Доц. д-р Тодор Желязков Славов

 

 

 

 

 

Образование:
Висше – Ветеринарен лекар, 2001 г., Ветеринарно-медицински Факултет, Тракийски университет, Стара Загора
Развитие на научната кариера:
Асистент в секция „Физиология на животните”, катедра „Морфология, физиология и хранеен на животните” към БГАК при Тракийски университет – 2005 г., от февруари 2008 г. е прехвърлен към Аграрния факултет на Тракийски университет. От 2007 г. е старши асистент и до сега.
Преподавани дисциплини:
Физиология на животните
Анатомия и физиология на животните
Физиология на животните и човека
Етология на животните
Физиология на хидробионтите
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
 1. Сивкова, К., Е. Енев, В. Радев, Т. Славов, Н. Недева, 2007. Влияние на структурата на дажбата върху някои показатели в търбуха и кръвта, характеризиращи въглехидратната обмяна при овце. Животновъдни науки, XLIV, 6 :61-68. Докладвана  в научна конференция „Евроинтеграция и развитие на селските райони”, организирана от Аграрен факултет при Тракийски унивесрситет, Стара Загора – 03 – 05.05.2007г.
 2. Varliakov, I., D. Dinev, V. Radev, T. Slavov, 2007. Ethological evaluation of large measured building for dairy cows reared in individual cubicles. Trakia Journal of Sciences, Vol. 5, №1, pp 52-58. Докладвана в научна конференция „Евроинтеграция и развитие на селските райони, организирана от Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора –  03-05.05.2007г.
 3. Сивкова, К., Е. Енев, В. Радев, Н. Недева, Т. Славов, 2007. Влияние на структурата на дажбата върху някои показатели в търбуха, дуоденума и кръвта, характеризиращи белтъчната обмяна при овце. Journal of Mountain Agriculture оn the Balkans, v.10, 4:592-606. Докладвана в Десета научна конференция с международно участие „Екологични проблеми на планинското земеделие” ИПЖЗ, гр. Троян – 28.05 – 29.05. 2007г.
 4. Радев, В., П. Тодорова, К. Сивкова., Е. Енев, Т. Славов, Н. Недева, 2008. Влияние на ензимния препарат Xybeten – cel върху общото количество и моларното съотношение на летливите мастни киселини в търбуховото съдържание на овни, хранени с ливадно и люцерново сено. Journal of Mountain Agriculture оп the Balkans, v. 11, 7- 1290:1305. Докладвана в Единадесета научна конференция с международно участие „Екологични проблеми на планинското земеделие” ИПЖЗ, гр. Троян – 28.05 – 29.05. 2008г.
 5. Недева, Н., К. Сивкова, В. Радев, М. Цанкова, Т. Славов, 2008. Влияние на мултиензимния препарат Hostazym C 100 при малачета, хранени с дажби с различно съотношение на концентрирания и обемистия фураж. I Влияние на Hostazym C 100 върху концентрацията на водородните йони, амоняка, общото количество и моларното съотношение на летливите мастни киселини. Животновъдни науки, v. 5, pp 100-106. Докладвана в научна конференция с международно участие „Устойчиво аграрно развитие на Българския европейски съюз – Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора – 08 – 09.05. 2008г.
 6. Славов, Т., К. Сивкова, В. Радев, Н. Недева, 2008. Влияние на мултиензимния препарат Hostazym C 100 при малачета, хранени с дажби с различно съотношение на концентрирания и обемистия фураж. II. Влияние нa Hostazym C 100 върху общия брой, родовия състав на инфузориите и целулозолитичната активност в търбуха. Животновъдни науки, v. 5, pp 107-113. Докладвана в научна конференция с международно участие „ Устойчиво аграрно развитие на Българския европейски съюз – Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора – 08 – 09.05. 2008г.
 7. Палова Н., Ст. Стефанова, Т. Славов, Е. Енев, 2008. Хематолочични показатели на свине от източнобалканската порода при природосъобразни условия на отглеждане, Научна конференция с международно участие, Науката в условията на глобализация, 25 години СУБ, клон Кържали, Научни трудове, том ІІІ, Част ІІ, 1-2 октомври, 2008, Кържали, 276-281.
 8. Радев, В., К. Сивкова., Е. Енев, Н. Недева, Т. Славов, 2009. Влияние на мултиензимния препарат Hostazym C 100 при малачета, хранени с дажби с различно съотношение на концентрирания и обемистия фураж. IV. Влияние на Hostazym C 100 върху някои хематологични показатели. Bulgarian Journal of veterinary Medicine, v. 12 (suppl.), pp 124-129. Докладвана в Юбилейна научна конференция “85 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България” в Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора –  9–10.10.2008 г.
 9. Недева, Н., Т. Славов, В. Радев, П. Tодорова, К. Сивкова, Е. Енев, 2009. Влияние на мултиензимния препарат Hostazym C 100 върху някои показатели в търбуха, дуоденума и кръвта, характеризиращи белтъчната обмяна при шилета. Bulgarian Journal of veterinary Medicine, v. 12 (suppl.), pp 117-123. Докладвана в Юбилейна научна конференция “85 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България” в Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора –  9–10.10.2008 г.
 10. Славов, Т., Е. Енев, К. Сивкова,  И. Върляков, В. Радев, Н. Недева, 2009. Промени в общия брой, родовия състав на търбуховите инфузории и целулозолитичната активност в търбуха на кочове, хранени с дажби съдържащи различно количество липиди. Bulgarian Journal of veterinary Medicine, v. 12 (suppl.), pp 111-116. Докладвана в Юбилейна научна конференция “85 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България” в Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора –  9–10.10.2008 г.
 11. Varlyakov, I., N. Grigorova, T. Slavov, K. Uzunova, 2009. Effect of multienzymatic preparation Hostazym C 100 on feeding behavior of yearling rams. Proceedings IV Balkan Conference of Anim. Sci BALNIMALCON, pp 254-259. Докладвана в Четвърта международна научна конференция Balnimalcon – 2009. Animal higher education of Bulgaria, problems and Perspectives. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation, 14-16 май, Стара Загора.
 12. Varlyakov, I., V. Radev, T. Slavov, N. Grigorova, 2010. Ethological evaluation of a building for free housing of dairy cows. I. Behavioral activities in the summer. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 1, pp 222-229
 13. Varlyakov, I., T. Slavov, N. Grigorova, 2010. Ethological evaluation of a building for free housing of dairy cows. II Behavior activities in the winter. Agricultural science and technology, v 2 :1, pp 12-21.
 14. Григорова, Н., И. Върляков, Т. Славов, Е. Енев 2010. Ефект на мултиензимните препарати Hostazym C 100 и Hostazym Х 100 върху някой показатели в кръвта на шилета. Животновъдни науки, v. 3, pp 33-41.
 15. Varlyakov, I., N. Grigorova, T. Slavov, 2010. Varlyakov, I., N. Grigorova, T. Slavov, 2010. Effect of multienzymatic preparation Hostazym C 100 on body weight, some haematological and ethological parameters in yearling rams. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences (in press).

Comments are closed