШЕ АГРАРНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”

      През 2011 г. беше проведена Юбилейна научна конференция с международно участие „90 ГОДИНИ ВИСШЕ АГРАРНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”.
    На конференцията бяха представени 2 пленарни доклада. „90 години висше аграрно образование в България”, изнесен от проф. дсн Радослав Славов – Декан на АФ. В доклада си професор Славов представи в ретроспективен план развитието на аграрната наука в България и в частност на Аграрния факултет. Представени бяха интересни исторически данни, събития и факти от деветдесет годишната история на Факултета – от създаването му през 1921 г. до наши дни. Беше разгледан и въпросът за състоянието на АФ – научна, преподавателска, издателска и консултантска дейности, постиженията и перспективите за развитие. „Достижения на геномиката в аграрната област”, изнесен от академик Атанас Атанасов – "Геномен център, София”.
    Освен двата пленарни доклада беше проведена научна конференция по направления. Доклади бяха представени в 4 секции : ”Животновъдни науки”, „Растениевъдни науки”, „Екология, околна среда, качество на храните”, „Аграрна техника и технологии”.
    В четирите научни направления бяха представени общо 104 научни разработки (36 доклада и 68 постера). Бяха регистрирани 118 участници от страната и чужбина. Докладите, представени на конференцията се публикуват в научното списание на АФ „Agricultural Science and Technology”.
    Във връзка с юбилейната годишнина бяха връчени и много награди. „За високи научни постижения” на името на академик Ст. Куманов” – на проф. дсн Стефан Денев. „Златни дипломи” – на 6 преподаватели – доайени в АФ, във връзка с годишнини и за принос в развитието и утвърждаването на авторитета на Факултета. „Диплом” за особени заслуги в преподавателската и изследователска дейност и във връзка с 90-годишнината на висшето аграрно образование в България, получиха 125 действащи и пенсионирани преподаватели от АФ.

Научна конференция “Екология, аграрно производство, устойчиво развитие”

    Направления:
Биоразнообразие, интегриран биологичен контрол и опазване на генетичните ресурси в животновъдството и в растениевъдството
Екологизация на животновъдството и на растениевъдството –  общо 16 научни доклада
Икономика, мениджмънт и устойчиво развитие
Хигиена, екология и производство на безопасни хранителни продукти – общо 11 научни доклада

Юбилейна научна конференция “Предизвикателства пред науката в процеса на евроинтеграция”

 Международното участие беше представено с доклади на колегите от АФ – гр. Текирдаг, Турция,  Шотландски аграрен колеж и Колежа Харпър Адамс – Великобритания.

Юбилейна научна конференция с международно участие “85 години висше аграрно образование в България”

    Направления:
Животновъдство
Растениевъдство
Икономика и устойчиво развитие
Механизация и автоматизация на аграрното производство

Научна конференция “Евроинтеграция и развитие на селските райони”

    Направления:
Животновъдство
Растениевъдство
Екология
Механизация
Регионална икономика 

Национален семинар на тема “Българското животновъдство в  навечерието на присъединяване към ЕС” с участие на представители от националните ведомства и специалисти по проблема от цялата страна

Научен семинар на тема “Регионалното развитие на област Стара Загора в процеса на евроинтеграция”

 Семинарът се проведе под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора и с участието на специалисти и колеги от областта и страната.

Национален семинар на тема „Проблеми на селекционната дейност в животновъдството” – 29.10.2009 г.

    Организатори: Аграрен факултет при Тракийски университет (домакин), Министерство на Земеделието и храните, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Национален съюз на зооинженерите в България
    Водещ проф. дсн Радослав Славов.
    Присъстват селекционери и специалисти от развъдни организации, браншови организации, преподаватели и студенти.
    Представен е анализ на състоянието на селекционната дейност и перспективи за развитието на развъдно-подобрителната работа в животновъдството в контекста на съвременните изисквания и предизвикателства пред животновъдния сектор.
    Представена и официално открита е Школа за селекционери в животновъдството, създадена в АФ.

Национална кръгла маса – семинар на тема „Ролята на зооинженера за подобряване на храненето като основен фактор за бърз напредък в животновъдството” – 12.03.2009 г.

 На семинара е направен анализ на състоянието на животновъдството в България и тенденциите в развитието му. Подчертано е че, подобряването на храненето е един от пътищата, които могат да доведат до бързо увеличение на продуктивността, оползотворяването на фуражите и намаляване на себестойността на животинските продукти. Дефинирани са различни възможности за подобряване на храненето на животните чрез:
  – подобряване на връзката между науката и практиката и внедряване в производството на нови, модерни и научно обосновани начини на хранене и технологии на отглеждане на животните;
  – повишаване познанията и квалификацията на фермерите и издигане на нивото на животновъдния подотрасъл като цяло;
  – подобряване подготовката на зооинженери-специалисти чрез съвременни методи и програми за обучение, разкриване на възможности за реализиране на зооинженерните кадри като експерти по хранене към асоциациите на производителите и НССЗ, както и създаване на възможности за работа на частни експерти-консултанти.

Научен семинар на тема Приложение на NIRS (спектроскопията в близката инфрачервена област) в аграрния сектор – 26.03.2009 г.

Водещ – Dr. Ryoko Santo – Kobe University, Japan.
Присъства – проф. Румяна Ценкова от Kobe University, Japan
    Представени са резултати от спектроскопски анализи на хранителни продукти – мляко, месо, масло и възможности на NIRS метода за определяне на микробиално замърсяване с Listeria, Fusarium, Esherihia. Представени са резултати от анализи на проби от различни продукти включително буби.
    Презентацията е във връзка със специализацията на Д-р Санто в Аграрен факултет по международния проект с Университета в Кобе.
    Обсъдена е възможността за бъдещо приложение на NIRS метода за контрол върху качеството на храните от животински произход.
    Дискутирани са и възможности за бъдещо сътрудничество с Университета в Кобе, Япония.

 Научна конференция “BALNIMALKON” – месец май 2009 г.

    На 14 и 15 Май 2009 г.  е проведена научна конференция: Fourth International Scientific Conference- BALNIMALCON – 2009 на тема: “CHALLENGES OF THE BALKAN ANIMAL INDUSTRY AND THE ROLE OF SCIENCE AND COOPERATION”
    Организирани са 3 пленарни сесии:

Първа пленарна сесия – “Animal Resources and Potential in the Different Balkan Countries, in Response to the Challenges of Balkan Animal Industry”
Втората пленарна сесия – „Higher Education in Animal Husbandry on the Balkans – Problems and Perspectives”
Трета пленарна сесия – “Animal Production on the Balkans” с 3 секции:

Section 1. Genetics and Breeding
Section 2. Feeding and Physiology
Section 3. Products, Technologies and Ecology

    В първа и втора пленарни сесии бяха изнесени по 3 пленарни доклада. В трета пленарна сесия са изнесени общо 16 доклада и 68 постера. Общо в трите сесии са представени 22 доклада и 68 постера.
    За участие в конференцията бяха представени общо 107 статии, които са отпечатани в Сборник с доклади, издаден и в електронен вариант на диск. В конференцията участваха 152 представители на 6 балкански страни.
На проведената Четвърта международна конференция BALNIMALCON 2009 беше направен анализ на състоянието на животновъдството на балканските страни. Беше анализиран потенциалът на животновъдните ресурси и тенденциите в неговото развитие. Бяха дефинирани важни проблеми касаещи състоянието на животновъдството на балканските страни като – намаляване на броя на животните, сравнително ниска продуктивност, несигурност при реализацията на продукцията, недостатъчна гарантираност и защита на производителите в областта на животновъдството.
    На конференцията беше анализирано състоянието на животновъдното висше образование на балканите. Бяха разгледани историята, развитието и постиженията в областта на обучението на висши кадри по животновъдство в различните балкански страни. Наблюдава се тенденция към усъвършенстване на учебните планове и програми на обучаващите университети подготвящи специалисти по животновъдство на образователно квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър” и образователната и научна степен „Доктор”. В областта на обучението на животновъдни кадри бяха дефинирани няколко по-важни проблема като – недостатъчна съгласуваност в учебните планове и програми между отделните университети и с образователните стандарти на ЕС; слаба чуждоезикова подготовка; недостатъчни компютърни умения на студентите и преподавателите; недостатъчен обмен на студенти и преподаватели по международни програми; недостатъчно използване на активните форми на обучение; недостатъчно развито следдипломно обучение на завършили специалисти и ръководни кадри и професионално обучение на изпълнителски кадри в областта на животновнъдството.

Научна конференция “BALNIMALKON” – 2007 г.

    След проведените две Балкански конференции “BALNIMALKON” в Аграрен факултет гр. Текирдаг, Турция и втората – в Аграрен университет, Букурещ, Румъния, третата Балканска конференция на аграрните факултети през пролетта на 2007 г. се проведе в  Аристотел университет, Солун, Гърция.
     Аграрният факултет при Тракийски университет – Стара Загора активно участва в “BALNIMALKON – 2007”  с пленарен доклад и четири научни доклада на преподаватели от факултета.

Comments are closed