Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева

 

 

 

 

 

Роденa на: 09.05.1965год., гр. Стара Загора

Висше образование: 1983-1988 год.: Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, Зооинженерен факултет, гр. Стара Загора
аспирантура:1990-1993 год. ВИЗВМ – катедра “Радиобиология”

Развитие на научната кариера

2001 год. асистент
2002 год. старши асистент
2004 год. главен асистент
2007 год. доцент

Преподавани дисциплини

Обща генетика
Екологична генетика

Тема на защитена дисертация: Влияние на външното гама облъчване върху репродуктивния потенциал на мъжки и женски прасета до настъпване на полова зрялост., 2003год., Tракийски университет, Стара Загора.

ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ
1. Витанов, С., Г. Пенчев, С. Георгиева
Влияние на различни дози йонизираща радиация върху структурата на яйчниците при прасета. Животновъдни науки. 6, 61-64. 1996.
2. Georgiev, P., Georgieva, S., Vitanov, S., M. Dimitrov.
Hormonal and morphological changes in male pigs treated with gamma rays.  J. of  Physiol. and Pharmacol. Vol. 47, 2, 1, 150. 1996
3. Georgiev, P., Georgieva. S., Vitanov, S.
Effect of ionizing radiation on the reproductive function in male pigs.
Mac. Vet. Rev.. 25. 1-2. 79-92. 1996.
4. Г. Пенчев, С. Витанов, П. Георгиев, С. Георгиева-Пеева
Морфометрично изследване на семенниците на прасета, облъчени с различни дози йонизираща радиация. Ветеринарномедицински науки.. 24. 1-2. 32-35. 1997.
5. Penchev, G., Vitanov, S., Georgiev, P., S. Georgieva.
Effect of total-body gamma irradiation on some structural elements in pig testes. Bulg. J. Vet. Med. 1.1. 1-6. 1998.
6. Georgieva S., P. Georgiev
Dose- and gender- dependance or hormonal response following external gamma irradiation in pigs. Bul.J.of Vet.Med 6, 4, 223-232. 2003.
7. Georgieva S., P. Georgiev
Response of the pituitary – sexual gland chain in female pigs following external gamma irradiation
Trakia Journal of Science 2, 3, pp 6-13. 2004.
8. Georgiev PZ, Georgieva SJ, Bonev G, S. Tanchev
Dose dependent influence of external gamma irradiation upon the pituitary-gonadal axis in female pigs. Revue de Cytologie et Biologie vegetales-Le Botaniste. 28, 96-100. 2005.
9. С. Георгиева, Г. Пенчев, Ц. Яблански,, С. Витанов, С. Танчев, М.Облакова
Зависимости между някои морфометрични показатели на тестисите на зайци, подложени на целотелесно гама облъчване. Животновъдни науки, XLIII, 1, 49-52, 2006.
10. Г. Бонев, Ст. Димитров.  С. Георгиева,
Зависимост между времето на съхранение на семенната течност от коч и заплодяемостта при овце. Животновъдни науки, XLIII, 2, 48-50, 2006
11. Г. Бонев, Ст. Димитров. С. Георгиева,
Eфект на витамин Е върху репродуктивни показатели на юници след синхронизиран еструс. Животновъдни науки, XLIII, 1, 2628, 2006
12. С. Чобанова, Д. Ярков, В. Семерджиев, Е. Желязков, С. Георгиева
Проучване на влиянието на растителна добавка ХТRACT върху носливостта на различни породи кокошки. Международна научна конференция- Стара Загора- 7-8 юни, 2007.
13. Желязков, Е., С. Георгиева, М. Облакова, Р. Михайлов
Особености в ембриогенезата и хромозомни аномалии при Coturnix Coturnix Japonica под влияние на различни дози гама лъчение. Животновъдни науки, 4-5, 101-104. 2002
14. S. Tanchev, P.Georgiev, S. Georgieva, S. Dimitrov
Changes in semen quality and quantity and dominant lethal mutations in rabbits following external gamma irradiation. B. J. Vet. Med. 7, 2, 77-84, 2004.
15. P. Georgiev, C. Tanchev, S. Georgieva
Genetic effects in somatic and germ cells in rabbits following external gamma irradiation. I. Reciprocal translocations in spermatogonia. Trakia Journal of Science 2, 3, pp 36-39, 2004.
16. C. Tanchev, S. Georgieva, P. Georgiev, B. Popov
Genetic effects in somatic and germ cells in rabbits following external gamma irradiation. II. Chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes. Trakia Journal of Science. 3, 1, pp 49-52. 2005 .
17. S. Georgieva, P. Georgiev, C. Tanchev, E. Zeliazkov
Cytogenetic effects in male rabbits following external gamma irradiation. ESNA 2004, VOL.2, pp. 38-43.
18. Georgieva SJ, Yablanski Ts, Georgiev PZ and S. Tanchev
Cytogenetical changes in the progeny (F1) of rabbits following external gamma irradiation. Revue de Cytologie et Biologie vegetales-Le Botaniste. 28, 92-95. 2005.
19. Georgieva SJ, Georgiev PZ, Jeliazkov E, Yablanski Ts, Tanchev S, Yarkov D. and M. Oblakova
Dose-Effect Correlation after external gamma irradiation of spermatogonia in rabbits. Revue de Cytologie et Biologie vegetales-Le Botaniste. 28, 101-105. 2005.
20. М. Облакова, С. Георгиева.
Влияние на хербицидния препарат Баста върху онтогенезата на птици. 1.Ембриогенетични и физиологични изменения при пилета.
Научна конференция с международно участие – Стара Загора. Т.3. Животновъдство, Ветеринарна медицина. 78-83. 2005.
21. S.Tanchev, V.Semerdjiev, N.Sandev, L.Sotirov, E. Zhelyazkov, S Georgieva
Fagocytic activity of leucocytes in pigs, product of narrow inbreeding. Trakia Journal of Sciences, Vol.3, №2, pp39-43, 2005.
22. Georgieva SJ, Yablanski Ts, Georgiev PZ, Yarkov D. and M. Oblakova
Reciprocal translocations and reproductive capacity in rabbits following external gamma irradiation BJVM. 8, 4, 227-232.  2005.
23. Georgieva SJ, Georgiev PZ, Tanchev S., Jeliazkov E
Effect of external gamma irradiation on rabbit spermatogenesis .
Trakia Journal of Sciences. vol.4. 1 22-26. 2006 ,
24.Tanchev S, Georgieva SJ, Jeliazkov E, B. Popov.
Comparative study of kariotype mutability in inbred and outbred rabbits after gamma irradiation.
Trakia Journal of Sciences. vol.4. 1 27-32. 2006 ,
25. Georgieva SJ
Investigation of the cytogenetic effect of the insecticide Karate on rabbit peripheral blood lymphocytes.
Trakia Journal of Sciences. vol.4. 2 34-38. 2006 ,
26. Georgieva SJ
Cytogenetic effects in rabbit peripheral blood lymphocytes after in vitro low dose gamma irradiation.
Trakia Journal of Sciences. vol.4. 2 38-33. 2006 ,
27. М. Облакова, С. Георгиева
Влияние на гама лъчите върху онтогенезата на Coturnix Coturnix Japonica.
Международна научна конференция- Стара Загора-2006. т.2. Ветеринарна медицина. Животновъдство. 287-293.
28. С. Георгиева, Б. Попов
Проучване на генотоксичния ефект на пестицида Конфидор (Imidacloprid) в периферни лимфоцити на зайци, in vitro. 1. Индуциране на сестрински хроматидни обмени (СХО). Животновъдни науки XLIV, 2, 46-50. 2007
29. С. Георгиева, Б. Попов
Проучване на генотоксичния ефект на пестицида Конфидор (Imidacloprid) в периферни лимфоцити на зайци, in vitro. 2. Модификация на ефекта от въздействието на пестицида Конфидор посредством комбинирано третиране с витамини (С и Е). Животновъдни науки XLIV, 2, 50-54. 2007
30. Е. Желязков, С. Танчев, Ц. Яблански, В. Дрбохлав, С. Методиев, С. Георгиева, Г. Бъчварова
Възможности за селекция по НАL и СМ генетични маркери за подобряване на угоителните и кланични признаци при свине.
Животновъдни науки, XLI, 6/2004, 11-15.
31. B. Popov, V. Petkova, S. Georgieva
Comparative analysis of chromosome damage in people working with radioactive isotopes and anti-tumour drugs in the Interdistrict Dispensery for Oncological Diseases – Stara Zagora. Trakia Journal of Sciences. vol.4. 2 34-38. 2007.
32. Б. Попов,  Р. Радев, С. Георгиева
Сравнителен анализ на честотата на хромозомните аберации в гама облъчени заешки лимфоцитни култури след третиране с екстракт от Haberlea Rhodopensis  и витамин С.
Научна конференция с международно участие – Стара Загора. Животновъдство, 2008
33. С. Георгиева, Св. Танчев, М. Облакова
Влияние на инбридинга върху репродуктивните признаци на мъжки зайци.
Научна конференция с международно участие – Стара Загора. Животновъдство. 2008
34. M. Oblakova, M. Lalev, P. Hristakieva, S. Georgieva.
Effect of egg weight on the reproductive traits of hatched turkey poults not later than 16 weeks of age. Tr. J.Sci. vol.6, 4.83-87. 2008
35. S, Tanchev, E. Jeliazkov, M. Paskalev, V. Semerdjiev, Z. Filipov, L. Sotirov, S. Georgieva.
Phenotype characteristic of abnormalities in litters of inbred pigs.  Bulg. J. Vet. Med. 2009, 12, Suppl. 1, 73-79.
36. B. Popov1, Sv. Georgieva2*, V. Gadjeva3
modulatory effects of total extract of Haberlea Rhodopensis against the cyclophosphamide induced genotoxicity in rabbit lymphocytes in vivo Trakia Journal of Sciences, Vol. 9, No 1, pp 51-57, 2011.
37. B. Popov, Zl. Dobreva, Sv. Georgieva, S. Stanilova Enhancement of anti-KLH IgG antibody production in rabbits after treatment with Haberlea Rhodopensis extract. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 2, pp 92-97, 2010
38. S. Tanchev, E. Zhelyazkov, J. Philipov, V. Semerdjiev, M. Paskaslev, L. Sotirov, S. Georgieva.
Phenotypic traits of skeletal anomalies observed in inbred rabbits.
Revue Méd. Vét., 2011, 162, 3, 150-153
39. Б. Попов, С. Георгиева, Ц. Яблански, А. Григорова
Цитогенетичен мониторинг на населението в някои региони на Старозагорска област.
Международна научна конференция, СУБ-клон Стара Загора, юни 2011 год., Стара Загора
40. S. Georgieva, L. Sotirov, B. Popov, V. Semerdjiev,
Impact of the Habelrea rhodopensis extract on the innate immune system and response in rabbits following KLH-hemocyanin immunization and cyclophosphamide treatment. Revue Méd. Vét., 2011, 162, 3, 150-153
41. B. Popov, Sv. Georgieva, V. Petrov. Radioprotective, anticlastogenic and antioxidant effecrs of Haberlea Rhodopensis on rabbit blood samples exposed to gamma radiation in vitro. Revue Méd. Vét., 2011, 162, 1, 34-39

Учебници, книги

1. Евгений Желязков, Светлана Георгиева, Янка Цветанова
Ръководство за упражнения по генетика . 2006
2. Ц. Яблански, С. Георгиева, Б. Попов. «Генетичен мониторинг» в Наръчник по приложна екология, Стара Загора, 2011, стр.: 192-216.

Участие в научни форуми       

ESNA XXIV Annual Meeting, Varna, Bulgaria, 12-16. 09. 1994.
ESNA XXXI Annual Meeting, Crete, Greece, 08-12. 09. 2001.
ESNA XXXIII Annual Meeting, Viterbo, Italy, 27-31. 07. 2003.
Юбилейна конференция “Човекът и йонизиращите лъчения, 13-14.11. 2003. София, България.
Пети международен симпозиум “Екология – Устойчиво развитие, гр. Враца 21-22.10.2004, Враца, България
ESNA XXXV Annual Meeting, Amiens – France, 2005.
ESNA XXXVII Annual Meeting, Dubna – Russia, 2007,
Международна научна конференция, СУБ-клон Стара Загора, 5-6 юни 2008 год., Стара Загора
Международна научна конференция, СУБ-клон Стара Загора, 5-6 юни 2011 год., Стара Загора

Участие в научни проекти

2003-2004 год. НП.II.Ж. 10/03 ГЕНЕТИЧНИ ЕФЕКТИ И НИВО НА РЕПРОДУКТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ЗАЙЦИ /С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВИД СВИНЕ/, ОБЛЪЧЕНИ С НИСКИ ДОЗИ ГАМА ЛЪЧЕНИЕ
2004-2005 год НП. Ж. 6/04 ГЕНОТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ НА ЙОНИЗИРАЩАТА РАДИАЦИЯ при зайци иУстановяване на феномена доза-ефект
2006-2007 год НП. 17/07 ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНИЯ РИСК ПРИ ЗАЙЦИ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С НЯКОИ ПЕСТИЦИДИ И НИСКИ ДОЗИ ЙОНИЗИРАЩА РАДИАЦИЯ ВЪРХУ НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ИМ СТРУКТУРИ.
2009-2010. НП. Ж. 6/09. Генетични ресурси и възможности за маркерна селекция по някои репродуктивни признаци при местни популации свине
2008-2011 год. Реф. № 2008/115236 „ОЦЕНКА, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА, ВОДАТА И ПОЧВАТА РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА

Comments are closed