Доц. д-р Станимир Георгиев Димитров

 

 

 

 

 

Роден на: 16.04.1963 год., гр. Белица, обл. Благоевград

Висше образование: 1983-1988 год., Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Зооинженерен факултет – гр. Стара Загора

Развитие на научната кариера:

1989 год. асистент
1992 год. старши асистент
1995 год. главен асистент
2002 год. доцент

Преподавани дисциплини:

Репродукция
Методика на експеримента с основи на разработване на магистърска теза
Консултантска дейност в селското стопанство
Лабораторно-клинични анализи на гамети
Репродуктивни биотехнологии в коневъдството
Репродукция на хидробионтите

Научни интереси:

Билогия на размножаването и изкуствено осеменяване на свине и селскостопански птици

Тема на защитена дисертация:

Влияние на някой протективни среди върху биологичната пълноценност на сперматозоидите при краткотрайно съхранение на семенна течност от пуяци, 1997, Tракийски университет, Стара Загора.

ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ:

Димитров, С., С. Георгиев. Влияние на някои кристалоидни среди върху преживяемостта и оплодителната способност на сперматозоиди от пуяци, Животновъдни науки, 1993, 7: 74-78.
Atanasov, V., S. Dimitrov, S. Georgiev. Energy metabolism of fresh and stored turkey spermatozoa. Proceedings of 9th European Poultry Conference, 1994, Glasgow, vol.1: 298-299.
Димитров, С., В. Атанасов, Г. Желязков, С. Георгиев. Ефект от влиянието на кристалоидни среди върху някой биологични параметри и оплодителната способност на сперматозоиди от петли, Ветеринарна Медицина, 1995, суплементум-1: 44 – 46.
Димитров, С., М. Кабакчиев, Г. Желязков. Оплодяемост и люпимост на яйца от мини бройлерни носачки в зависимост от интервала между осеменяванията и концентрацията на сперматозоидите в дозата, Животновъдни науки, 1995,  8:  209 – 210.
Димитров, С., З. Профирова, М. Лалев. Физиологични промени и оплодителна способност на in vitro съхранена сперма от петли и пуяци, Животновъдни науки, 1995,  8: 225-226.
Кочанков, Д., С. Георгиев, С. Димитров, Т. Трифонов. Резултати от използването на ултразвуков апарат ”БИОТЕСТ – 2М” за диагностика на бременност при овце и кози, Сборник доклади от ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ”СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ”, 1995, Стара Загора, стр.: 176-179.
Димитров, С. Използване на отделни показатели за преценка на съхранена семенна течност от пуяци за прогнозиране на оплодителната и способност, Животновъдни науки, 1996, 5: 60-64.
Николов, И., С. Димитров, М. Лалев. Оплодяемост на яйца от пуйки след изкуствено осеменяване с прясна  и разредена сперма, Ветеринарна медицина, 1996,  3: 189-191.
Атанасова, Т., С. Димитров, М. Лалев. Снижаване разходите за изкуствено осеменяване в пуйковъдството, Икономика и управление на селското стопанство, 1996, 7: 38-40.
Димитров, С., З.  Профирова, К. Христова. Ранна преценка на оплодителната способност на петли по качествените показатели на спермата, Сборник доклади от СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ  И ПРИЛОЖНИ НАУКИ”, 1996, Стара Загора, том I: 66-69.
Димитров, С., Н. Грозева. Проучване ефекта на сперморазредителя TUR-2 върху промените в морфологията на in vitro съхранени сперматозоиди от пуяци,  Ветеринарно-медицински науки,1997, 1-2: 106-110.
Димитров, С. Краткотрайно нискотемпературно съхранение на семенна течност от петли и пуяци: преглед на литературата, Животновъдни науки, 1997, 1-2 : 94-96.
Димитров, С., З. Профирова, М. Лалев, К. Кунев. Оценка на възпроизводителната способност на петли по комплексен индекс на еякулата, Животновъдни науки, 1997, 3-4: 26-27.
Лалев, М., З. Профирова, С. Димитров. Оптимални срокове за осеменяване на пуйки, Животновъдни науки, 1997, 3-4: 28-30.
Профирова, З., С. Димитров, М. Облакова, М. Лалев. Зависимости между екстериор и качество на еякулата при петли яйценосен тип, Животновъдни науки, 1997, приложение : 243-245.
Dimitrov, St., Nikolov, Iv. Development of new turkey semen diluent (TUR-2). Màcedonion Journal of Reproduction, 1997, 3,2: 125-129.
Dimitrov, S., I. Nikolov. Development of new turkey semen diluent (TUR-2), Proceedings of 5. International Conference for Ovine and Caprine Production  & 3. Symposium on Animal Reproduction, 1997, Ohrid, pp.: 98.
Atanasov, V., S. Georgiev, S. Dimitrov. Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at -196° C, Proceedings of The 8th World Conference on Animal Production, 1998, Seoul, vol.II: 256-257.
Nicolov, I., Nestorova, J., Hristov, M., Dimitrov, S. Evaluation of the biological perfomance of ram semen using an intergrated index of the ejaculate, Proceedings of  International Conference for Ovine and Caprine Production  & International Symposium on Animal Reproduction, 1998, Ohrid, pp.: 36.
Кочанков, Д., С. Димитров, И. Николов. Изпитване ефективността на ултразвуковия апарат ”БИОТЕСТ – 2М” за диагностика на бременност при свине, Ветеринарна Медицина, 1998, 3/4: 217-218.
Георгиев, С., С. Димитров, В. Атанасов, М. Лалев, М. Облакова, З. Профирова. Биологична характеристика и оплодителна способност на криоконсервирана семенна течност от пуяци, Сборник на докладите от ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ 50 години Съюз на учените в България на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", 1998, Пловдив, том II: 395-398.
Атанасов, В., С. Георгиев, С. Димитров. Биохимичен ефект на нови спермоактивационни среди за шаранови риби, Сборник на докладите от ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ 50 години Съюз на учените в България на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", 1998, Пловдив, том II: 427-430.
Atanasov, V., S. Dimitrov, E. Dishlyanova and T. Angelova. Dynamics of Some Biochemical Parameters in Cocks Semen During the Productive Period and Their Relationship with the Fertility, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1999, 5: 651-654.
Димитров, С., Т. Караджов, Д. Джингаров. Ултразвукова диагностика на бременността при кобили, Сборник доклади "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ", 1999, Стара  Загора, том 1: 72-76.
Dimitrov, S.G., S. K. Georgiev and V. K. Atanasov. A new diluent (I8.5) and method for freezing of turkey semen. Ferility data, International Conference of Bird Reproduction, 1999, Tours.
Atanasov, V.K., S.G. Dimitrov and I. Borisov. Acid-Base characterictics of fresh and stored (+10-15° C/6 Hours) turkey semen, In: R. Preisinger (Editor), Proceedings of Poultry Genetics Symposium, 1999, Mariensee, pp.: 104.
Пиргозлиев, В., С. Димитров, Д. Конакчиева. Влияние на околната температура и фотопериода върху плодовитостта на свинете, Сборник от национална конференция с международно участие "ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА АГРАРНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ", 2000, Стара Загора, том 1: 107 – 111.
Герзилов, В., С. Димитров, И. Запрянова, М. Кичева-Иванова, И. Николов. ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕКИНСКИ ПАТИЦИ СЪС СПЕРМА ОТ МУСКУСНИ ПАТОЦИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЮЛАРИ I. Влияние на разреждането и съхранението на сперма от мускусни патоци върху биологичната пълноценност на сперматозоидите, Животновъдни науки, 2000, 1: 17-21.
Dimitrov, S. G., S. K. Georgiev and V. K. Atanasov. A new diluent (I8.5) and method for freezing of turkey semen. Ferility data. British Poultry Science, 2000, vol. 41: S11.
Димитров, С., Т. Атанасова. Изкуствено осеменяване на кокошки – продуктивни, технологични и икономически резултати, Животновъдни науки, 2001, 2: 17-19.
Димитров, С. Ранно прогнозиране на спермопродукцията при петли по някои показатели на спермограмата, Животновъдни науки, 2001, 6: 83-85.
Dimitrov, S. and T. Angelova. Effect of Different Dietary Protein Level of Body Weight, Feed Composition and Biological Ability of Semen on Turkey Breeder Males, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7: 639-644.
Димитров, С, Ангелова, Т. Возможности ранней оценки индеек по некоторьiм показателям спермограммьi, Мiжвiдомчий тематичний науковий збiрник, 2001, випуск 51: 74-77.
Димитров, С., Е. Желязков. Корелационни и регресионни зависимости между някои показатели от спермограмата и оплодителната способностна сперма от пуяци, Животновъдни науки, 2002, 4-5: 81-84.
Кайтазов, Г., Б. Стоименов, Д.  Белоречков, Х. Цветкова, С. Василева, В. Средкова, М. Кабакчиев, Д. Алексиева, А. Генчев, Г. Исаев, П. Панайотов, К. Кунев, В. Тодорова, Б. Гюров, С. Димитров, М. Лалев, Н. Ангелов. Проблеми на птицевъдния подотрасъл, Сборник доклади от научно-приложна конференция “ПРОБЛЕМИ НА ЖИВОТНОВЪДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, 2002, Стара Загора, стр.: 105-121.
Sotirov, L., S. Dimitrov and E. Jeliazkov. Semen lysozyme levels and semen quality in turkeys (Meleagris gallopavo) fed with various dietary protein levels, Revue Med. Vet., 2002, 153, 12: 815-818.
Димитров, С., В. Атанасов, Е. Дишлянова, М. Облакова, М. Лалев. Ефект на нивото на витамин Е в дажбата на пуяци върху биологичната пълноценност на семенната течност, Животновъдни науки, 2003, 5: 41-43.
Georgiev, S., Bonev, G., Dimitrov, S. Controlling the timing of parturition in sows by using of PGF2α, Trakia journal of sciences, 2004, vol. 2, 2: 9-11.
Димитров, С. Влияние на a-токоферола върху качествените показатели на семенна течност от пуяци, Животновъдни науки, 2004, 4: 43–45.
S. TANCHEV, P. GEORGIEV, S. GEORGIEVA & S. DIMITROV. GHANGES IN SEMEN QUALITY AND QUANTITY AND DOMINANT MUTATION IN RABBITS FOLLOWING EXTERNAL GAMMA IRRADIATION, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2004, 7, No 2: 77-84.
Бонев, Г., С. Димитров, С. Георгиева. Ефект на витамин Е върху репродуктивни показатели на юници след синхронизиран еструс, Животновъдни науки, 2006, 1: 26–28.
Бонев, Г., С. Димитров, С. Георгиева. Зависимост между времето на съхранение на семенна течност и заплодяемост при овце, Животновъдни науки, 2006, 2: 48–50.
Димитров, С., Т. Атанасова, Г. Бонев, С. Славов. Икономически аспекти на интраутеринния и постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине, Животновъдни науки, 2006, 2: 55–57
Dimitrov, S., V. Atanasov, P. Surai and S. Denev. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage, Animal Reproduction Science, 2007, vol. 100, 3-4: 311-317. (IF=2,136)
Dimitrov, F, M. Dimitrov, S. Dimitrov, R. Hernandez-Gil y J. A. Ruvalcaba. Insemination post-cervical en hembras multiparas con concentration reducida de espermatozoides por dosis: resultados de campo en Bulgaria, Av. Tecnol. porc., 2007, 4 (1): 36-44.
Dimitrov, S., E. Jeliazkov and D. Levis. Deep intrauterine and transcervical insemination of sows and gilts, Trakia Journal of Sciences, 2007, vol.5, 1: 40-46.
Бонев, Г., С. Димитров, Д. Стефанова. Изследване точността на A-MODE ултразвукови апарати за ранна диагностика на бременността при свинете, Животновъдни науки, 2007, 6: 21-24.
Димитров, С., Г. Бонев. Сравнително проучване на икономическата ефективност от използването на различни разредители за семенна течност от нерез. Сборник от международна научна конференция, СУБ-клон Стара Загора, 5-6 юни, 2008, CD-формат.
Димитров, С., В. Кацаров. Икономическа ефективност при прилaгане на различни методи за изкуствено осеменяване на свине, Животновъдни науки, 2008, 5: 5-9.
Dimitrov, S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova. COMPARISON OF THREE COMMERCIAL DILUENTS FOR SHORT-TERM STORAGE OF BOAR SEMEN, Trakia journal, 2009, vol. 7, 1: 58-62.
J. A. Garcia Ruvalcaba, R. Pallas Alonso, R. Hernandez-Gil and S. Dimitrov.  The use of       synthetic seminal plasma (Predil MR-A®) as a method to facilitate procedures with cervical and post-cervical artificial insemination of sows, Agricultural science and technology, 2009, vol. 1, 1: 2-7. 
 Dimitrov, S., Nikolov, S., Kunev, T. Post-cervical insemination of swine with different sperm concentration, Proceedings of IV Balkan conference of animal science BALNIMALCON, 2009, Stara Zagora, 14-16 May, pp.: 70-73.
Dimitrov, S. and J. Zmudzki. Post-cervical insemination of sows with low sperm concentration dose in the commercial pig farm, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2009, 53: 225-229.
Dimitrov, S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova. Comparison entre algunus diluyentes de corta conservacion de semen de verraco, ANAPORC, 2009, 58: 48-50.
Атанасов, В.,  С. Димитров, Г. Николов.  Експериментиране на спермопротективни среди за изкуствено осеменяване на сивен (Salvelinus fontinalis M.), Животновъдни науки, 2009, 4: 22-29.
Атанасов, В.,  С. Димитров, Е. Дишлянова, Д. Запрянова, В. Иванов. Влияние на някои спермопротективни среди върху метаболизма на сперматозоиди от сивен (Salvelinus fontinalis M.), Животновъдни науки, 2009, 4: 31-39.
57.Jose Antonio García Ruvalcaba, Rafael Tomás Pallás Alonso, Rocío Hernández Gil, S. Dimitrov. Técnica bifásica de IA con plasma seminal sintético (Predil® MR-A®) como método para facilitar los procedimientos de inseminación convencional y post-cervical (I), Anaporc, Vol. 7, Nº. 65, 2010 , pags. 42-45.
58.Jose Antonio García Ruvalcaba, Rafael Tomás Pallás Alonso, Rocío Hernández Gil, S. Dimitrov. Técnica bifásica de IA con plasma seminal sintético (Predil® MR-A®) como método para facilitar los procedimientos de inseminación convencional y post-cervical (II), Anaporc, Vol. 7, Nº. 66, 2010 , pags. 44-48.
Dimitrov, S, Bonev, G., Taseva, Hr. Synchronization of estrous in gilts with Altrenogest, Agricultural science and technology, 2010, vol. 2, 1: 3 – 5.
Стоянова, С., Дрбохлав, В., Методиев, С., Димитров, С. Генотипове по ESR и FUT1 локуси и показатели на семенната течност на нерези от породата Дунавска бяла, Животновъдни науки, 2010, 4: 52-57.

Учебници, книги

Манолов, И., С. Георгиев, С. Димитров, Г. Бонев. Ръководство за упражнения по репродукция на селскостопанските животни. Кота, 1996, Стара Загора, стр.: 259.
Кабакчиев, М., С. Димитров, З. Профирова. Биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските птици. Вива, 1999, Стара Загора, стр.: 133.
Димитров, С., Г. Бонев, С. Георгиев, В. Атанасов. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност. CON-CAR Universe, 2000, Стара Загора, стр.: 93.
Андреев, А., Л. Гочева-Ангелова, С. Сланев, М. Мачев, А. Стойков, А. Мотовски, С. Йорданов, С. Димитров, В. Дрбохлав, В. Кацаров, М. Киров, М. Василев, В. Дойчев, М. Тенчев. Наръчник по свиневъдство, Дионис, 2008, София, стр.: 399.
Димитров, С., С. Николов, Т. Кунев. Наръчник по изкуствено осеменяване на свине. Контраст, 2009, Стара Загора, стр.: 81.

Участие в научни форуми

Научна сесия на Зооинженерен факултет, 4 май 1990 год., Стара Загора
XX  Световен Конгрес по птицевъдство, 20-24 септември 1992 год., Амстердам
Х Международен симпозиум "СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ГЕНЕТИКАТА ПРИ ПТИЦИТЕ", 7-10 Юни 1993 год., Нитра.
Юбилейна научна сесия "70 ГОДИНИ ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ, 11-12 ноември 1993 год., Стара Загора.
IX Европейска конференция по птицевъдство, 7-12 август 1994 год., Глазгоу
Научна сесия на Аграрно-животновъден факултет, 1 декември  1994 год., Стара Загора
Първи международен симпозиум по изкуствено осеменяване на птиците, 19-22 юни 1994 год., Мериланд.
Шеста национална конференция "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ", 1-2 юни 1995 год., Стара Загора
Годишна научна сесия на Ветеринарномедицински факултет, 24-25 октомври 1996 год., Стара Загора
Научна сесия с международно участие на Аграрен факултет, 21 ноември 1996 год. Стара Загора
Седма  национална конференция "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ", 6-7 юни 1996 год., Стара Загора
3 Симпозиум по репродукция на животните, 1997 год., Охрид
Международна конференция-бизнес среща "ПТИЦЕВЪДСТВО,97", 1997 год. Варна
VIII Световен конгрес по продуктивност на животните, 28 юни-4 юли 1998 год., Сеул
Юбилейна научна сесия "НАУКАТА ПРЕД ПРАГА НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ", ноември 1998 год., Пловдив.
5-та Международна конференция по животновъдство с козевъдство и 3-ти Симпозиум по репродукция на животните, 2-6 септември 1998 год., Охрид.
Симпозиум по генетика на птиците, 6-8 октомври 1999 год., Мариенсее.
Десета юбилейна научна конференция с международно участие "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ", 3-4 юни 1999 год., Стара Загора
Международна конференция по репродукция на птиците, 22-24 септември 1999 год., Тур.
Национална конференция с международно участие "ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА АГРАРНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ  НАУКИ", 1-2 Юни 2000 год., Стара Загора
Юбилейна научна сесия "5 години Тракийски Университет", 9-10 ноември 2000 год., Стара Загора.
Научна конференция с международно участие "80 години висше аграрно образование в България", 4 май 2001 год., Стара Загора.
Научна конференция с международно участие "Проблеми на животновъдната наука и производство в България ", 22-23 май  2002 год., Стара Загора.
Научна конференция с международно участие “Интеграционните процеси в българското животновъдство”, 7 май 2003 год., Стара Загора
Научна конференция с международно участие “Екология, аграрно производство, устойчиво развитие”, 4 май 2004 год., Стара Загора
Юбилейна научна сесия с международно участие “Предизивикателства пред науката в процеса на евроинтеграцията”, 29 септември 2005 год., Стара Загора.
Научна конференция “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”, 3-5 май 2007 год., Стара Загора
Научна конференция “УСТОЙЧИВО АГРАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”, 8-9 май 2008 год., Стара Загора
Международна научна конференция, СУБ-клон Стара Загора, 5-6 юни 2008 год., Стара Загора
IV BALKAN CONFERENCE OF ANIMAL SCIENCE BALNIMALCON, 14-16 May, 2009, Stara Zagora
Юбилейна научна конференция с международно участие “КАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ, МОБИЛНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАУКАТА В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ”, 21  май 2010 год., Стара Загора.

Участие в научно-изследователски проекти

МУ-БАВ 13/95: Морфологични, физиологични и биохимични аспекти на краткотрайното нискотемпературно съхранение на сперма от пуяци, 1995 – 1997 год.
МУ-А-07/1996: Мини-пуйка – физиологична, биохимична  и генетична характеристика на гена -dw-, обуславящ джуджевидността при вида пуйки, 1996 – 1998 год.
I.Ж.4/2001: Проучване влиянието на органичносвързания Se и витамин Е върху биологичната пълноценност на сперма от пуяци, 2001 – 2002 год.
I.Ж.10/2002: Усъвършенстване и приложение на метода за изкуствено осеменяване на зайци, 2002 – 2004 год.
I.Ж8/04: Получаване, преценка и съхранение на ембриони от породи овце за месо и мляко. Ембриотрансфер. 2004 – 2006 год.
I.Ж2/2005: Криоконсервация на сперма от жребци и създаване на генетична банка, 2005 – 2006 год.
1Ж/07: Съхранение на семенна течност от кочове чрез охлаждане (2-5ºС) и криоконсервация, изкуствено осеменяване със съхранена сперма, 2007-2008 год.
2Ж/07: Експериментиране на спермопротективни среди за размножаване на сьомга (Salmo salar L.), 2007-2008 год.
3Ж/08: Експериментиране на спермопротективни среди за размножаване на сивен (Salvelinus fontinalis M.), 2008-2009 год.
Създаване на изходни линии птици в яйценосното и бройлерно направление, ЗИ – Стара Загора, 2009-2012 год.
3Ж/09: Експериментиране на спермопротективни среди при хибридизация на пъстървови риби, 2009-2010 год
4Ж/09: Репродуктивен отговор при овце след установяване полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1) и третиране с екзогенен мелатонин извън размножителния сезон, 2009-2010 год.
6Ж/2009: Интензифициране технологията за изкуствено осеменяване на свине, 2009-2010 год.
Norway project: “Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara Zagora region”, 2009-2011 год.

Членство в научни и професионални организации

2000 год. – до сега: член на УС и секретар на Българския клон на WORLD POULTRY SCIENCE ASSOCIATION
2005-2008 год. – член на Научния съвет към Земеделски Институт, Стара Загора

Специлизации

 1995 год. Програма "TEMPUS" IMG-95-BG-1037. Университет в гр. Дънди, Селскостопански колеж в гр. Аир. Шотландия

Comments are closed