Доц. д-р Стойчо Н. Методиев

 

 

 

 

 

 

Образование – Висше
1982 – Зооинженер с профил Племенно дело и биология на размножаването.

Притежава:
Научна степен
Доктор – 1992, защита на дисертация на тема “Възможности за селекция при
свине по брой живородени приплоди” научен ръководител проф. дсн Иван Венев
Академична длъжност
2001 – Доцент по Развъждане на животните към катедра Генетика, развъждане и
репродукция

Преподавателски опит
Тракийски Университет, Аграрен Факултет
Катедра Генетика, Развъждане и Репродукция
Асистент по Генетика и развъждане на с.с. животни в катедрата по Генетика и развъждане на с.с. животни от 30.12. 1982.
Старши асистент от 17.4.1986 год.
Главен асистент от 28.2.1990 год
Доцент по Развъждане на с.с. животни 04.02. 2001 год.

Преподаване на лекции и практическите занятия с редовни и задочни студенти по дисциплините:
Развъждане на селскостопанските животни (Зооинженерство)
Развъждане в аквакултуите (Рибовъдство и аквакултура)
Общо животновъдство (Агрономство)
Магистърска програма по коневъдство
Магистърска програма Репродуктивни биотехнологии в животновъдството
Програма за обучение в чужбина на студенти от Щатският университет на Айова – САЩ
Съавтор на учебни помагала и на учебни програми по преподаваните дисциплини.

Научна тематика :
Генетично усъвършенствуване на репродуктивните способности при свинете.
Проучване на ефекта от селекцията по растежни и репродуктивни признаци.
Развъдна стратегия за генетично усъвършенстване на свинете с приложение на селекция по генетични маркери.

Научни трудове: общо 46.

Брой цитирания – 200 от който болшинството в международни научни издания.

По-важни научни трудове
Metodiev, S. 1994. Selection for litter size in mice. Proc. 5 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Aug. 7-12 University of Guelph, Canada, Vol. 17, 491-494.
Metodiev, S., V. Nickolov 1998. Genetic effect on semen traits in bulls during different periouds of use in AI station. Proceedings of 8 th World Conference on Animal Production, June 28 – July 4, Seoul National University, Korea, Contributed papers – Vol. II, 842-843.
Metodiev, S. and V. Drbohlav, 1998. Short-term divergent selection on five-week body weight in Japanese quail. Selection differenctials. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences,Vol. 4, 4, 491-497.
Metodiev, S. and V. Drbohlav, 1998. Short-term divergent selection on five-week body weight in Japanese quail. Selection effects. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences., Vol. 4, 6, 687-692.
Beja-Pereira, A., Luikart, G., England, P.R., Bradley, D.G., Jann, O., Bertorelle, G., Chamberlain, A. T., Nunes,T. P., Metodiev, S., Ferrand, N., Erhardt, G. 2003. Gene-culture coevolution between cattle milk protein genes and human lactase genes. Nature Genetics, Vol. 35, 4, 311-313. (IF 26.711)
Дрбохлав В., С. Методиев, Й. Дворжак. 2006. Генна и генотипна честота на RYR и ESR локусите при свине от Дунавска бяла порода. Животновъдни науки, 3, 50-54.
Методиев С., Дрбохлав В., Връткова, И. 2006. Генна и генотипна честота на RYR и ESR локусите при свине от Дунавска бяла порода, Животновъдни науки, 4, 33-35.
Metodiev, S., B. Mote and M. F. Rothschild. 2006. Mapping of the Porcine CCS and CCR7 Genes. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12, 153-157.
Стоянова, С., Дрбохлав В., Методиев, С., Димитров, С. 2010. Генотипове по ESR и FUT1 локуси и показатели на семенната течност на нерези от породата Дунавска бяла. Животновъдни науки, 4, 52-57.

Специализации:
1997 – специализация по програмата TEMPUS – разработка на нови учебни програми по Развъждане и генетика на с.с. животни. Осъвременяване на познанията по количествена генетика – нови методи на анализ на вариансата, методи на преценка развъдната стойност и компютърни програми в областта на развъждането на животните. Проведена в Division Of Biological Sciences, Institute of Cell, Animal and Population Biology, The University of Edinburgh, UK, под ръководството на Prof. D.Sc. William G. Hill.
1998 – Курс на тема: Дизайн и икономика на развъдните стратегии, с водещ Prof. Johan van Arendonk, Animal Breeding and Genetics group, Wageningen Institute of Animal Sciences, The Netherland.
2005 – специализация по програмата Norman Borlaug на тема Приложение на геномиката в развъждането на селскостопанските животни, с конкретен научен проект: Картиране на гените CCS и CCR7 при свинете. Прoведена в Pig Genomics laboratory
of Center for Integrated Genomics, Iowa State University под ръководството на Prof. Max F. Rothschild.

Участие в международни научни прояви
1994 – 5 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Aug. 7-12 University of Guelph, Canada (Стипендия за млади учени от Canadian International Development Agency)
1995 – 46-та Годишна среща на ЕААР, Прага, Чехия.
1998 – 14 th Annual Biotechnology Symposium, April 20-22, Lexington, USA.
1998 – 8 th World Conference on Animal Production, June 28 – July 4, Seoul National University, Korea.
2005 – Symposium Integration of Structural and Functional Genomics, Sept. 22-25. Iowa State University, USA.

Постижения
2007 – Награда за високи научни достижения на името на академик Стефан Куманов (Аграрен факултет – Тракийски Университет)

Членство в национални и международни научни организации
2002-2011 – член на Държавна експертна комисия по породи животни
Сътрудник на Centre for Agriculture and Biosciences International, UK за Index of Current Research on Pigs

Comments are closed