Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова

Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските животни
Хранене на птици
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите за птици
Методи за определяне на по-точни показатели за оценка на енергийната   хранителност на фуражите за птици по съдържание на истинска обменна енергия
Аминокиселинна хранителност на основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържание на истински смилаеми аминокиселини
Технология на комбинираните фуражи
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Замърсяване с тежки метали на фуражи и фуражни суровини
Доцент 2007, гл. ас. 2003, ст.ас 2001 – секция „ Хранене на животните”, АФ при Тракийски университет, Стара Загора
Д-р по Хранене на животните и технология на фуражите,  1991, маг.зооинж. 1983 – ВИЗВМ (сега Тракийски университет), Стара Загора
Преподавани дисциплини:
Бакалаври
Хранене на животните – Основи на храненето и Приложно хранене.
Фуражи и хранене.
Общо животновъдство.
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Магистри
Технологии за прибиране и съхраняване на зърнени фуражи
Технология на комбинираните фуражи
Контрол и анализ на фуражите
Използване на компютърни програми при балансиране на дажбите и рецептите за комбинирани фуражи във фуражните предприятия
Нормирано хранене. Норми при отделните видове и категории животни
Фуражи и фуражни добавки при хранене на селскостопанските животни
Хранене на говеда и биволи
Хранене на овце и кози
Хранене на свине
Хранене на птици
Компютърни програми при балансиране на рецепти и дажби
Хранене на различни категории говеда
Хранене на овце и кози
Производство на безопасни и качествени комбинирани фуражи.
Проследимост при производство на храни и фуражи
Научни интереси
Хранене на селскостопанските животни
Хранене на птици
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите за птици
Методи за определяне на по-точни показатели за оценка на енергийната   хранителност на фуражите за птици по съдържание на истинска обменна енергия
Аминокиселинна хранителност на основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържание на истински смилаеми аминокиселини
Технология на комбинираните фуражи
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Замърсяване с тежки метали на фуражи и фуражни суровини
Тема на защитена дисертация
 „Проучване ефективността на свежата и консервираната люцерна като фураж за крави през летния период”
Автор или съавтор на 46 научни статии, 1 учебник и 1 учебно помагало, ръководител на 4 дипломанти.
Участник в повече от 10 международни конференции.
НАУЧНИ ТРУДОВЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:
I. ХРАНЕНЕ НА ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ
ДИСЕРТАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИЯТА
1. Чобанова С., 1990. Проучване ефективността на свежата и консервираната люцерна като фураж за крави през летния период, Дисертация, ВИЗВМ, Стара Загора (166 стр., 41табл., 198 библ.).
1а. Чобанова С., 1990. Проучване ефективността на свежата и консервираната люцерна като фураж за крави през летния период, Автореферат, ВИЗВМ, Стара Загора.
2. Чобанова С., А. Алексиев, 1989. Добив на енергия и протеин от люцерната в зависимост от фазата (срока) на прибиране на първия подраст, Животновъдни науки, ХХVІ, 6, 70-75.
3. Чобанова С., А. Алексиев, 1990. Проучване на ефективността на дажби за крави с участие на зелена люцерна, Животновъдни науки, ХХVІІ, 5, 40-45.
ДРОЖДЕВИ КУЛТУРИ  при храненето на преживните животни
4. Denev S., Tz. Peeva, P.Radulova, N.Stancheva, G.Staykova, G.Beev, P.Todorova, S. Chobanova, 2007. Yeast cultures in Ruminant Nutrition, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.13, 3, 357-374.
ІІ.  Изпитване на различни хранителни добавки при хранене на ПТИЦИ  И  прасетабозайници
5. Ганчев Г., С.Чобанова, А. Илчев, В. Георгиева, 2004. Ефект от добавката на Xtract в комбинирания фураж върху продуктивните показатели на пилета бройлери, Животновъдни науки, ХLI, 5, 29-32.
6. Тенев С., Р. Михайлов, А. Илчев, С. Чобанова, Г. Ганчев, 2004. Проучване на ефекта от добавката на Xtract в дажбата на пилета бройлери върху някои анатомични показатели на органите от храносмилателната система, Научна конференция с международно участие, СУБ Стара Загора, том IІІ, 166 -170.
7. Георгиева В., Г. Ганчев, С. Чобанова, И. Манолов, Ат. Илчев, 2006. Проучване ефекта от добавката на пробиотик “Лактина”, ацидифайер и комбинацията между тях в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху растежа и оползотворяването на фуража, Животновъдни науки, ХLIII, 1, 18-21.
8. Георгиева В., С. Чобанова, Г. Ганчев, И. Манолов, 2006. Ефект от добавката на различни количества от пробиотик “Лактина” в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху растежа и оползотворяването на фуража, Животновъдни науки, ХLIII, 2, 19-22.
9. Чобанова С., Г. Ганчев, Ат. Илчев, С. Бойчева, В. Георгиева, 2006. Влияние на добавката на растителния екстракт Хtract върху кланичните показатели на пилета бройлери, Животновъдни науки, ХLIII, 2, 23-26.
10. Чобанова С., 2006. Проучване ефекта от добавката на ензимни препарати в комбинирани фуражи с повишено участие на слънчогледов шрот. І.Roxazyme G2 в дажби за пилета бройлери, Екология и бъдеще, vol.V, 4, 47-51.
11. Илчев Ат., Г.Ганчев, С. Чобанова, В. Георгиева,  И. Никифоров, Г. Павлов, 2007. Ефект от добавката на пробиотик “Лактина” в стартерните смески за прасета-бозайници, Животновъдни науки, ХLIV, 4, 8-12.
12. Чобанова С., В. Георгиева, Г. Ганчев, И. Манолов, A. Илчев, Цв. Симеонова, 2007. Ефект от добавката на различни количества пробиотик “Лактина” в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху състава на месото и кланичните показатели на трупа, Животновъдни науки, ХLIV, 4, 13-18.
13. Ганчев Г., В. Георгиева, С. Чобанова, И. Манолов, Цв. Симеонова, 2007. Проучване ефекта от добавката на пробиотик “Лактина”, ацидифайер “Acid Lac” и комбинацията между тях в комбинираните фуражи за пилета бройлери върху състава на месото и кланичните показатели на трупа, Животновъдни науки,  ХLIV, 4, 19-23.
14. Georgieva V., S.Chobanova, G.Ganchev, I. Manolov, 2007. Investigation on the effect of supplementing compound poultry feed with high sunflower meal levels with the enzyme preparation Xybeten, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.10, 3, 411-424.
15. Чобанова, С., В.Семерджиев, Д.Ярков, Е. Желязков, С. Георгиева, 2007. Ефект от включването на растителната добавка  Xtract в дажби на различни породи нoсачки. Международна научна конференция на СУБ, Стара Загора, 8-9 юни, том ІІ, 85-89.
16. Георгиева В., С. Чобанова, Г. Ганчев, И. Манолов, Д. Гиргинов,  2008. Ефект от добавката на ензима Roxazyme G2 към комбинираните фуражи за пилета броилери с различно участие на слънчогледов шрот върху продуктивните показатели, Животновъдни науки, ХLV, 4, 153-158.
17. Георгиева В., Г. Ганчев, С. Чобанова, И. Манолов, Д. Гиргинов, Д.Динков, 2008. Ефект от добавката на ензима Xybeten към комбинираните фуражи за пилета броилери с различно участие на слънчогледов шрот върху продуктивните показатели, Животновъдни науки, ХLV, 4, 158-164.
18. V.Semerdjiev, D.Yarkov, S.Chobanova, D.Girginov, K.Uzunova, 2008. Effect of the plant supplement Xtract upon egg-laying performance and egg hatchability in different breeds of chickens, Trakia Journal of Sciences, vol.6, No1, 26-29.
19. Пиргозлиев, В., Т. Акамович, М. Бедфорд, С.Чобанова, 2008. Влияние на бактериалната фитаза върху обменната енергия и продуктивността на пилета бройлери, Научна конференция с международно участие, СУБ Стара Загора, 5-6 юни, CD-формат
20. Георгиева В., С. Чобанова, Г. Ганчев, Д. Димитров,  2008. Ефект от добавката на фитаза  към пшенично-соеви дажби с различно съдържание на нефитинов фосфор върху продуктивността, оползотворяването на протеина, фосфора и калция, пепелното съдържание и хистологичното състояние на тибията при бройлери в ранна възраст, Животновъдни науки, ХLV, 5, 45-54.
21. Пиргозлиев, В., Т. Акамович, М. Бедфорд, С.Чобанова, 2009.  Влияние на бактериалната  фитаза върху усвоимостта на органичния фосфор в смеските и продуктивността на пилета бройлери, Животновъдни науки, ХLVІ,1,51-54.
22. V. Georgieva, S. Chobanova , G. Ganchev, I. Manolov, D. Jarkov, M. Lalev, D. Stoianov, 2010. Effect of addition of  multienzyme preparation VemoZyme®Plus on productive and slaughter parameters and meat composition of broiler chickens, fed wheat-corn-soybean meal diets, Agricultural Science and Technology, vol.2, №4.
23. Ilchev, A., G.Ganchev, S.Chobanova, D. Kanakov, P. Petkov, I. Nikiforov. 2010.Age-related changes in mineral retention and excretion in starter and finisher pigs fed diets with and without exogenous phytase. Agricultural  Science and technolоgy, vol.2, 4.
ІІІ. Влияние на някои Фуражи и фуражни компоненти върху продуктивните показатели на пилета бройлери
24. Пиргозлиев, В., П. Роз, С.Чобанова, 2001. Влияние на числото на Hаgberg върху топлопродукцията при пилета бройлери, хранени с пшеница. Национална конференция "40 години съюз на учените" Стара Загора , том 3, 30-35.
25. Пиргозлиев, В., П. Роз, С.Чобанова, 2002. Влияние на in vitro вискозитета и полизахаридите на пшеницата върху вискозитета на химуса при пилета бройлери, Национална конференция на СУБ с международно участие  "Стара Загора 2002", том ІІ, 286-290.
26. Пиргозлиев, В., П. Роз, С.Чобанова, 2004. Влияние на температурата на съхранение върху хранителната стойност на два сорта пшеница, Научна конференция с международно участие, СУБ Стара Загора, том ІІІ, 193-196.
27. Георгиева В., С.Чобанова, И.Манолов, 2004. Продуктивен ефект на комбинирани фуражи с вносен и български соев шрот при пилета бройлери, Животновъдни науки, ХLI, 4, 13-15.
28. Чобанова С., В.Георгиева, И.Манолов, 2004. Кланични показатели и химичен състав на червеното месо на пилета бройлери, хранени с комбиниран фураж с участие на български и вносен соев шрот, Животновъдни науки, ХLI, 5, 26-28.
29. Чобанова С., 2006. Сравняване ефективността на царевични и пшеничени дажби за  бройлери, Животновъдни науки, ХLIII, 3, 31-34.
30. Alexieva D., S.Chobanova, 2009. Проучване ефекта на палмовата мазнина като компонент на комбинирани фуражи за пилета бройлери,  Международна научна конференция на СУБ, Стара Загора, том ІІ,    
ІV. Проучвания, свързани с подобряване ефективността при формулиране на рецепти за  свине и птици
31. Илчев, А., С. Чобанова, 2001. Влияние на равнището на протеин върху продуктивните показатели при подрастващи пилета от яйценосно направление, Животновъдни науки, ХХХVІІІ, 2, 64-67.
32. Чобанова С., Д. Алексиева, 2006. Зависимост между съдържание на олово и кадмий във фуражни суровини и комбинирани фуражи, Международна научна конференция на СУБ, Стара Загора, том ІІ, 202-205.
33. Чобанова С., Д. Алексиева, 2006. Съдържание на хлориди при компютърно формулиране на рецепти за птици, Международна научна конференция на СУБ, Стара Загора, том ІІ, 206-209.
34. Илчев, А., Г.Ганчев, Д.Павлов, С.Чобанова, 2008. Проучване на ефекта от различни равнища на протеин в дажбите върху ретенцията и екскрецията на азот при прасета през гроуерния период на отглеждане,  Научна конференция с международно участие, СУБ Стара Загора, 5-6 юни, CD-формат
35. Георгиева В., С. Чобанова, Д. Алексиева, И. Манолов, В.Герзилов, Д.Стоянов, 2011. Проучване ефекта от храненето с комбинирани фуражи с различно участие на царевичен шрот върху продуктивните и кланични показатели на пилета бройлери, Животновъдни науки, ХLVІІІ, 3, 26-33.
V. ПРОУЧВАНЕ НИВОТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С Тежки метали НА фуражи и фуражни суровини
36. Алексиева Д., С. Чобанова, Ат. Илчев, 2006.  Проучване нивото на замърсяване с тежки метали на фуражни суровини и комбинирани фуражи за свине и птици. І.Олово, Животновъдни науки, ХLIII, 4, 54-56.
37. Алексиева Д., С. Чобанова, Ат. Илчев, 2006. Проучване нивото на замърсяване с тежки метали на фуражни суровини и комбинирани фуражи за свине и птици. ІІ.Кадмий, Животновъдни науки, ХLIII, 4, 58-60.
38. Чобанова, С., Д. Алексиева, А. Илчев, 2006. Проучване нивото на замърсяване с тежки метали на фуражни суровини и комбинирани фуражи за свине и птици. ІІІ. Никел, Животновъдни науки, ХLIII, 5, 40-42.
39. Алексиева Д., С. Чобанова, Ат. Илчев, 2007. Проучване нивото на замърсяване с тежки метали на фуражни суровини и комбинирани фуражи за свине и птици. IV. Хром, Животновъдни науки, ХLIV, 1, 15-18.
40. Чобанова С, 2007. Проучване нивото на замърсяване с тежки метали на фуражни суровини и комбинирани фуражи за свине и птици. Живак. Екология и бъдеще, VI, 1, 32-34.  
41. Чобанова С., Д. Алексиева, А.Илчев, 2007. Проучване нивото на замърсяване с тежки метали на фуражни суровини и комбинирани фуражи за свине и птици. Арсен, Екология и бъдеще, VI, 1, 35-37.
42. Alexieva D., S.Chobanova, A. Ilchev, 2007. Study on the level of heavy metal contamination in feed ingredients and compound feed for pigs and poultry in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, vol.5, No2, 61-66.
43. Alexieva D., S.Chobanova, 2009. Investigations on the content of lead and cadmium in compound feed additives, Agricultural  Science and technolоgy, 1,4, 133-136.
44. Алексиева  Д., Чобанова С., 2009. Изучение содержание свинца в фуражных добавках для комбинированных фуражей., т.1, 21-25. Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественного питания», г. Челябинск 11 декабря 2009 года
VІ.  Въглехидратен  метаболизъм ПРИ ХРАНЕНЕ НА ЗАЙЦИ
45. Саров Г., С. Чобанова, В. Георгиева, 2006. Влияние на глюкозното и захарозното обременяване върху храносмилането и въглехидратния метаболизъм при новозеландски бели зайци, Животновъдни науки, ХLIII, 2, 58-61.
VІІ. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
46. Семерджиев, В., Ц.Маслев, П.Петков, Д.Канъков, С.Чобанова, Б.Драганов, 2006. Породни особености на червената кръвна картина при говеда,  Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.9, 6, 938-950.
47. Бозакова, Н., К.Стоянчев, И.Йотова, С.Чобанова, 2008. Продуктивни показатели на мюлари при провокиране и лечение на мускулна дистрофия в условията на екологичен комфорт, Научна конференция с международно участие, СУБ Стара Загора, 5-6 юни, CD-формат
УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА 
  1. Георгиева В. , С. Чобанова, 2007. Ръководство за упражнения по основи на хранене на селскостопанските животни, ISBN 978-954-9383-27-0.
  2. Тодоров, Н., А.Атанасов, А. Илчев, Г. Ганчев, Г. Михайлова, Д. Гиргинов, Д. Пенков, З. Шиндарска, Й. Найденова, К. Недялков, С. Чобанова, 2010. Практикум по хранене на животните, Изток-Запад, София, ISBN 978-954-321-733-5.
Ръководство  на  дипломанти
1. Продуктивен ефект на комбинирани фуражи с вносен и български соев шрот при пилета бройлери, 2003.
Дипломант: Радослава Палешутска, фак.№4286  (бакалавър) 
2. Ефект от добавката на пробиотик Лактина в комбинираните фуражи за пилета-бройлери, 2004.
Дипломант: Бисер Чилингиров , фак.№ 5040 (бакалавър)
3. Проучване на ефекта от добавката на ензимните препарати Roxazyme G2 и Xybeten в комбинирани фуражи с различно участие на слънчогледов шрот върху продуктивните показатели на пилета-бройлери, 2006.
Дипломант: Моника Аладжем, фак.№ 9638  (магистър)
4. „Приложение на пробиотични и пребиотични добавки при храненето на пилета бройлери”, 2011г., ОКС „Магистър”,
Дипломант: Павел Георгиев Арабаджиев,  фак.№116
Проекти:
1.„Проучване съдържанието на някои нежелани субстанции във фуражни добавки за комбинирани фуражи за свине и птици”, 2007г. Ръководител: гл. ас. д-р  Сашка  Чобанова
2.„Възможности за формулиране и изхранване на комбинирани фуражи за птици с участие на нетрадиционни фуражни източници”,2008г. Ръководител: доц. д-р Димитрина Алексиева, доц. д-р Сашка Чобанова
3.„Използване на инфрачервен анализ (NIRS) за определяне на хранителната стойност, смилаемостта на фуражите и ретенцията на азот и минерални вещества при угоявяне на свине”, 2009. Доц. д-р А. Илчев , доц. д-р С. Чобанова, П. Вълкова – докторант,  Д. Илчева – студент,  Я. Димитрова – студент
4.Оценка на аминокиселинната хранителност на някои основни и нетрадиционни фуражи за птици (кокоши вид) по съдържанието на истински смилаеми аминокиселини, чрез използването на прецизни методи за хранене  на интактни и цекоектомирани птици», 2011г. Ръководител:доц. д-р Виолета Георгиева, доц. д-р  Сашка  Чобанова
5.„Установяване съдържанието на истинска обменна енергия в слънчогледов шрот с различно съдържание на сурови влакнини при птици”, 2011г. Ръководител: доц. д-р  Сашка  Чобанова

Comments are closed